Perintä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) pitää rekisteriä perintätoiminnan harjoittajista. Sen, joka aikoo harjoittaa perintätoimintaa, on tehtävä ilmoitus aluehallintovirastolle rekisteriin merkitsemistä varten. Perintätoimintaa saa harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity perintätoiminnan harjoittajaksi.

AVI myös valvoo, että rekisteriin merkityt perintätoiminnan harjoittajat noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. AVIn on kiellettävä lainvastaisesti ilman rekisteröintiä harjoitettu perintätoiminta.

Perintätoiminnalla tarkoitetaan saatavien perintää toisen lukuun sekä omien saatavien perintää tapauksissa, joissa on ilmeistä, että saatavat on otettu vastaan yksinomaan perintätarkoituksessa.

Rekisteröitymisvelvollisuutta ei ole muun muassa, jos

  • velkoja perii omia saataviaan
  • velkoja perii samaan konserniin kuuluvan yhteisön saatavia
  • perintätoiminta on satunnaista, eikä sitä markkinoida tai
  • toiminnan valvonta on muulla tavoin järjestetty, esimerkiksi luottolaitosten, rahasto- ja vakuutusyhtiöiden toiminnassa sekä asianajajien osalta.

YHTEYSTIEDOT:

  • Tiedustelut ja kyselyt: elinkeinot.etela(a)avi.fi
  • Virallinen sähköposti: kirjaamo.etela(a)avi.fi

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(a)avi.fi

Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä, kun lähetät aineistoa, joka sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita.  Suojattu sähköposti

Helsingin toimipaikka
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ratapihantie 9, Helsinki

PL150, 13101 Hämeenlinna

Puhelinvaihde 0295 016 000
Faksi 09 6150 0529

 

ylitarkastaja Anna-Emilia Sirén, puh. 0295 016 029

ylitarkastaja Timo Korhonen, puh. 0295 016 146

ylitarkastaja Sinikka Laaksonen, puh. 0295 016 573

ylitarkastaja Seela Saraniva, puh. 0295 016 680

ylitarkastaja Matti Laiho, puh. 0295 016 546

tarkastaja Tiina Pekala, puh. 0295 016 182 (rekisteröintiasiat)

Tietoa alueelta

FC Perintä Oy:n konkurssipesän pesänhoitajan lähettämät perintäkirjeet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on saanut lukuisia yhteydenottoja velallisten saamista perintäkirjeistä, jotka on lähetetty FC Perintä Oy:n konkurssipesän pesänhoitajan asianajaja Heikki Nousiaisen nimissä. Aluehallintovirasto ei valvo asianajajien toimintaa. Epäselvissä tilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan.

FC Perintä Oy:n toimilupa perintätoiminnan harjoittamiseen on päättynyt 16.1.2017, eikä yhtiöllä ole tämän jälkeen ollut oikeutta harjoittaa luvanvaraista perintätoimintaa. FC Perintä Oy jatkoi kuitenkin perintätoimintaa luvattomasti, minkä johdosta Etelä-Suomen AVI antoi sille kiellon kesäkuussa 2017. Kieltoa tehostettiin 10 000 euron uhkasakolla (aluehallintoviraston tiedote asiasta). Hämeenlinnan hallinto-oikeus tuomitsi uhkasakon maksettavaksi toukokuussa 2018. FC Perintä Oy on asetettu konkurssiin 14.6.2018.

Aluehallintoviraston tietoon tulleissa tapauksissa perintäkirjeet on lähetetty konkurssipesän pesänhoitajan, asianajaja Heikki Nousiaisen nimissä. Perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä annetun lain (411/2018, perintärekisterilaki) 2 §:n mukaan lakia ei sovelleta asianajajan tai hänen apulaisensa harjoittamaan perintätoimintaan. Aluehallintoviraston toimivaltaan ei siten kuulu asianajajan harjoittaman perintätoiminnan valvonta.

Perintää koskeva sääntely soveltuu myös asianajajien toimintaan, jonka lainmukaisuuden valvonnasta vastaa Asianajajaliiton valvontalautakunta. Asianajajan harjoittamaa perintätoimintaa koskevat kantelut tulee osoittaa valvontalautakunnalle. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta valvontalautakunta.fi.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto rekisteröi valtakunnallisesti perintätoiminnan harjoittajat ja valvoo, että rekisteröidyt perintätoimen harjoittajat noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. Aluehallintoviraston on kiellettävä ilman rekisteröintiä harjoitettu perintätoiminta. Aluehallintoviraston toimivallasta säädetään perintärekisterilaissa.

Toimintaohjeet perintäkirjeen vastaanottaneelle velalliselle

Jos perintäkirjeessä vaaditun saatavan aiheellisuudesta, vanhentumisesta tai vaadittujen perintäkulujen kohtuullisuudesta on epäselvyyttä, voi velallinen pyytää selvityksen näistä asioista.  Selvityksen voi pyytää siltä taholta, joka perii saatavaa.

Velallisella on oikeus saada muun muassa:

  • velkakirja, tilaussopimus, muu velan perusteena oleva asiakirja
  • tieto vanhentumisen katkaisemisesta, esimerkiksi milloin perintäkirjeet on lähetetty ja mihin osoitteeseen
  • erittely vaadituista perintäkuluista.

Jos vaadittu saatava on velallisesta kokonaan tai osittain aiheeton, voi velallinen riitauttaa saatavan kokonaan tai osittain aiheettomana. Tämä on mahdollista esimerkiksi silloin, jos saatava on vanhentunut tai perintäkulut ovat kohtuuttomia. Riitautus tulee perustella, ja se on suositeltavaa tehdä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse saatavaa perivälle taholle. Kun saatava on riitautettu, sen perintää ei saa jatkaa muutoin kuin viemällä asia tuomioistuimen ratkaistavaksi. Viime kädessä tuomioistuin määrää aina velallisen maksuvelvollisuudesta riita-asiassa.

Mikäli tarvitsette asiassa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa, voitte olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, joka auttaa kuluttajasaatavien perinnän ongelmatilanteissa. Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot löytyvät osoitteesta kuluttajaneuvonta.fi. Tarvittaessa kuluttajavelallinen voi saattaa asiansa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Edellytyksenä asian käsittelemiselle kuluttajariitalautakunnassa on, että kuluttaja on ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Kuluttaja-asiamies on lisäksi toimivaltainen viranomainen kuluttajasaatavien perintää koskevissa asioissa. Tarvittaessa asiasta voi tehdä toimenpidepyynnön Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.

Laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä 411/2018
Laki saatavien perinnästä 513/1999

Lisätietoja:
ylitarkastaja Anna-Emilia Sirén, puh. 0295 016 029
ylitarkastaja Seela Saraniva, puh. 0295 5016 680
ylitarkastaja Timo Korhonen, puh. 0295 5016 146
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI

 


Päivitetty