Vähittäismyynnin omavalvonta

Vähittäismyyntiluvan saamisen yhtenä edellytyksenä on omavalvontasuunnitelma. Myös jo voimassa olevien vähittäismyyntilupien haltijoiden on laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma, noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla.

Omavalvonnalla tarkoitetaan järjestelyä, jonka avulla varmistetaan, että elinkeinotoiminnassa toimitaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Omavalvontasuunnitelmassa pitää kuvata, mitkä ovat riskit alkoholilaissa tarkoitettujen haitallisten vaikutusten syntymiseen, miten lain noudattamista seurataan, miten kriittisten tilanteiden riskien hallinta toteutetaan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan.

Vähittäismyyntipaikoissa, joissa on voimassa oleva vähittäismyyntilupa ja joka on myönnetty ennen uuden alkoholilain voimaan tuloa, uuden lain mukainen omavalvontasuunnitelma pitää olla tehtynä 31.12.2018 mennessä.

Valvira ja aluehallintovirastot ovat yhteistyössä elinkeinon kanssa laatineet omavalvontasuunnitelman tekemistä varten lomakkeen, jonka huolellisella täyttämisellä ja päivittämisellä luvanhaltija voi toteuttaa omavalvontasuunnitelmalle asetetut velvoitteet.

Omavalvontasuunnitelma ja toimipaikkaa koskeva alkoholilaissa tarkoitettu lupa on pidettävä suunnitelmaa toteuttavan henkilökunnan ja valvontaviranomaisten saatavilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön alkoholilain valvonnasta 27.2.2018 antaman asetuksen mukaan omavalvontasuunnitelmaa koskevat seuraavat asiat:

Alkoholilain 56 §:ssä tarkoitetussa omavalvontasuunnitelmassa on oltava:
1) luvanhaltijan ja suunnitelman toimipaikan tiedot;
2) merkintä omavalvontasuunnitelman laatimispäivästä ja luvanhaltijan hyväksymisestä;
3) tieto luvanhaltijan määräämistä henkilöistä, jotka vastaavat alkoholilain 11 §:ssä tarkoitettujen
muutosten ilmoittamisesta, alkoholilain 62 §:n 4 momentissa tarkoitettujen ilmoitusten ja
tietojen hallinnasta ja toimittamisesta lupaviranomaiselle sekä omavalvontasuunnitelman yleisestä
toteuttamisesta ja noudattamisesta;
4) selvitys siitä, miten henkilökunnan alkoholilain 57 §:ssä tarkoitettu osaaminen varmistetaan
ja miten koulutusta ja osaamista koskeva kirjanpito on järjestetty;
5) selvitys siitä, miten luvanhaltija ja omavalvontasuunnitelman toteuttamisesta vastaava henkilö
seuraavat omavalvontasuunnitelman ja henkilökunnalle annettujen määräysten noudattamista.

Luvanhaltijan on myös esitettävä suunnitelma kriittisten tilanteiden ja viranomaisten esittä-
mien huomioiden johdosta toteutettavista toimista, omavalvontasuunnitelman toimeenpanon
vuosittaisesta arvioinnista sekä sen ajan tasalla pitämisestä. Jos omavalvontasuunnitelmaa muutetaan,
muutoksen ajankohta on voitava jälkikäteen selvittää.

Omavalvontasuunnitelma ja toimipaikkaa koskeva alkoholilaissa tarkoitettu lupa tai hyväksyminen
on pidettävä suunnitelmaa toteuttavan henkilökunnan ja valvontaviranomaisten saatavilla.

Alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelmassa on oltava:

1) kuvaus alkoholijuomien varastoinnista ja varastotiloista;

2) kuvaus vähittäismyynnin toiminta-ajatuksesta ja tarvittaessa siihen ja myyntipaikan sijaintiin liittyvistä valvonnan painotuksista ja riskeistä;

3) kuvaus alkoholijuomien sijoittamisesta vähittäismyyntipaikassa, jos alkoholijuomia ei sijoiteta yhtenäisesti vain alkoholijuomille tarkoitettuihin hyllyihin tai myymäläosastoon;

4) kuvaus vähittäismyyntitoiminnan järjestämisestä sekä kassa- ja myyntijärjestelyjen toteuttamisesta;

5) kuvaus luvanhaltijan määräämistä vastaavan hoitajan tai muun tehtävään nimetyn henkilön tehtävistä sekä henkilökunnan määrää ja tehtäviä koskeva suunnitelma alkoholilain 35, 37 ja 38 §:ssä säädettyjen kieltojen ja velvoitteiden noudattamisen valvomiseksi vähittäismyyntipaikassa;

6) kuvaus alkoholijuomien myyntiajan noudattamiseen liittyvistä toimintatavoista;

7) kuvaus alkoholilain 55 §:n 2 momentissa tarkoitettujen alkoholivalmisteiden myyntijärjestelyistä ja sijoittamisesta myymälässä.

 

Päivitetty