Rahanpesulain valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) valvoo valtakunnallisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (28.6.2017/444) (jälj. rahanpesulaki) ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista. Rahanpesulaissa säädetään toimenpiteistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi, tällaisen toiminnan paljastamisen ja tutkinnan edistämiseksi sekä rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämisen ja takaisinsaannin tehostamiseksi.

Uuden rahanpesulain mukanaan tuomista muutoksista on julkaistu tiedote 7.7.2017. Tiedotteessa on tietoa muun muassa uudesta rahanpesun valvontarekisteristä, jota koskevat säännökset tulevat voimaan 1.7.2019.

Mitä AVI valvoo?

Rahanpesulla tarkoitetaan toimia, joilla pyritään häivyttämään tai peittämään rikoksella hankitun omaisuuden alkuperä niin, että omaisuus näyttää laillisesti hankitulta. Rikoksella hankittu omaisuus voi olla peräisin mistä tahansa rikoksesta eli rahanpesun kohteena voi olla esimerkiksi varastettu ajoneuvo tai veropetoksella hankittu hyöty.

Rahanpesulaissa on säädetty ilmoitusvelvollisuudesta tietyillä aloilla toimiville elinkeinonharjoittajille, joita kutsutaan laissa ilmoitusvelvollisiksi. Lain mukaan ilmoitusvelvollisten on muun muassa tunnistettava asiakkaansa, seurattava asiakkaiden toimintaa, tehtävä ilmoitus epäilyttävistä liiketoimista Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle ja huolehdittava, että rahanpesulain velvoitteet tunnetaan ja niitä osataan noudattaa elinkeinonharjoittajan toiminnassa.

Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa, että ilmoitusvelvolliset noudattavat rahanpesulaissa asetettuja velvoitteita. Tarkempaa tietoa rahanpesulain asettamista velvoitteista löytyy Tiedotteet ja ohjeet -alasivulta.

Ketä AVI valvoo?

Ilmoitusvelvollisuus on säädetty niille elinkeinonharjoittajille, joilla normaalin toimintansa puitteissa on mahdollisuus havaita rahanpesua ja terrorismin rahoitusta tai joita voidaan arvella käytettävän hyväksi näihin tarkoituksiin. Ilmoitusvelvolliset ovat avainasemassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja selvittämisessä, koska heidän avullaan viranomaisilla on parhaat mahdollisuudet saada tietoa epäilyttävistä liiketoimista.

Aluehallintovirasto valvoo seuraavia ilmoitusvelvollisia:

 • Valuutanvaihtoliikkeet
 • Omaisuudenhoito- ja yrityspalvelujen tarjoajat
 • Rahoituslaitokset, joita Finanssivalvonta ei valvo eli esimerkiksi perintäliikkeet, kuluttajaluotonantajat, rahoitusleasingiä tarjoavat, muuta rahoitustoimintaa tai takaustoimintaa harjoittavat
 • Panttilainauslaitokset
 • Kiinteistönvälitysliikkeet ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeet
 • Veroneuvontapalveluita tarjoavat
 • Kirjanpitotehtäviä toimeksiannosta hoitavat
 • Tavaroita myyvät tai välittävät, siltä osin kuin otetaan vastaan maksusuorituksena käteistä yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähintään 10 000 euroa 
 • Oikeudellisia palveluita tarjoavat (pl. asianajajat), siltä osin kuin toimitaan asiakkaan puolesta tai lukuun liiketoimissa, jotka liittyvät
  a) kiinteistöjen tai liiketoimintayksikköjen ostamiseen, myyntiin, toteuttamiseen tai suunnitteluun
  b) asiakkaan rahavarojen, arvopaperien tai muiden varojen hoitamiseen
  c) pankki-, säästö- tai arvo-osuustilien avaamiseen tai hoitamiseen
  d) yhtiöiden perustamiseen, johtamiseen tai yritysten hallinnoimiseksi tarvittavien varojen järjestelyyn; tai
  e) säätiöiden, yhtiöiden tai vastaavien yhteisöjen perustamiseen, johtamiseen tai niiden toiminnasta vastaamiseen.

Miten AVI valvoo?

Aluehallintoviraston valvonnan painopiste on sen varmistamisessa, että ilmoitusvelvolliset ovat tietoisia lain heille asettamista velvoitteista. Tästä johtuen ohjeistamisella ja tiedottamisella on suuri rooli valvonnassa. AVI voi myös lähettää selvityspyyntöjä ilmoitusvelvolliselle ja tehdä tarkastuksia sen tiloihin sen selvittämiseksi, miten lain velvoitteita noudatetaan.

Aluehallintovirastolla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada valvomiltaan ilmoitusvelvollisilta valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. Aluehallintovirastolla on myös oikeus toimittaa tarkastus ilmoitusvelvollisten toimitiloihin.

Epäilyttävistä liiketoimista tehtävät ilmoitukset

Epäilyttävästä liiketoimesta tai terrorismin rahoittamisen epäilystä on ilmoitusvelvollisen viipymättä ilmoitettava Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskukselle. Ilmoitus tulee tehdä pääsääntöisesti sähköisesti osoitteessa www.rahanpesu.fi. Kyseiseltä verkkosivuilta löytyy lisää tietoa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä.

YHTEYSTIEDOT:

Sähköpostiosoite: kirjaamo.etela(a)avi.fi

Helsingin toimipaikka
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki
Postiosoite: Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna

Puhelinvaihde 0295 016 000
Faksi 09 6150 0529

ylitarkastaja Timo Aalto, puh. 0295 016 136

ylitarkastaja Vesa Härmälä, puh. 0295 016 105

ylitarkastaja Asta Mykkänen, puh. 0295 016 278

ylitarkastaja Milka Tornberg-Nyman, puh. 0295 016 293

tarkastaja Tiina Pekala, puh. 0295 016 182 (rekisteröintiasiat)

Päivitetty