Osakaskuntien säännöt

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) hoitaa yhteisaluelain mukaisten osakaskuntien sääntöjen vahvistamisen kaikkien aluehallintovirastojen alueella.

Osakaskuntien yhteystiedot sekä niiden muutokset on toimitettava tiedoksi AVIin ja Maanmittauslaitokselle. Osakaskunnan yhteystiedot voi helpoimmin ilmoittaa Maanmittauslaitokselle tässä.

Osakaskunnan säännöt

Yhteisaluelaissa yhteisellä alueella tarkoitetaan kahdelle tai useammalle kiinteistölle yhteisesti kuuluvaa aluetta tai erityistä etuutta. Yhteinen alue voi olla vesi- tai maa-alue. Yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuuden osakkaita ovat kiinteistöjen omistajat. Osakkaat muodostavat osakaskunnan. Osakaskunta voi olla joko järjestäytynyt tai järjestäytymätön. Osakaskunnasta tulee järjestäytynyt, kun sen toimintaa varten hyväksytään säännöt ja AVI vahvistaa ne.

Osakaskunnan säännöistä on säädetty yhteisaluelaissa.

Järjestäytyneen osakaskunnan säännöissä on mainittava:

 1. osakaskunnan nimi ja kotipaikka sekä osakaskunnalle kuuluva yhteinen alue tai yhteinen erityinen etuus;
 2. hoitokunnan kokoonpano ja toimiaika;
 3. kenellä on oikeus kirjoittaa osakaskunnan nimi;
 4. milloin osakaskunnan varsinainen kokous pidetään ja mitä asioita siinä käsitellään;
 5. osakkailta perittävien maksujen perusteet;
 6. miten osakaskunnan hallinnon ja varainhoidon tarkastus järjestetään;
 7. tilikausi, joka voi olla enintään neljä vuotta, jollei yhteisaluelain 32 b §:n 2 momentista muuta johdu, ja milloin tilinpäätös on tehtävä;
 8. miten osakaskunnan kokous kutsutaan koolle ja muut tiedonannot toimitetaan osakkaille; sekä
 9. muut osakaskunnan asioiden hoitoa varten tarpeelliset seikat.

Jos osakaskunnan sääntöjen mukaan päätösvaltaa käyttää osakaskunnan kokouksen sijasta edustajisto, on säännöissä lisäksi mainittava edustajien ja heidän varamiestensä lukumäärä ja toimiaika sekä miten heidät valitaan.

Osakaskunnan säännöt ja sääntöjen muutos on alistettava aluehallintoviraston vahvistettaviksi, ja ne tulevat voimaan, kun vahvistamispäätös on saanut lainvoiman. Aluehallintoviraston on vahvistettava säännöt, jos ne ovat lain mukaiset eikä niistä aiheudu vahinkoa osakkaalle. Aluehallintoviraston päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen noudattaen, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Yhteisaluelaissa on myös muita määräyksiä yhteisen alueen hallinnoinnista ja osakaskunnan toiminnasta.

Osakaskunnalla on laaja harkintavalta päättää omista säännöistään. Säännöissä tulee kuitenkin kiinnittää erityisesti huomiota seuraaviin asioihin:

 • Usealle yhteiselle alueelle ei voida hyväksyä yhteisiä sääntöjä. Kullakin osakaskunnalla tulee olla omat sääntönsä, vaikka niitä hoidettaisiin käytännössä yhteistyössä.
 • Osakaskunnalle kuuluva yhteinen alue on mainittava käyttämällä kiinteistörekisteritunnusta.
 • Jos osakaskunnan kokous kutsutaan koolle paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä lehdessä julkaistavalla ilmoituksella, kyseinen lehti on suositeltavaa mainita nimeltä.

Yhteisaluelain mukaan kullakin hoitokunnan jäsenellä tulee olla henkilökohtainen varamies ja hoitokunta valitsee itse keskuudestaan hoitokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hakemus

AVIlle on toimitettava kirjallinen hakemus sääntöjen vahvistamiseksi. Hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan yhteystiedot sekä tarvittaessa erillinen laskutusosoite. Hakemukseen on liitettävä:

 • osakaskunnan kokouksessa hyväksytyt säännöt;
 • jäljennös osakaskunnan kokouksen pöytäkirjasta, jossa säännöt on hyväksytty ja
 • selvitys em. päätöksen lainvoimaisuudesta (yhteisaluelaki 23 ja 23 a §).
 • Hakemuksessa tulee lisäksi erikseen ilmoittaa, jos osakaskunta harjoittaa sellaista liike- tai ammattitoimintaa, jonka perusteella se on kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollinen.

Hakemus toimitetaan Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn kirjaamon osoitteeseen Vaasaan. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla.

Suoritemaksu

Osakaskuntien sääntöjen vahvistamista koskevan asian käsittelystä peritään 125 euron suoritemaksu.

Vahvistettujen sääntöjen tai vahvistamatta jätettyjen sääntöjen käsittelystä peritään samansuuruinen maksu. Peruutetusta ja täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus maksusta.

Lasku postitetaan jälkikäteen erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.

Lisätietoja:

tarkastaja Anu Lassus, p. 0295 018 793
anu.lassus(at)avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Vaasa

osastosihteeri Kirsi Mäenpää, p. 0295 018 518
kirsi.maenpaa(at)avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Vaasa

 

 

 

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

lait ja asetukset

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa