› Graafinen versio

Kiinteistönmuodostamislakiin perustuvan talletuksen nostaminen

Talletuksen nostoa haetaan aluehallintovirastolta (AVI) lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella .

Nostohakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • hakija (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite, mahdolliset asiamiestiedot)
 • nostettava talletus, asian diaarinumero (tai kuka on tallettanut, kenen lukuun on talletettu, milloin ja kuinka paljon on talletettu, talletuksen peruste)
 • tilitiedot maksatusta varten (IBAN, BIC, tilinomistaja)
 • hakijan kiinteistö ja kiinteistötunnus
 • suostumus asian sähköiseen käsittelyyn ja päätöksen vastaanottamiseen sähköpostitse (kyllä tai ei) 

Liitteeksi tapauskohtaista selvitystä. Tästä kerrotaan tarkemmin kohdassa Vesijättötalletuksen nostoon oikeutetut.

AVI tutkii hakemuksen ja tekee päätöksen siitä, onko varat talletettu ja onko hakijalla oikeus nostaa ne. AVI lähettää hakijalle päätöksen. Varojen nostosta ei peritä suoritemaksua. Varat korkoineen nostetaan omalta erilliseltä tililtään pankista ja siirretään AVIn tilille, josta ne siirretään hakijan ilmoittamalle tilille.

Vesijättötalletuksen nostoon oikeutetut

Talletuksen noston hakijana voi olla kolme eri tahoa: järjestäytynyt tai järjestäytymätön osakaskunta ja yksittäinen osakas.

Talletus on maksettava osakaskunnalle, kun se on järjestäytynyt. Ellei osakaskunta ole järjestäytynyt, talletettu korvaus maksetaan järjestäytymättömälle osakaskunnalle, joka on kokouksessaan päättänyt korvauksen nostamisesta sekä valinnut tehtävän hoitamista varten asiamiehen.

Kun korvaus on maksettu osakaskunnalle, yksittäinen osakas ei voi enää hakea omaa osuuttaan itselleen maksettavaksi. Ennen kuin korvaus on maksettu osakaskunnalle, järjestäytymättömän osakaskunnan osakas voi hakea AVIlta itselleen kuuluvaa osuutta. Tällöin osakkaan on esitettävä luotettava selvitys osuutensa suuruudesta. Yleensä luotettavana selvityksenä pidetään vahvistettua osakasluetteloa, jonka saa maanmittaustoimistosta.

Talletuksen hakijan on esitettävä tapauskohtainen selvitys nostettavasta talletuksesta. Useimmiten tämä tarkoittaa

 • maanmittaustoimistosta saatavaa kiinteistörekisterinotetta siitä yhteisestä alueesta, jonka lukuun tehtyä talletusta nostetaan
 • maanmittaustoimistosta saatavaa talletuksen perusteena olevan lunastustoimituksen selitelmää
 • mahdollisesti maanmittaustoimiston lausuntoa siitä, kuka hallinnoi aluetta, josta on lunastettu yhteistä aluetta.

Järjestäytynyt osakaskunta

Silloin kun talletuksen nostoa hakeva osakaskunta on järjestäytynyt, tarvitaan talletuksen nostohakemuksen liitteeksi edellä mainitun selvityksen lisäksi

 • osakaskunnan vahvistetut säännöt sekä
 • kiinteistörekisterinote, josta ilmenevät toiminimenkirjoittajat taikka kokouspöytäkirja kokouksesta, jossa toiminimenkirjoittajat on valittu.

Järjestäytymätön osakaskunta

Mikäli talletuksen nostoa hakee järjestäytymätön osakaskunta (eli alueella ei ole olemassa järjestäytynyttä vanhaa kalastus- eikä osakaskuntaa), joka hallinnoi kyseistä yhteistä aluetta, tarvitaan hakemuksen ja selvityksen lisäksi

 • pöytäkirja laillisesti koolle kutsutusta osakaskunnan kokouksesta (kokouskutsussa on mainittu ja kokouksessa käsitelty talletuksen nosto ja valittu asiamies varojen nostamiseksi aluehallintovirastosta) sekä
 • käräjäoikeudesta saatava lainvoimaisuustodistus siitä, ettei kokouksesta ole valitettu.

Yksittäinen osakas

Kun osakaskunta on järjestäytymätön, mutta osakasluettelo on vahvistettu ja talletuksen noston hakijana on yksittäinen osakas omaa osuuttaan koskien, on hänen liitettävä hakemukseen selvityksen lisäksi

 • maanmittaustoimistosta saatava kiinteistörekisteriote, josta ilmenee kiinteistön osuus yhteisestä alueesta
 • maanmittaustoimistosta saatava lainhuutotodistus, josta ilmenee hakijan omistusoikeus kiinteistöön.

Tallettajan oikeus nostaa talletus kymmenen vuoden jälkeen

Tallettajalla on oikeus nostaa vielä nostamatta oleva talletus takaisin kymmenen vuoden kuluttua tallettamisesta.

Takaisinnostohakemus on tehtävä vuoden kuluessa kymmenen vuoden määräajan päättymisestä lukien. Mikäli tallettaja ei vaadi varoja määräajassa, varat tuloutetaan valtiolle.

Lue lisää Minimoi

Tietoa alueelta

Talletuksen nostaminen - Lappi

Yhteystiedot:

tarkastaja Benita Harmainen, p. 0295 016 113 (Etelä-Suomen AVI)
ylitarkastaja Timo Korhonen, 0295 016 146 (Etelä-Suomen AVI)
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

lomakkeet

lait ja asetukset