Kantelut - Opetus

Aluehallintovirastoon (AVI) voi tehdä kantelun ja pyytää siinä AVIa tutkimaan, onko koulutusta järjestettäessä toimittu säännösten ja määräysten mukaisesti. Valtion ja yksityisen oppilaitoksen toiminnasta voi vastaavasti tehdä kantelun.

  • Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa, mistä asiasta tahansa ja myös muu kuin asianosainen. AVI ei yleensä kuitenkaan tutki kansalaisten tekemiä kanteluja, jos ne ovat nimettömiä. Jos kantelu koskee salassa pidettäviä asioita, tulee sellaisen kantelijan, joka kantelee toista henkilöä koskevassa asiassa, toimittaa valtakirja henkilöltä, jonka asiassa kantelu on tehty.
  • Hallintolain nojalla kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.
     
  • Kantelun perusteella ei voi muuttaa tehtyä ratkaisua, vaan kyse on koulutuksen järjestäjän toimien jälkikäteisestä laillisuuden arvioinnista. 
  • Hallintokantelu voi olla vapaamuotoinen, mutta siitä tulee ilmetä ainakin kantelun kohteena oleva asia sekä millä tavoin viranomaisen toiminta asiassa on virheellistä. AVI suosittelee, että kantelu tehdään lomakkeella.

 

Tietoa alueelta

Kanteluasioita Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa hoitavat:

  • lakimies Kreeta Pölönen, puh. 0295 018 584 (oppilas- ja opiskelija-asioita koskevat oikaisuvaatimukset)     
  • lakimies Anna Sahavirta, puh. 0295 018 839 (opetus- ja kulttuuritoimen kantelut)
  • opetustoimen ylitarkastaja Taru Terho, puh. 0295 018 814 (varhaiskasvatusta koskevat kantelut)
  • opetustoimen ylitarkastaja Mirja Kivikangas, puh. 0295 018 669 (varhaiskasvatusta koskevat kantelut)

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty