Aluehallintovirasto (AVI) on terveydenhuollon ja terveyspalvelujen alueellinen lupa- ja valvontaviranomainen. Viraston tavoitteena on laadukkaiden terveyspalvelujen turvaaminen väestölle.


KORONA

Kuntien sosiaalihuollon on erittäin tärkeää seurata sosiaali- ja terveysministeriön päivittyviä ohjeita ja tiedottaa niistä myös alueellaan toimiville yksityisille sosiaalipalvelujen tuottajille.

 1. Sosiaali- ja terveysministeriön antamat viranomaisohjeet sosiaalihuollolle    
   
 2. Sosiaali-ja terveysministeriön 20.3. jukaisema tiedote: Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan huomioiminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toiminnassa   
   
 3. Sosiaali-ja terveysministeriö (stm.fi)
   

AVI ohjaa ja valvoo julkista terveydenhuoltoa sekä yksityisten toimijoiden tarjoamia terveydenhuollon palveluja. Virasto tukee kuntasi, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työtä alueesi ihmisten terveyden edistämiseksi. Sieltä saat myös neuvoja, jos saamissasi palveluissa tai niiden laadussa on mielestäsi vakavia puutteita.

Annettuja tehtäviään hoitaessaan AVI osallistuu terveydenhuollon valtakunnallisten linjausten toimeenpanoon. Viraston toimintaa terveyden saralla ohjaa lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kuten Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

AVIn tehtäviä ovat:

 • terveyspalvelujen ohjaus ja valvonta
 • yksityisten terveyspalvelujen luvat
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
 • laadunhallinta
 • kantelut
 • terveydenhuollon valtionavustukset ja –korvaukset

Tiedotteita

Asiakas- ja potilasturvallisuus varmistettava myös poikkeusoloissa

Hallitus linjasi 16.3.2020, että Suomessa vallitsevat koronavirustilanteen takia poikkeusolot. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevat lakisääteiset vaatimukset ovat voimassa myös poikkeusoloissa. Asiakas- ja potilasturvallisuus on varmistettava kaikissa olosuhteissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjien ja tuottajien on noudatettava lainsäädännön vaatimuksia myös poikkeusoloissa. Mahdolliset poikkeukset lakisääteisistä velvoitteista vahvistetaan asetuksilla.

Kuntien oikeus poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräajoista ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnista vahvistettiin 17.3.2020 valtioneuvoston asetuksella, joka on voimassa 18.3.–13.4.2020. Asetus ei anna mahdollisuuksia poiketa muista lakisääteisistä vaatimuksista.

Valvontaviranomaiset odottavat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjien ja tuottajien omavalvonnan toimivan niin, että asiakas- ja potilasturvallisuus varmistetaan kaikissa olosuhteissa. Kaikki päätökset on tehtävä asiakas- ja potilasturvallisuus varmistaen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että kiireelliset palvelut turvataan. Toiminta ja tehdyt päätökset on myös dokumentoitava.

Valvontaviranomaiset tukevat ja varmistavat toimijoiden omavalvontaa. Poikkeusoloissa viranomaiset keskittyvät valvomaan kokonaistilanteen kannalta olennaisia asioita.

Lue lisää:

Kunnalla on oikeus poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräajoista ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnista koronavirustilanteen takia (STM:n tiedote 17.3.2020)

 

Lisätietoja Valvirassa:

Markus Henriksson, ylijohtaja
puh. 0295 209 300

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

 

Lisätietoja aluehallintovirastoissa:

Kristiina Poikajärvi, johtaja, Lapin aluehallintovirasto
puh. 0295 017 375

Hanna Toiviainen, johtaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
puh. 0295 017 680

Ulla Ahonen, johtaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto
puh. 0295 016 888

Leena Laajala, johtaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
puh. 0295 018 549

Marko Peltonen, johtaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
puh. 0295 016 184

Jani Soini, johtaja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
puh. 0295 018 115

etunimi.sukunimi(at)avi.fi

 


Tietoa alueelta

Terveys  - Itä-Suomi

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@avi.fi
kirjaamo.ita@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 800

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Postiosoite:
PL 50
50101  Mikkeli

terveydenhuoltoyksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja, Marja Hyvärinen, p. 0295 016 897
- jukisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- yksityisen terveydenhuollon kanteluasiat

tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
- lääkäreiden ja hammaslääkäreiden lisäkoulutuksesta aiheutuvat valtionkorvaukset
- kunniamerkkiasiat STM:n hallinnonala
- avustavat tehtävät terveydenhuollon kantelu- ja valvonta-asioissa

terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seuranta, ohjaus ja valvonta
- ehkäisevän päihdetyön alueellinen ohjaus ja valvonta
- perusterveydenhuollon osastohoidon ohjaus ja valvonta (myös vanhusten pitkäaikaishoito) sekä kanteluasiat

aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, p. 0295 016 887
- psykiatrian ja mielenterveystyön ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 911
- kanteluasiat
- valvontaohjelman mukainen hoitoon pääsyn ohjaus ja valvonta

terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen, p. 0295 016 827
- yksityisen terveydenhuollon lupa-asiat
- yksityisen terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

tarkastaja Aune Mäkinen, p. 0295 016 928
- terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien reksiteröinti ja siihen liittyvä ohjaus
- lupahallinnon avustavat tehtävät

terveydenhuollon ylitarkastaja Ansa Sonninen, p. 0295 016 941
- perusterveydenhuollon ohjaus, valvonta ja kanteluiden käsittely (pois lukien kiireettömään hoitoon pääsy)
- terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen valvontaohjelman mukainen valvonta

aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910
- erikoissairaanhoidon ohjaus ja valvonta sekä kanteluasiat
- terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta
- valmiusasiat

Toimipaikkojen asiointiosoitteet ja faksinumerot
Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli (kirjaamo)
Faksi: 015 760 0150

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 
Faksi: 013 610 0260

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14, 70100 Kuopio
Faksi: 017 580 8690

 


Päivitetty