› Graafinen versio
Koko Suomi
Alueet

Oppilaitos- ja päiväkotirakentaminen

Oppilaitosten perustamishankkeiden valtionavustusten palautus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain 53 § (30.12.2014/1410) perusteella perustamishankkeen valtionavustuksen palautusasia on käsiteltävä, mikäli valtionavustuksen myöntämisestä on kulunut enintään 15 vuotta.

Aluehallintovirastoon on tehtävä hakemus valtionavustuksen palautusasiasta, mikäli opetustoiminta perustamishankkeen valtionavustusta saaneessa rakennuksessa loppuu ennen kuin 15 vuotta on kulunut. Hakemukseen on liitettävä kunnan päätökset toiminnan loppumisesta rakennuksessa ja valtionavustuksen myöntöpäätökset. Valtionavustuksen palauttamisesta päätetään tapauskohtaisesti.

Investointihankkeet

Perusopetuslain, lukiolain, taiteen perusopetuksesta annetun lain ja varhaiskasvatuslain mukaiseen toimintaan voidaan valtion talousarvioon otetun määrärahan rajoissa myöntää kunnille ja kuntayhtymille valtionavustusta investointeihin siten kuin valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään. Valtionapuviranomaisena investointiavustuksia koskevissa asioissa on aluehallintovirasto.

Mikäli valtion talousarvioon otetaan määräraha tällaisiin investointeihin, aluehallintovirasto tiedottaa hakijoita valtionavustuksen hakemisesta erikseen. Mahdollisesti tällaisia valtion erityisavustuksia voisivat olla esimerkiksi tilojen terveellisyyteen liittyvät hankkeet.

Tietoa alueelta

Oppilaitosrakentaminen  - Lappi ja Pohjois-Suomi

Lapin aluehallintovirasto hoitaa oppilaitosrakentamisen tehtävät myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin ja Pohjois-Suomen alueilla:

- ylitarkastaja Marjatta Huhtala puh. 0295 017 394

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

muualla verkossa