Ohje suunnitelman tekemiseksi

 

Ohje on voimassa 31.10.2020 asti

  • Ohjetta on päivitetty 30.9.2020 annetun valtioneuvoston asetuksen mukaiseksi.
  • Voimassa 31.10.2020 asti.

Suunnitelma koronataudin leviämisen ehkäisemiseksi asiakkaiden keskuudessa

Tämä ohje noudattaa tartuntatautilain 58 a §:n nojalla säädettyä valtioneuvoston asetusta ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Tämä ohje ei korvaa ravintolan muita omavalvontasuunnitelmia. Ohjeessa ravitsemisliikkeestä käytetään jatkossa sanaa ravintola.

Ravintolan elinkeinonharjoittajalla on velvollisuus tehdä suunnitelma koronataudin leviämisen ehkäisemiseksi asiakkaiden keskuudessa.

Aukiolo- ja anniskeluajat

8.10.2020 alkaen:
Ravintolan saa avata asiakkaille aikaisintaan kello 4 ja ravintola on suljettava asiakkailta viimeistään kello 1. Alkoholilaissa tarkoitettu alkoholijuomien anniskelu saadaan ravintolassa aloittaa aikaisintaan kello 9 ja anniskelu on lopetettava viimeistään kello 24.

Ravintoloiden yleiset velvollisuudet

Ravintolan on ilmoitettava asiakkailleen näkyvästi, ettei ravintolaan saa tulla, jos asiakkaalla on koronavirustartuntaan sopivia oireita kuten yskä, kurkkukipu, kuume tai hengenahdistus.

Ravintolan on huolehdittava siitä, että sen:

  1. asiakkaille on varattu näkyvä mahdollisuus käsien pesuun tai desinfiointiin liikkeeseen saavuttaessa;
  2. käyttämät kalusteet, astiat, ruokailuvälineet ja muut asiakkaiden kosketettaviksi tulevat pinnat ja irtaimet esineet pidetään puhtaina siten, etteivät ne aiheuta tartuntataudin leviämisen vaaraa;
  3. asiakkaat saavat näkyvät toimintaohjeet käsien puhdistamisesta, riittävän etäisyyden ylläpitämisestä ja muista liikkeessä noudatettavista tartuntataudin leviämistä estävistä toimintatavoista.
     

Asiakkaiden sijoittaminen ja asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden ylläpitäminen

Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Ravitsemisliikkeen on järjestettävä sisä- ja ulkotilansa rakenteet ja kalusteet sekä asiakkaidensa palvelukäytännöt siten, etteivät asiakkaat altistu tartuntataudin leviämiselle.

Ravitsemisliikkeen on huolehdittava erityisesti siitä, ettei sen tiloissa synny tarpeetonta tungosta ja että asiakkaiden saapuminen liikkeeseen toteutetaan tavalla, jossa pidetään asiakkaiden ja seurueiden välillä riittävä etäisyys.
 
Asiakkaita otetaan kerrallaan sisään niin, että asiakastiloissa (sisä- ja ulkotilat) on riittävän väljää.

Ruuhkautumisen estäminen pitää huomioida (esim. baaritiskit ja wc-jonot).
 

Suunnitelma

Suunnitelman sisältövaatimukset:

  1. Kuvaus toimintatavoista, jotka ravintolassa on päätetty toteuttaa yleisten velvollisuuksien noudattamiseksi.
  2. Kuvaus ravintolan sisä- ja ulkotiloista ja kuvaus niistä toimista ja henkilöstölle annetuista toimintaohjeista, joilla tartuntatautilain 58 a §:ssä säädetyt muut velvollisuudet sekä niiden valvonta ravintolan sisä- ja ulkotiloissa toteutetaan.
  3. Tieto henkilöstä, joka vastaa ravintolassa suunnitelman noudattamisesta.

Tieto siitä, kuka on suunnitelmasta vastaava henkilö, on annettava pyynnöstä asiakkaalle.

HUOMIO: Asiakkaalle nähtävillä olevaan suunnitelmaan ei merkitä henkilön nimeä, nimi annetaan vain pyynnöstä asiakkaalle. Suunnitelman katsotaan olevan asiakkaiden nähtävillä, jos sen tiivistelmä on asiakkaiden nähtävillä heidän tullessaan ravintolaan ja siinä mainitaan, että asiakkaalla on oikeus saada suunnitelma pyynnöstä nähtäväkseen. Suunnitelman saa yhdistää alkoholilaissa, elintarvikelaissa (23/2006) ja tupakkalaissa (549/2016) tarkoitettuihin omavalvontasuunnitelmiin.

Asiakkaiden on noudatettava ravintolan toimintatapoja ja henkilökunnan antamia ohjeita. Jos asiakas ei noudata näitä, henkilökunnalla on oikeus poistaa asiakas tiloista majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain nojalla (Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta (308/2006) 5 §).
 

Ravintoloiden valvonta ja rajoitusten edellytysten seuranta

Aluehallintovirasto valvoo velvoitteiden ja rajoitusten noudattamista. Jos velvoitteiden tai rajoitusten noudattamisessa havaitaan puutteita tai epäkohtia, aluehallintovirasto voi antaa ravintolalle määräyksen niiden korjaamisesta. Määräystä annettaessa on asetettava määräaika, jonka kuluessa tarpeelliset toimenpiteet on suoritettava. Jos puutteita ei ole korjattu asetetussa määräajassa tai jos velvoitteita on rikottu olennaisesti, aluehallintovirasto voi määrätä ravintolan ravitsemistoiminnan välittömästi keskeytettäväksi ja liikkeen pidettäväksi suljettuna asiakkailta enintään yhden kuukauden ajaksi.
 

Lisätietoa

Päivitetty