› Graafinen versio

Lunastusmenettelyyn perustuvan talletuksen tekeminen

Talletus aluehallintovirastoon tietyissä tapauksissa

Joissakin tapauksissa korvaus määrätään talletettavaksi AVIin. Näin menetellään velkojien edun suojaamiseksi silloin, kun lunastetaan koko kiinteistö tai kun jäljelle jäävä omaisuus ei enää vastaa niiden velkojen määrää, joista lunastettava omaisuus oli vakuutena. Tähän liittyy myös muita ehtoja tallettamiselle.

Korvaus voidaan määrätä talletettavaksi muustakin syystä, esimerkiksi omistusoikeuden epäselvyyden vuoksi. Myös silloin kun lunastuksen hakija on valittanut korvauksesta, riidanalainen osa korvauksesta saadaan tallettaa. Samoin ennakkokorvaus voidaan tallettaa.

Talletuksen tekeminen on kaksivaiheinen:

  • lunastuskorvaus maksetaan AVIn tilille ja
  • lisäksi tehdään talletushakemus, johon on liitettävä jäljennös lunastustoimituksen pöytäkirjasta.

Menettely on tältä osin sama kuin maksutalletuslain mukaisissa tilanteissa (katso lisätietoa osasta maksutalletuslakiin perustuvan talletuksen tekeminen).

Talletus tehdään kiinteistön sijaintikunnan AVIin.

Aluehallintovirastojen tilinumerot ja osoitteet ovat talletuslomakkeessa. Huom! Pankkiyhteystietomme tulevat muuttumaan. Pankkiyhteystietomme 1.12.2020 alkaen ovat:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto                           FI22 8000 1671 3880 65

Lounais-Suomen aluehallintovirasto                      FI92 8129 9710 0119 17

Itä-Suomen aluehallintovirasto                               FI18 8129 9710 0118 91

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto             FI47 8129 9710 0120 48

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto                      FI40 8129 9710 0111 07

Lapin aluehallintovirasto                                         FI58 8129 9710 0126 26

BIC koodi: DABAFIHH

Suoritemaksu

Talletettaessa AVIin on tallettajan maksettava suoritemaksua. Valtion suoritemaksu on 180 euroa. Jos talletuksesta on odotettavissa enemmän kuin kaksi ulosmaksua, lisätään suoritteesta perittävään maksuun arvioitujen ulosmaksujen aiheuttamaa arvioitua työmäärää vastaava maksu. Työtunnin hinta on 55 euroa.

Kuuluttaminen Virallisessa lehdessä

Kun koko kiinteistö on lunastettu tai kiinteistöön kohdistuu kiinnityksiä, AVI kuuluttaa tallettamisesta Virallisessa lehdessä. On myös muita tapauksia, joissa joudutaan kuuluttamaan talletuksesta. Tämä pitkittää lunastuskorvauksen ulosmaksua yli kolmella kuukaudella.

Kun lunastuskorvauksen tallettaminen perustuu koko kiinteistön lunastamiseen, AVIn on annettava tallettamisesta tieto Virallisessa lehdessä julkaistavalla yleistiedoksiannolla sekä lisäksi erityistiedoksiantona kullekin asianomaiselle oikeudenhaltijalle, joiden osoite tiedetään. Jos oikeudenhaltija haluaa käyttää oikeuttaan, hänen on tehtävä korvausta koskeva vaatimuksensa kolmen kuukauden kuluessa tallettamisesta tiedon saatuaan ja samalla esitettävä tarpeellinen selvitys oikeudestaan. Vaatimuksessa tarkoitettu korvaus on jaettava noudattaen soveltuvin kohdin, mitä ulosottokaaressa säädetään ulosmitatun kiinteän omaisuuden myymisestä.

Edellä mainittu oikeudenhaltija voi olla esimerkiksi pankki, jolla on kiinnityksiä lunastettuun kiinteistöön lainan vakuutena. Oikeudenhaltijan katsotaan saaneen tiedon tallettamisesta viimeistään sen Virallisen lehden ilmestymispäivänä, jossa asiaa koskeva kuulutus on julkaistu. Koska oikeudenhaltijalla on tästä kolme kuukautta aikaa nostaa talletus, ei lunastuskorvaukseen oikeutettu kiinteistön omistaja voi nostaa varoja ennen tämän määräajan loppumista.

Edita Oyj laskuttaa kuulutuksesta aiheutuvat kulut tallettajalta. Vaihtoehtoisesti aluehallintovirasto voi laskuttaa ne tallettajalta jälkikäteen.

Tietoa alueelta

Talletuksen tekeminen - Lappi

Yhteystiedot:

tarkastaja Benita Harmainen, p. 0295 016 113 (Etelä-Suomen AVI)
ylitarkastaja Timo Korhonen, 0295 016 146 (Etelä-Suomen AVI)
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

lomakkeet

lait ja asetukset