Sosiaalipalvelujen ohjaus ja valvonta

Aluehallintoviraston (AVI) toiminta tähtää väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja sosiaalipalvelujen asiakkaiden oikeusturvan toteutumiseen. AVI ohjaa ja valvoo kunnallisia ja yksityisiä sosiaalihuollon palveluja.

Sosiaalihuoltojärjestelmän perusta on kunnallinen sosiaalihuolto.  Kunnat vastaavat sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Ne voivat tuottaa sosiaalipalvelut yksin, tai muodostaa keskenään kuntayhtymiä. Kunta voi myös ostaa sosiaalipalveluja muilta kunnilta, järjestöiltä, yksityisiltä palveluntuottajilta tai valtiolta.

Sosiaalipalvelut, joiden järjestämisvastuu on kunnalla, on lueteltu sosiaalihuoltolaissa.

Sosiaalipalveluja ovat:

 • sosiaalityö
 • sosiaalipäivystys
 • kotipalvelut
 • omaishoidon tuki
 • asumispalvelut
 • laitoshoito
 • perhehoito
 • kuntoutus
 • lasten ja perheiden palvelut
 • ikäihmisten palvelut
 • vammaispalvelut
 • päihdetyö ja päihdepalvelut.

AVI ohjaa ja valvoo kuntia ja yksityisiä palvelujentuottajia siten, että asiakkaan oikeusturva ja tasapuolinen kohtelu alueella toteutuvat. Myös palvelujentuottajien toiminnan ja menettelytapojen on oltava säädöstenmukaisia.

Lainvastaista menettelyä, asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita tai muita epäkohtia havaitessaan AVI voi antaa määräyksen puutteiden tai epäkohtien poistamiseksi. Määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla. Mikäli toimintaa ei korjata asianmukaiseksi annetun määräajan kuluessa, voidaan toiminta keskeyttää tai kieltää.

AVI myös ehkäisee epäkohtien syntymistä ohjaamalla palveluntuottajia jo ennakkoon. AVI neuvoo kuntien viranomaisia ja yksityisiä palveluyrityksiä, järjestää koulutustilaisuuksia, levittää hyviä käytäntöjä sekä laatii tiedotteita, ohjauskirjeitä ja valvontaohjelmia.  

Tavoitteena on, että valvonta olisi mahdollisimman yhdenmukaista valtakunnallisesti. Tämän toteuttamiseksi aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ovat laatineet valvontaohjelmat keskeisille sosiaalipalvelujen toimialueille.

 

Tietoa alueelta

Kunnan sosiaalihuollon viranomaistehtäviä ei voi siirtää yksityisen palveluntuottajan tehtäväksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ohjaa ohjauskirjeessään, että kunta ei voi ostaa tai ulkoistaa sosiaalityöntekijän virkatehtäviä. Kunnalliseen sosiaalihuoltoon kuuluu useita julkisen vallan käyttöä sisältäviä viranomaistehtäviä. Lainsäädännön ja oikeustapausten perusteella vain virkasuhteessa oleva kunnan viranhaltija voi hoitaa viranomaistehtäviä, jotka sisältävät julkisen vallan käyttöä.

Etelä-Suomen AVI on laatinut aiheesta kunnille ohjauskirjeen 24.6.2019: Viranomaistehtävien hoitaminen kunnallisessa sosiaalihuollossa.

 

Sosiaalipalvelujen piirissä olevien asiakkaiden lääkäripalvelujen tulee aina perustua asiakkaan tarpeisiin

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on valvontaa suorittaessaan todennut, että sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen piirissä olevat asiakkaat eivät saa kaikissa tilanteissa tarpeensa mukaisia heille lain mukaan kuuluvia lääkäripalveluita. Sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuja sosiaalihuollon palveluja ovat esimerkiksi kotihoito, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen.

Etelä-Suomen AVI on laatinut kunnille 7.2.2019 ohjauskirjeen sosiaalipalvelujen piirissä olevien asiakkaiden lääkäripalvelujen järjestämisestä.

 

Tartuntatautilain muutoksilla vaikutusta myös sosiaalihuollon toimintayksiköiden toimintaan

Vuonna 2017 voimaan astuneen uudistetun tartuntatau­tilain mukaan myös sosiaalihuollon toimintayksiköi­den on torjuttava suunnitelmallisesti hoitoon liittyviä infektioita. Sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilö vastaa toimintayksikkönsä hoitoon liittyvien infektoiden torjunnasta ja asianmukai­sesta mikrobilääkkeiden käytöstä. Suunnitelma toimintayksiköiden infektioiden torjunnasta tulee kuvata yksikön omavalvontasuunnitelmassa.

Uudistunut tartuntatautilaki edellyttää myös, että viimeistään 1.3.2018 asiakkaiden ja potilaiden parissa työskentelevillä on oltava joko sairastetun taudin antama suoja tai riittävä rokotussuoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Heillä tulee myös olla rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan.

Lue lisää tiedotteesta

 


Päivitetty