Perintä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) pitää rekisteriä perintätoiminnan harjoittajista. Sen, joka aikoo harjoittaa perintätoimintaa, on tehtävä ilmoitus aluehallintovirastolle rekisteriin merkitsemistä varten. Perintätoimintaa saa harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity perintätoiminnan harjoittajaksi.

AVI myös valvoo, että rekisteriin merkityt perintätoiminnan harjoittajat noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. AVIn on kiellettävä lainvastaisesti ilman rekisteröintiä harjoitettu perintätoiminta.

Perintätoiminnalla tarkoitetaan saatavien perintää toisen lukuun sekä omien saatavien perintää tapauksissa, joissa on ilmeistä, että saatavat on otettu vastaan yksinomaan perintätarkoituksessa.

Rekisteröitymisvelvollisuutta ei ole muun muassa, jos

  • velkoja perii omia saataviaan
  • velkoja perii samaan konserniin kuuluvan yhteisön saatavia
  • perintätoiminta on satunnaista, eikä sitä markkinoida tai
  • toiminnan valvonta on muulla tavoin järjestetty, esimerkiksi luottolaitosten, rahasto- ja vakuutusyhtiöiden toiminnassa sekä asianajajien osalta

YHTEYSTIEDOT:

  • Tiedustelut ja kyselyt: elinkeinot.etela(a)avi.fi
  • Virallinen sähköposti: kirjaamo.etela(a)avi.fi

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(a)avi.fi

Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä, kun lähetät aineistoa, joka sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita.  Suojattu sähköposti

Helsingin toimipaikka
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ratapihantie 9, Helsinki

PL150, 13101 Hämeenlinna

Puhelinvaihde 0295 016 000
Faksi 09 6150 0529

ylitarkastaja Anna-Emilia Sirén, puh. 0295 016 029
ylitarkastaja Timo Korhonen, puh. 0295 016 146
ylitarkastaja Sinikka Laaksonen, puh. 0295 016 573
ylitarkastaja Seela Saraniva, puh. 0295 016 680
ylitarkastaja Matti Laiho, puh. 0295 016 546
ylitarkastaja Jouni Kiviniemi, puh 0295 016 627
tarkastaja Tiina Pekala, puh. 0295 016 182 (rekisteröintiasiat)

Tietoa alueelta

FC Perintä Oy:n konkurssipesän pesänhoitajan lähettämät perintäkirjeet: tietoa kirjeiden saajille

Tiedote 29.5.2019

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on saanut lukuisia yhteydenottoja velallisten saamista perintäkirjeistä, jotka on lähetetty FC Perintä Oy:n konkurssipesän pesänhoitajana toimivan asianajajan nimissä. Aluehallintovirasto ei valvo asianajajien toimintaa. Epäselvissä tilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan.

FC Perintä Oy:n toimilupa perintätoiminnan harjoittamiseen on päättynyt 16.1.2017, eikä yhtiöllä ole tämän jälkeen ollut oikeutta harjoittaa luvanvaraista perintätoimintaa. FC Perintä Oy jatkoi kuitenkin perintätoimintaa luvattomasti, minkä johdosta Etelä-Suomen AVI antoi sille kiellon kesäkuussa 2017. Kieltoa tehostettiin 10 000 euron uhkasakolla (aluehallintoviraston tiedote asiasta). Hämeenlinnan hallinto-oikeus tuomitsi uhkasakon maksettavaksi toukokuussa 2018. FC Perintä Oy on asetettu konkurssiin 14.6.2018.

Aluehallintoviraston tietoon tulleissa tapauksissa perintäkirjeet on lähetetty konkurssipesän pesänhoitajana toimivan asianajajan nimissä. Perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä annetun lain (411/2018, perintärekisterilaki) 2 §:n mukaan lakia ei sovelleta asianajajan tai hänen apulaisensa harjoittamaan perintätoimintaan. Aluehallintoviraston toimivaltaan ei siten kuulu asianajajan harjoittaman perintätoiminnan valvonta.

Perintää koskeva sääntely soveltuu myös asianajajien toimintaan, jonka lainmukaisuuden valvonnasta vastaa Asianajajaliiton valvontalautakunta. Asianajajan harjoittamaa perintätoimintaa koskevat kantelut tulee osoittaa valvontalautakunnalle. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta valvontalautakunta.fi.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto rekisteröi valtakunnallisesti perintätoiminnan harjoittajat ja valvoo, että rekisteröidyt perintätoimen harjoittajat noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. Aluehallintoviraston on kiellettävä ilman rekisteröintiä harjoitettu perintätoiminta. Aluehallintoviraston toimivallasta säädetään perintärekisterilaissa.

Toimintaohjeet perintäkirjeen saaneelle velalliselle

Jos perintäkirjeessä vaaditun velan (eli saatavan) aiheellisuudesta, vanhentumisesta tai vaadittujen perintäkulujen kohtuullisuudesta on epäselvyyttä, voi velallinen (henkilö, jolta velkaa vaaditaan) pyytää selvityksen näistä asioista. Selvityksen voi pyytää siltä taholta, joka velkaa perii.

Velallisella on oikeus saada selvityksessä muun muassa:

  • velkakirja, tilaussopimus, muu velan perusteena oleva asiakirja
  • tieto vanhentumisen katkaisemisesta, esimerkiksi milloin perintäkirjeet on lähetetty ja mihin osoitteeseen
  • erittely vaadituista perintäkuluista.

Jos vaadittu velka on velallisen mielestä kokonaan tai osittain aiheeton, voi velallinen riitauttaa sen kokonaan tai osittain aiheettomana. Riitauttaminen on mahdollista esimerkiksi silloin, jos velka on vanhentunut tai perintäkulut ovat kohtuuttomia. Riitauttaminen tulee perustella, ja se on suositeltavaa tehdä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse, velkaa perivälle taholle. Kun velka on riitautettu, velkojan täytyy luopua velasta tai viedä asia tuomioistuimeen. Tuomioistuin ratkaisee viime kädessä velallisen maksuvelvollisuuden.

Jos olet saanut FC Perintä Oy:n konkurssipesän pesänhoitajan nimissä perintäkirjeitä ja tarvitset henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa, voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonta auttaa kuluttajavelkojen perintään liittyvissä ongelmatilanteissa. Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot löytyvät osoitteesta kuluttajaneuvonta.fi. Tarvittaessa asian voi viedä kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Edellytyksenä asian käsittelemiselle kuluttajariitalautakunnassa on, että kuluttaja on ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Kuluttaja-asiamies on lisäksi toimivaltainen viranomainen kuluttajasaatavien perintää koskevissa asioissa. Tarvittaessa asiasta voi tehdä toimenpidepyynnön Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.

Laki perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä 411/2018
Laki saatavien perinnästä 513/1999

Lisätietoja:

ylitarkastaja Anna-Emilia Sirén, puh. 0295 016 029
ylitarkastaja Seela Saraniva, puh. 0295 5016 680
ylitarkastaja Timo Korhonen, puh. 0295 5016 146

etunimi.sukunimi@avi.fi 
Etelä-Suomen AVI


Päivitetty