Palvelujen tuottajan velvollisuudet

Kaikkien palveluntuottajien, joilla on lupa tuottaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on annettava vuosittain toiminnastaan toimintakertomus lupaviranomaiselle. Lupaviranomainen on pääsääntöisesti oman alueen aluehallintovirasto, mutta silloin, kun palvelujen tuottajalla on toimintayksiköitä useamman aluehallintoviraston alueella, on lupaviranomaisena Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Toimintakertomus annetaan sähköisesti ja erillinen pyyntö sen antamiseen lähetetään palvelujen tuottajalle sähköpostitse alkuvuodesta. Jokaisesta palvelujen tuottajan toimintayksiköstä on annettava erikseen oma toimintakertomuksensa. Toimintakertomus on annettava, vaikkei toimintayksikössä olisi ollut toimintaa toimintakertomusvuotena, jolloin toimintayksiköstä annetaan vain perustiedot (palvelujen tuottajan yhteystiedot sekä toimintayksikön osoite- ja muut yhteystiedot). Toimintakertomus annetaan myös toimintakertomusvuoden aikana lopettaneista ja keskeyttäneistä toimintayksiköistä.

Toimintakertomus annetaan sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa www.valveri.fi, jossa ovat myös ohjeet toimintakertomuksen antamiseen. Sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan Verohallinnon Katso-tunnistella, josta tarkemmin www.vero.fi.

Palvelujen tuottajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus vastuuhenkilön vaihtumisesta ja toiminnan lopettamisesta luvan myöntäneelle lupaviranomaiselle.

Mikäli palvelujen tuottajan toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia, on niistä aina tehtävä luvanmuutoshakemus tai erillinen ilmoitus toimivaltaiselle lupaviranomaiselle.

Omavalvontasuunnitelma

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma. Valvira on antanut määräyksen omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 6 §).

Tietoa alueelta

Lapin alueen luvanvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajat

Vuoden 2016 toimintakertomus luvanvaraisista yksityisistä sosiaalipalveluista on annettava helmikuun 2017 loppuun mennessä

Toimintakertomuksia voi antaa 2.1.2016 lukien ja ne on annettava viimeistään 28.2.2016 mennessä. Jokaisesta palvelujen tuottajan toimintayksiköstä annetaan erikseen oma toimintakertomuksensa. Toimintakertomus annetaan vain luvanvaraisten palvelujen osalta. Toimintakertomus on annettava, vaikka toimintayksikössä ei olisikaan ollut toimintaa vuonna 2016. Tällöin toimintayksiköstä annetaan ainoastaan perustiedot (palvelujen tuottajan yhteystiedot sekä toimintayksikön osoite- ja muut yhteystiedot). Myös vuoden 2016 aikana toimintansa lopettaneesta tai keskeyttäneestä toimintayksiköstä on annettava toimintakertomus. Toiminnassa tapahtuneista olennaisista muutoksista tulee tehdä erikseen ilmoitus aluehallintovirastolle.

Palvelujen tuottajan vuosittainen velvollisuus toimintakertomuksen antamiseen perustuu yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 16 §:ään. Mikäli palvelujen tuottaja laiminlyö velvollisuutensa antaa toimintakertomus, lupaviranomainen voi ryhtyä yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 4 luvussa tarkoitettuihin valvontatoimenpiteisiin.

Toimintakertomus annetaan sähköisesti www.valveri.fi
Sähköisestä asiointipalvelusta löytyvät toimintakertomuksen antamiseen liittyvät ohjeet.

Toimintakertomuksen antamista varten tarvitsette:

  • Katso-tunnisteen, jolla kirjaudutte sähköiseen asiointipalveluun
  • Palvelujen tuottajan Y-tunnuksen
  • Kunkin toimintayksikön asiakas- ja henkilökuntatiedot vuodelta 2016

Lisätietoja Katso-tunnisteesta ja sen hankkimisesta saatte Verohallinnosta. Katso-tunnisteen käyttöä varten on laadittu myös erillinen ohje.

Mikäli palvelujen tuottajalla ei ole mahdollisuutta antaa sähköistä toimintakertomusta, voi toimintakertomuksen toimittaa paperisena lupaviranomaiselle eli Lapin aluehallintovirastolle. Toimintakertomuslomakkeen voi tulostaa aluehallintoviraston verkkosivuilta 2.1.2016 keruun alkaessa www.avi.fi. Valitse alue: Lappi -> Perhe- ja sosiaalipalvelut -> Yksityiset sosiaalipalvelut -> Palvelujen tuottajan velvollisuudet. Lomake löytyy myös osoitteesta www.yrityssuomi.fi -> Hae -> Toimintakertomukset

Toimintakertomus on annettava 2.1. - 28.2.2016 välisenä aikana.

Lisätietoja: Tarkastaja Laura Nokela puh. 0295 017 346 ja s-posti: laura.nokela@avi.fi

                       Katso-tunnisteen hakemista ja käyttöä koskevat kysymykset:
                       Verohallinto puh. 020 497 040 tai katso@vero.fi


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa