› Graafinen versio

Aluehallintovirasto (AVI) hoitaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvia, sille erikseen säädettyjä, opetuksen, varhaiskasvatuksen sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtäviä omalla alueellaan. Kunnat vastaavat paikallisesti näiden tehtävien järjestämisestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisia tehtäviä AVIssa ovat

  • peruspalvelujen saatavuuden arviointi
  • sivistystoimen kantelut, oikaisuvaatimukset, lausunnot sekä oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt
  • opetus-, varhaiskasvatus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelujen informaatio-ohjaus ja lyhytkestoinen täydennyskoulutus
  • valtionavustukset opetus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen kehittämishankkeisiin
  • valtionavustukset liikuntapaikkarakentamishankkeisiin
  • varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta
  • kansainväliset asiat
  • varautumisasiat

Aluehallintovirastoilla on yksi ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö, jonka toimialueeseen kuuluu koko maa. Palveluyksikön tehtävänä on hoitaa aluehallintovirastojen toimialaan kuuluvat ruotsinkielisen koulutustoimen tehtävät perustamishankkeita koskevia tehtäviä lukuun ottamatta. Lisäksi palveluyksikkö toimii asiantuntijana ruotsinkielistä väestöä koskevissa, kirjastotoimeen ja oppilaitosten perustamishankkeisiin liittyvissä asioissa sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) toimialaan kuuluvissa koulutukseen ja osaamiseen liittyvissä asioissa.

AVI tekee yhteistyötä alueen ELY-keskusten kanssa peruspalvelujen arvioinnissa, opetushenkilöstön täydennyskoulutuksessa sekä maahanmuuttajien kotouttamisasioissa.

Näet oman AVI-alueesi opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen henkilöstön valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue -kohdasta oman alueesi.

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Raahen kaupunki sai tämän vuotisen alueellisen Liikkuva koulu -palkinnon. Valinnan teki Pohjois-Suomen aluehallintovirasto liikunnan aluejärjestöjen esitysten pohjalta. Palkinnon suuruus on 2 500 euroa, joka on tarkoitettu oppilaiden tai koko kouluyhteisön liikkumisen edistämiseen. Palkinto myönnetään veikkausvoittovaroista.

Raahen kaupunki on kehittänyt pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti koulujen toimintakulttuuria liikunnallisemmaksi. Henkilökuntaa on koulutettu monipuolisesti koulupäivän aktiivisuuden lisäämiseen. Liikkuvan koulun ja toiminnallisuuden teemat oli nostettu koulutyön keskeiseksi sisällöksi.

Mukana toiminnassa on kaikki Raahen 15 peruskoulua. Kaupungilla on Liikkuva koulu koordinaattori, joka koordinoi koulujen liikuntatoimintaa ja levittävät hyviä käytäntöjä eri kouluille. Lukuvuonna 2018 - 19 Liikkuva koulu -hankkeen avulla on palkattu peruskoulujen yhteinen koulufysioterapeutti, jonka tehtävä on mm. ennaltaehkäistä oppilaiden tuki- ja liikuntaelinvaivoja.

Toiminta on hyvin organisoitunutta siten, että jokaisessa Raahen koulussa on Liikkuva koulu -vastuuhenkilö tai vastuutiimi. Vastuuhenkilöt yhdessä muodostavat koko kaupungin yhteisen Liikkuva koulu -tiimin. Liikkuva koulu -toiminnan kehittämistä ja koulujen olosuhteiden parantamista ohjaa selkeä suunnitelma, joka on laadittu useammalle vuodelle kerrallaan.

Alusta alkaen tavoitteena on ollut toiminnan vakiinnuttaminen osaksi koulujen toimintakulttuuria. Tämän vuoksi Liikkuva koulu -toimintaa ja ajatusmallia on esitelty kaupungin päätöksen tekijöille kuten kaupunginvaltuustolle.

Lähes kaikki koulut ovat muuttaneet koulupäivän rakennetta liikkumisen kannalta suotuisammaksi esim. pidennetyillä välitunneilla. Oppilaat suunnittelevat välituntitoiminnan sisältöjä ja ohjaavat välituntitoimintaa. Välkkäreitä koulutetaan jatkuvasti. Yhteistyö paikallisten liikuntatoimijoiden kanssa toteutuu erityisesti tapahtumissa, kuten meriliikuntaviikko ja liikuntamylläkkä. Tapahtumien tarkoituksena on tutustuttaa oppilaita paikallisiin harrastusmahdollisuuksiin. Yläkouluikäisten harrastamisen edistämiseksi on kehitteillä harrastuspassi.

Raahessa Liikkuva koulu -toiminnasta myös viestitään aktiivisesti esimerkiksi paikallislehdessä sekä Raahen Liikkuva koulu -instagram-tilillä.

Pohjois-Suomessa mukana 208 koulua

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tukemissa Liikkuva koulu -hankkeissa on mukana lukuvuonna 2018 - 2019 mukana 30 kunnan 208 koulua ja 50 300 oppilasta. Tämän lisäksi Liikkuva koulun periaatteita toteutetaan myös monissa kouluissa, jotka eivät ole mukana hankkeissa.

Palkitsemiskäytäntö aloitettiin vuonna 2012

Opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Opetushallituksen kanssa myöntää vuosittain Liikkuva koulu – palkinnot esimerkillisestä työstä liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi kouluympäristössä. Vuonna 2018 myönnetään yksi valtakunnallinen ja kuusi alueellista palkintoa. Palkitsemisen tarkoituksena on saada aikaan näkyvyyttä ja arvostusta liikkumisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyölle koulupäivän aikana, kannustaa käytännön toimijoita laadukkaan työn tekemiseen sekä tuoda esiin tehtyä ansiokasta työtä. Palkitsemiskäytäntö aloitettiin vuonna 2012.

 

Aiemmat PSAVIN alueen palkintojen saajat

Vuonna 2013 Kalajoen kaupunki (valtakunnallinen palkinto).

Vuonna 2014 Salmelan koulu, Sotkamo (alueellinen liikkuva koulu)

Vuonna 2015 Ylivieskan kaupunki (alueellinen liikkuva koulu kunta) 

Vuonna 2016 Kärsämäen kunta (alueellinen liikkuva koulu kunta)

Vuonna 2017 Puolangan kunta (alueellinen liikkuva koulu kunta)

Vuonna 2017 Oulun kaupunki (valtakunnallinen palkinto)

Vuonna 2018 Raahen kaupunki (alueellinen liikkuva koulu kunta)

Palkinnolla halutaan kiinnittää huomiota toimintaan, jossa on rohkeasti, määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti lähdetty muuttamaan koulupäivän rutiineja liikunnallisen, fyysisesti aktiivisen ja hyvinvoivan koulupäivän ja elämäntavan mahdollistamiseksi. Esimerkillisen paikallisen toiminnan tunnusmerkkejä ovat muun muassa, että koulussa on kokonaisvaltainen kehittämisote koulun toimintakulttuurin liikunnallistamiseksi, koulupäivän rakennetta on muutettu liikunnalliseen suuntaan, toimintaan pystytään erityisesti aktivoimaan vähän liikkuvia oppilaita sekä lisäämään oppilaiden osallisuutta toiminnan suunnittelussa.

 

Lisätietoja:

Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, ulla.silventoinen@avi.fi,  puh. 0295 017 663, GSM 050 3963 019


Päivitetty