› Graafinen versio

Palvelujen tuottajan velvollisuudet

Kaikkien palveluntuottajien, joilla on lupa tuottaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on annettava vuosittain toiminnastaan toimintakertomus lupaviranomaiselle. Lupaviranomainen on pääsääntöisesti oman alueen aluehallintovirasto, mutta silloin, kun palvelujen tuottajalla on toimintayksiköitä useamman aluehallintoviraston alueella, on lupaviranomaisena Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Toimintakertomus annetaan sähköisesti ja erillinen pyyntö sen antamiseen lähetetään palvelujen tuottajalle sähköpostitse alkuvuodesta. Jokaisesta palvelujen tuottajan toimintayksiköstä on annettava erikseen oma toimintakertomuksensa. Toimintakertomus on annettava, vaikkei toimintayksikössä olisi ollut toimintaa toimintakertomusvuotena, jolloin toimintayksiköstä annetaan vain perustiedot (palvelujen tuottajan yhteystiedot sekä toimintayksikön osoite- ja muut yhteystiedot). Toimintakertomus annetaan myös toimintakertomusvuoden aikana lopettaneista ja keskeyttäneistä toimintayksiköistä.

Toimintakertomus annetaan sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa www.valveri.fi, jossa ovat myös ohjeet toimintakertomuksen antamiseen. Sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan Verohallinnon Katso-tunnistella, josta tarkemmin www.vero.fi.

Palvelujen tuottajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus vastuuhenkilön vaihtumisesta ja toiminnan lopettamisesta luvan myöntäneelle lupaviranomaiselle.

Mikäli palvelujen tuottajan toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia, on niistä aina tehtävä luvanmuutoshakemus tai erillinen ilmoitus toimivaltaiselle lupaviranomaiselle.

Omavalvontasuunnitelma

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma. Valvira on antanut määräyksen omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 6 §).

Tietoa alueelta

LUVANVARAISTEN YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAJAN ON ANNETTAVA VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUKSET HELMIKUUN LOPPUUN 2018 MENNESSÄ.

 

Toimintakertomuksia voi antaa 10.1.2018 lukien ja ne on annettava 28.2.2018 mennessä.

Pyydämme ystävällisesti toimittamaan mahdollisimman pian etenkin kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköitä koskevat toimintakertomukset.


Jokaisesta palvelujen tuottajan toimintayksiköstä annetaan erikseen oma toimintakertomuksensa. Toimintakertomus annetaan vain luvanvaraisten palvelujen osalta. Toimintakertomus on annettava, vaikkei toimintayksikössä olisikaan ollut toimintaa vuonna 2017. Tällöin toimintayksiköstä annetaan ainoastaan perustiedot (palvelujen tuottajan yhteystiedot sekä toimintayksikön osoite- ja muut yhteystiedot). Myös vuoden 2017 aikana lopettaneesta tai keskeyttäneestä toimintayksiköstä on annettava toimintakertomus.

Palvelujen tuottajan vuosittainen velvollisuus toimintakertomuksen antamiseen perustuu yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) 16 §:ään. Mikäli palvelujen tuottaja laiminlyö velvollisuutensa antaa toimintakertomus, lupaviranomainen voi ryhtyä yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 4 luvussa tarkoitettuihin valvontatoimenpiteisiin.

 

TOIMINTAKERTOMUS ANNETAAN SÄHKÖISESTI

Sähköisten toimintakertomusten antaminen edellyttää kirjautumista sähköiseen asiointipalveluun, josta löytyvät myös toimintakertomuksen antamiseen liittyvät ohjeet. Sähköiseen toimintakertomuslomakkeeseen on esitäytetty palvelujen tuottajan ja toimintayksikön perustiedot.

 

Toimintakertomuksen antamista varten tarvitsette:

  • Katso-tunnisteen, jolla kirjaudutte asiointipalveluun
  • Palvelujen tuottajan y-tunnuksen
  • Kunkin toimintayksikön asiakas- ja henkilökuntatiedot vuodelta 2017


Lisätietoa Katso-tunnisteesta ja sen hankkimisesta saatte Verohallinnon sivulta.

 

PAPERISET TOIMINTAKERTOMUKSET VAIN ERITYISTILANTEISSA

 

Mikäli palvelujen tuottajalla ei ole mahdollisuutta antaa sähköistä toimintakertomusta, voi toimintakertomuksen toimittaa paperisena lupaviranomaiselle.

Toimintakertomuslomakkeen voi pyytää osoitteesta eija.kallo@avi.fi

Lisätietoja:
Katso-tunnisteen hakemista ja käyttöä koskevat kysymykset:
puhelin 020 697 040 tai katso@vero.fi


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa