Aluehallintoviraston tehtävät tartuntatautitilanteessa

Tartuntatautien tehokas torjunta edellyttää eri viranomaisten yhteistyötä.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) www.stm.fi

vastaa tartuntatautien torjunnan yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta.

Koronavirus -COVID19

Päätös ryhtymisestä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaustoimiin 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 1.4.2020 antamallaan päätöksellä määrännyt valmiuslain 86 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 7 §:ssä tarkoitetut sairaanhoitopiirit sekä saman lain 6 §:ssä tarkoitetusti Ahvenanmaan maakunnan:

  • ohjaamaan valtioneuvoston 16.3.2020 linjauksen mukaisesti ulkomailta saapuvan henkilöstönsä karanteenia vastaaviin olosuhteisiin siten, että heidän kanssaan sovitaan työhön paluun ajankohdasta ja poissaolosta työpaikalla kahden viikon (14 vuorokauden) ajaksi, ja
  • ohjaamaan henkilöstönsä valtioneuvoston 30.3.2020 linjauksen mukaisesti Covid-19 -tutkimukseen aina, jos on pieninkin epäilys sairastumisesta. Testauksen osalta tulee muutoin noudattaa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamia toimintaohjeita epäiltäessä koronaviruksen COVID-19 )

Päätös tulee voimaan välittömästi ja on voimassa 13.4.2020 saakka

Päätös sekä muut STM:n antamat koronavirustilannetta koskevat viranomaisohjeet ja suositukset on koottu STM:n verkkosivulle.


Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL www.thl.fi

tukee asiantuntijuudella kuntia, sairaanhoitopiirejä ja aluehallintovirastoja tartuntatautien torjunnassa ja antaa väestölle ohjeita tartunnan välttämiseksi ja leviämisen ehkäisemiseksi.


Aluehallintovirastot www.avi.fi

sovittavat yhteen ja valvovat tartuntatautien torjuntaa alueillaan. Aluehallintovirastot valvovat, että sairaanhoitopiirit ovat varautuneet alueellisesti terveydenhuollon häiriötilanteita varten. Aluehallintovirastoilla on yhteinen edustus STM:n sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisen koordinaatioryhmässä ja sen alaisessa operatiivisessa ryhmässä.

Yhtenäistä tilannekuvaa kootaan alueilta tarvittaessa ministeriöiden selvityspyyntöihin vastaamalla

Aluehallintovirastot ohjaavat ja sovittavat yhteen varautumista ja tartuntatautien torjuntaa alueillaan.

  • Aluehallintovirastojen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue valvoo, että kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit ovat varautuneet alueellisesti terveydenhuollon häiriötilanteita varten, ja että sosiaalihuollon palvelut ja asiakasturvallisuus pystytään turvaamaan asianmukaisesti myös arjen häiriötilanteissa. Aluehallintovirastot keräävät tietoa varautumisesta, ohjaavat ja tarvittaessa ryhtyvät tilanteen edellyttämiin valvontatoimenpiteisiin. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueet tuottavat sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) tietoa omalta alueeltaan ministeriöltä saatavien erillisten toimeksiantojen (tilannekuvapyynnöt) pohjalta.
     
  • Viranomaisten johtaessa turvallisuuteen liittyviä tilanteita alueilla aluehallintovirastojen pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen tehtävänä on tukea toimivaltaisia viranomaisia ja tarvittaessa yhteensovittaa toimintaa niiden kesken. Aluehallintovirastojen tehtävänä on avustaa sisäministeriötä (SM) pelastustoiminnan johtamisessa tarvittavan tiedon hankinnassa ja tilannekuvan ylläpitämisessä.
  • Opetustoimessa noudatetaan terveysviranomaisten ohjeistusta. Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue välittää ajankohtaista ohjeistusta kuntakentälle tarpeen mukaan sekä kokoaa tarvittaessa tilannekuvaa alueilta opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) toimeksiannosta.

Aluehallintovirastot ja sairaanhoitopiirit tekevät yhteistyötä tartuntatautien torjunnassa. Aluehallintovirasto voi määrätä järjestettäväksi toimialueensa jollakin paikkakunnalla tai tietyssä työpaikassa, laitoksessa, kulkuneuvossa tai vastaavassa paikassa oleskeleville terveystarkastuksen, jos tarkastus on yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi tarpeen. Tarkastukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Aluehallintovirasto voi päättää, että terveystarkastukseen osallistuminen on pakollista, jos se on yleisvaarallisen tartuntataudin tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi välttämätöntä.

Tilojen sulkeminen sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltäminen

Kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on, että toimenpide on välttämätön tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella. 

Mikä on yleisötilaisuus?

Äkillinen vakava terveysvaara

Jos pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen, aluehallintoviraston on mahdollista tehdä toimialueellaan päätös karanteenista, tavaran karanteenista tai eristämisestä virkasuhteisen kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin sijasta. Näissä tapauksissa ensisijainen toimija on kuitenkin kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava, virkasuhteinen lääkäri.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa ohjeistukset koronavirusepidemian vaatimista toimenpiteistä

Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19

Päivitetty