Vuoden 2018 muutokset yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajien lupa- ja rekisteröintimaksuihin

Valtioneuvosto on vahvistanut 19.12.2017 hyväksymällään asetuksella (997/2017) yksityisistä sosiaalipalveluista ja yksityisistä terveyspalveluista vuonna 2018 perittävät lupa-, rekisteröinti- ja muut maksut.

Asetus tuo korotuksia eräisiin yksityisistä sosiaalipalveluista perittäviin lupa-, rekisteröinti- ja muihin maksuihin. Yksityisen terveydenhuollon maksuihin ei ole tullut muutoksia. Tartuntatautilain (1227/2016) mukaiset laboratorioiden toimilupamaksut ovat muuttuneet.

Uudelta luvan saaneelta palvelujen tuottajalta ei peritä vuosimaksua ensimmäisenä kalenterivuonna, kun lupa on myönnetty. Jos palvelujen tuottaja on lopettanut toimintansa ja ilmoittanut siitä aluehallintovirastolle lopettamisvuonna viimeistään 31. päivänä maaliskuuta, ei kyseiseltä vuodelta peritä vuosimaksua.

Jos samalla hakemuksella tai ilmoituksella tehdään lupaan tai rekisteröintiin useita muutoksia, peritään muutosten käsittelystä korkeintaan vastaavanlaista uutta lupaa tai rekisteröintiä vastaava maksu.

Ympärivuorokautisia yksityisiä sosiaalipalveluja antavan palvelujentuottajan on haettava toiminnalleen aluehallintoviraston lupa. Yksityisen palvelujen tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sille kunnalle, jossa palveluja annetaan. Kunnan on ilmoitettava aluehallintovirastolle tiedot rekisterin pitoa varten.

Terveydenhuollon palvelujen antaminen yksityisesti on yritysmuodosta riippuen joko luvan- tai ilmoituksenvaraista. Lupaa ei tarvita silloin, kun työnantaja järjestää itse työntekijöille työterveyshuollon lakisääteiset palvelut.

Itsenäisten ammatinharjoittajien (yksityinen elinkeinonharjoittaja) ei tarvitse hakea lupaa lupaviranomaiselta, mutta ammatinharjoittajan tulee tehdä ennen toiminnan aloittamista toiminnastaan ilmoitus aluehallintovirastolle rekisteröimistä varten.

Tartuntatautilain (1227/2016) mukaiset laboratorioiden toimilupamaksut ovat seuraavat: laajan toiminnan laboratorio 500 euroa, suppean toiminnan laboratorio 300 euroa sekä ilmoitusten käsittely 150 euroa. Toimilupamaksuun lisätään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antaman tartuntatautilain 18 §:n mukaisen lausunnon maksu.

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja perheasiain sovittelutoiminnan lupa- ja rekisteröintimaksut vuonna 2018

Yksityisen terveydenhuollon lupa- ja rekisteröintimaksut 2018


Lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto:
sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Maija Gartman,
puh. 0295 016 109 ja terveydenhuollon ylitarkastaja Aino Mäkitalo, puh. 0295 016 542

Itä-Suomen aluehallintovirasto: sosiaalihuollon ylitarkastaja Sirkka Koponen, puh. 0295 016 912 ja terveydenhuollon ylitarkastaja Ritva Makkonen, puh. 0295 016 923

Lapin aluehallintovirasto: sosiaalihuollon ylitarkastaja Sari Husa, puh. 0295 017 361 ja terveydenhuollon ylitarkastaja Heini Sankala, puh. 0295 017 382

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: sosiaalihuollon ylitarkastaja Nina Siro-Södergård, puh. 0295 018 114 ja terveydenhuollon ylitarkastaja Hanna Lintula, p. 0295 018 088

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Aija Ström, puh. 0295 018 593 ja terveydenhuollon ylitarkastaja Sinikka Piekkola, puh. 0295 018 579

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: sosiaalihuollon ylitarkastaja Timo K. Mäkelä, puh. 0295 017 572 ja terveydenhuollon ylitarkastaja Ritva Koponen puh. 0295 017 595

Sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi


Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa