Terveyden edistäminen

Sosiaali- ja terveysministeriöllä ja sitä kautta myös aluehallintovirastolla on yleinen ohjaus- ja valvontavastuu terveyden edistämisestä. Terveyden edistäminen perustuu kansanterveyslakiin ja on osa kansanterveystyötä. Terveyden edistämisestä säädetään myös terveydenhuoltolaissa sekä tartuntatauti-, tupakka- ja raittiustyölaeissa. Kuntien on otettava terveysnäkökohdat huomioon toiminnassaan ja päätöksissään.

Terveyden edistäminen on terveyden ja toimintakyvyn lisäämistä, sairauksien ja terveysongelmien vähentämistä sekä terveyserojen kaventamista, mm seuraavissa:

 • sydän- ja verisuonitaudit
 • diabetes
 • ravitsemus
 • tupakointi
 • alkoholi
 • elintapaseurannat
 • koulutus.

Kunnallisessa päätöksenteossa on arvioitava ja otettava huomioon tehtävien ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Terveysvaikutusten arviointi tuottaa hyödyllistä tietoa päätöksentekoa varten. Arvioinnin pohjana on tieteellinen tieto.

Ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) kuuluu yhtenä osana ihmisiin kohdistuvat vaikutukset (IVA), joka puolestaan jakautuu terveysvaikutusten arviointiin (TVA) ja sosiaalisten vaikutusten arviointiin (SVA). Terveysvaikutusten arviointiin sisältyy terveyden arviointi ja terveydensuojelu.

Terveysvaikutusten arviointi (TVA) laajan terveyskäsityksen mukaisena ennakkoarviointitapana on alkanut yleistyä Terveys 2015 -kansanterveysohjelman myötä.

Tietoa alueelta

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - LOUNAIS-SUOMI

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ovat vastanneet alueelliset, monialaiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) työryhmät, jotka olivat osa käynnissä ollutta sote- ja maakuntauudistusta. Vaikka uudistus kaatui keväällä 2019, hyte-työryhmien toiminta jatkuu. Lounais-Suomen aluehallintoviraston terveyden ja hyvinvoinnin ylitarkastaja osallistuu aktiivisesti molempien maakuntien työryhmiin.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seminaari 29.5.2019: 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto järjesti toukokuussa 2019 kuntavaikuttajille suunnatun seminaarin "Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntien elinvoiman lähteenä". Kaksi pidetyistä puheenvuoroista tallennettiin.

 • Ennakkoarviointi kuntien hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen tueksi: Tapani Kauppinen, kehittämispäällikkö, THL:
  Katso video (YouTube), tutustu diaesitykseen (pdf)
 • Miten hyödyntää TEA-viisarin tietoja työssä asukkaiden terveyden edistämiseksi ja eriarvoisuuden poistamiseksi? Timo Ståhl, johtava asiantuntija, THL
  Katso video (YouTube), tutustu diaesitykseen (pdf)

 

Hyvinvointikertomustyö:

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelle luotiin ensimmäinen yhteinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma vuonna 2015. Sen tavoitteena oli

 • koota yhteen tavoitteita ja toimenpiteitä valtakunnallisista ja alueellisista terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmista ja ohjelmista,
 • koota yhdessä sovittujen alueellisten hyvinvointi- ja terveysosoittimien perusteella tietoa väestön terveyden ja hyvinvoinnin nykytilanteesta ja kehityksen suunnasta,
 • linjata näiden tietojen perusteella terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen alueelliset painopisteet
 • laatia alueellinen hyvinvointisuunnitelma näiden painopisteiden edistämiseksi ja toimintatapojen yhtenäistämiseksi.
 • luoda kunnille malli hyvinvointityön edistämiseksi

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 – Satakunta ja Varsinais-Suomi (pdf) ja

Alueellinen hyvinvointikertomustyö hyödynnettäväksi (pdf)

 

Varsinais-Suomessa on vuonna 2017 tehty oma hyvinvointikertomus, mikä päivitettiin syyskuussa 2018. Siinä kuvataan maakunnan väestön hyvinvoinnin tilaa, hyvinvointipuutteita ja hyvinvoinnin kehittymisen kannalta merkityksellisistä muutoksista toimintaympäristössä. Hyvinvointikertomuksessa korostuu huoli lasten ja nuorten elintavoista ja liikkumattomuudesta. Muita huolenaiheita ovat nuorten syrjäytymiskehitys ja osallisuuden puute, työssä jaksaminen ja vanhemmuuden puutteet sekä ikäihmisten päihde- ja mielenterveysongelmat.

Varsinais-Suomen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteiksi on valittu yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen, päihteiden käytön vähentäminen sekä  ylipainon ja liikkumattomuuden vähentäminen.


Varsinais-Suomen hyvinvointikertomus 2018 (pdf)

Hyvinvointikertomuksen mittarit (pdf)

 

Satakunnassa omaa alueellista hyvinvointikertomusta ollaan työstämässä, ja se valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

 

Lisätietoja, ohjausta ja apua kunnille:

Lounais-Suomen aluehallintovirasto:
Minna Lainio-Peltola, terveyden ja hyvinvoinnin ylitarkastaja
minna.lainio-peltola(at)avi.fi
puh. 0295 018 023

Varsinais-Suomen hyte-työryhmän pj:
Karoliina Luukkainen, erityisasiantuntija
Turun kaupunki
karoliina.luukkainen(at)turku.fi
puh. 050 5590 152

Satakunnan hyte-työryhmän pj:
Piia Astila, suunnittelija
Satakunnan sairaanhoitopiiri/Perusterveydenhuollon yksikkö
piia.astila(at)satasairaala.fi
puh. 044 707 7886

 

 


Päivitetty