Suunnittelu ja seuranta

Aluehallintoviraston (AVI) tulosohjauksen keskeiset asiakirjat ovat strategia-asiakirja ja strateginen tulossopimus.

Strategia-asiakirja sisältää hallitusohjelmasta ja toimintaympäristön muutostekijöistä johdetut AVIn strategiset tavoitteet vuosille 2012–2015. Strategia-asiakirja on yhteinen kaikille kuudelle aluehallintovirastolle. Se laaditaan hallituskaudeksi ja sen sisältö tarkistetaan tarvittaessa vuosittain.

Strategia-asiakirja on eri hallinnonalojen tavoitteiden yhteensovittamiseksi ja aluehallinnon toimintaedellytysten parantamiseksi ministeriöiden ja aluehallintovirastoja ohjaavien keskushallinnon viranomaisten yhteistyössä muodostama näkemys siitä, miten valtakunnalliset tavoitteet sovelletaan AVIn alueelliseen toimintaan.

AVI tekee strategisen tulossopimuksen valtiovarainministeriön kanssa. Toiminnan keskeiset tavoitteet, henkilöstökehyksen ja määrärahan sisältävä tulossopimus tehdään hallituskaudeksi ja se päivitetään vuosittain.

AVIt ovat yksi kirjanpitoyksikkö, jonka nimi on Etelä-Suomen aluehallintovirasto -kirjanpitoyksikkö.

Suunnitelmat
- Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategia-asiakirja 2016 – 2019
- Aluehallintovirastojen strategia-asiakirja 2012–2015

Seurantatiedot

AVIt julkaisivat toimintakertomuksen vuosina 2010–2011 ja vuodesta 2012 lähtien tuloksellisuusraportin osana kirjanpitoyksikön toimintakertomusta. Julkaisut ovat kunkin AVIn sivuilla.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa