Hankesuunnitelma

Oppilaitos- ja päiväkotirakentamishankkeen valtionavustuksen tarpeellisen laajuuden ja hyväksyttävän kustannusarvion määräämiseksi hankkeesta tulee laatia hankesuunnitelma.

Hankesuunnitelmavaiheessa, jossa määritellään hankkeen toteutus ja aikataulu, sekä budjetti, rahoitus ja kustannustavoitteet, luodaan perusteet koko hankkeen suunnittelulle ja toteuttamiselle. Hankesuunnitelman teon alkuvaiheessa on hyvä olla yhteydessä oman alueen aluehallintovirastoon mm. hankkeen tarpeellisuuden selvittämiseksi. Hankkeen onnistumisen kannalta on ehdottoman tärkeää paneutua hankesuunnitteluun huolellisesti.

Perusopetuksen ja lukion hankkeissa tulee esittää selvitys kouluverkon kehittämisestä mukaan lukien lakkautetut koulut. Päiväkotihankkeissa päiväkotiverkkoselvitys tai vastaava. Hankesuunnitelmassa esitetään vaihtoehtoisena tutkitut tilanhankintatavat, kuten mahdollisuus käyttää olemassa olevia tiloja korvaamaan hanke. Laajempana selvitys voisi olla kiinteistökannan käyttöä ja kehittämistä koskeva kokonaisselvitys, jossa on arvioitu eri hallintokuntien toimitilojen tarve ja sijoittuminen huomioon ottaen myös toimitilojen yhteiskäytön mahdollisuudet.

Hankkeiden vaihtoehtona tulee tutkia myös kuntien välinen yhteistyö. Kustannusvertailujen tulisi perustua elinkaarikustannuksiin.

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon  toimimisesteisten pääsy rakennukseen sekä esteetön liikkuminen ja toimiminen rakennuksessa.

Neuvontaa hankeasioissa antavat aluehallintovirastot.

Lisäohjeita hankesuunnitelman laatimisesta on liitteessä.

Tietoa alueelta

Hankesuunnitelma  - Lappi ja Pohjois-Suomi

Lapin aluehallintovirasto hoitaa oppilaitosrakentamisen tehtävät myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin ja Pohjois-Suomen alueilla:

- ylitarkastaja Marjatta Huhtala puh. 0295 017 394

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty

lomakkeet