Sosiaalipalvelujen ohjaus ja valvonta

Aluehallintoviraston (AVI) toiminta tähtää väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja sosiaalipalvelujen asiakkaiden oikeusturvan toteutumiseen. AVI ohjaa ja valvoo kunnallisia ja yksityisiä sosiaalihuollon palveluja.

Sosiaalihuoltojärjestelmän perusta on kunnallinen sosiaalihuolto.  Kunnat vastaavat sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Ne voivat tuottaa sosiaalipalvelut yksin, tai muodostaa keskenään kuntayhtymiä. Kunta voi myös ostaa sosiaalipalveluja muilta kunnilta, järjestöiltä, yksityisiltä palveluntuottajilta tai valtiolta.

Sosiaalipalvelut, joiden järjestämisvastuu on kunnalla, on lueteltu sosiaalihuoltolaissa.

Sosiaalipalveluja ovat:

 • sosiaalityö
 • sosiaalipäivystys
 • kotipalvelut
 • omaishoidon tuki
 • asumispalvelut
 • laitoshoito
 • perhehoito
 • kuntoutus
 • lasten ja perheiden palvelut
 • ikäihmisten palvelut
 • vammaispalvelut
 • päihdetyö ja päihdepalvelut.

AVI ohjaa ja valvoo kuntia ja yksityisiä palvelujentuottajia siten, että asiakkaan oikeusturva ja tasapuolinen kohtelu alueella toteutuvat. Myös palvelujentuottajien toiminnan ja menettelytapojen on oltava säädöstenmukaisia.

Lainvastaista menettelyä, asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita tai muita epäkohtia havaitessaan AVI voi antaa määräyksen puutteiden tai epäkohtien poistamiseksi. Määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla. Mikäli toimintaa ei korjata asianmukaiseksi annetun määräajan kuluessa, voidaan toiminta keskeyttää tai kieltää.

AVI myös ehkäisee epäkohtien syntymistä ohjaamalla palveluntuottajia jo ennakkoon. AVI neuvoo kuntien viranomaisia ja yksityisiä palveluyrityksiä, järjestää koulutustilaisuuksia, levittää hyviä käytäntöjä sekä laatii tiedotteita, ohjauskirjeitä ja valvontaohjelmia.  

Tavoitteena on, että valvonta olisi mahdollisimman yhdenmukaista valtakunnallisesti. Tämän toteuttamiseksi aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ovat laatineet valvontaohjelmat keskeisille sosiaalipalvelujen toimialueille.

 

Tietoa alueelta


Päivitetty