Muutoksista ilmoittaminen

Luvanhaltija on alkoholilain ja sen nojalla annettujen säädösten perusteella velvollinen ilmoittamaan lupaviranomaiselle anniskeluluvan haltijaa ja anniskelupaikkaa koskevista muutoksista.

Anniskelualuetta koskeva muutos

Anniskelualuetta voidaan muuttaa luvanhaltijan ilmoituksen perusteella. Anniskelualueen muuttaminen edellyttää kuitenkin lupaviranomaisen luvan, jos muutos on anniskelun kannalta merkittävä. Anniskelualueen muutos on käsiteltävä aina lupahakemuksena, jos:

  1. anniskelulupa on myönnetty tilapäisesti,
  2. anniskelualuetta laajennetaan ulkotiloissa,
  3. anniskelualuetta laajennetaan toiseen rakennukseen.

Ilmoitus anniskelualueen muutoksesta tulee tehdä kolme viikkoa ennen käyttöönottoa. Anniskelualueen muutosta koskevat ilmoitukset tehdään Ilmoitus / hakemus anniskelualueen muuttamisesta -lomakkeella.

Muutokset anniskeluluvan haltijan omistussuhteissa

Jos anniskeluluvan saaneen yhtiön tai muun yhteisön omistussuhteissa tapahtuu oleellisia muutoksia tai jos määräysvalta niissä huomattavassa määrin muuttuu, muutoksesta on ilmoitettava viimeistään kahden viikon kuluessa anniskeluluvan myöntäneelle viranomaiselle. Samalla lupaviranomaiselle tulee antaa selvitys yhtiömiehiksi/osakkaiksi tulleiden luotettavuudesta toiminnan jatkamisedellytysten ratkaisemista varten. Kaupparekisteriin tai verottajalle ilmoitetut muutokset eivät välity tiedoksi aluehallintovirastolle.

Jos luvanhaltija luovuttaa liiketoiminnan toiselle yhtiölle tai yksityiselle liikkeenharjoittajalle tai toimijan y-tunnus muuttuu, on liiketoiminnan jatkajan haettava uusi anniskelulupa. Uusi yrittäjä ei saa myydä alkoholijuomia ennen kuin hänelle on myönnetty liikkeeseen uusi lupa.

Omistussuhteita koskevat ilmoitukset tehdään Hakemus alkoholijuomien anniskeluun -lomakkeella.

Nimenmuutokset

Mikäli anniskeluluvan haltijan tai liikepaikan nimi muuttuu, muutoksesta on aina ilmoitettava lupaviranomaiselle. Muutosten ilmoittaminen on tärkeätä muun muassa tavarantoimitusten ja valvontamaksujen perinnän oikeellisuuden kannalta.

Nimenmuutoksia koskevat ilmoitukset tehdään Hakemus alkoholijuomien anniskeluun -lomakkeella.

Siirtyminen toiseen huoneistoon

Mikäli anniskeluluvan haltijan toiminta siirtyy toiseen liikehuoneistoon, on hänen ennen toiminnan aloittamista haettava siihen uusi lupa. Mikäli kyseessä on ravintola, huoneiston on oltava sopiva ravitsemisliikekäyttöön.

Huoneiston vaihtumista koskevat ilmoitukset tehdään Hakemus alkoholijuomien anniskeluun -lomakkeella.

Anniskelutoiminnan lopettaminen

Mikäli anniskeluluvan haltija lopettaa alkoholijuomien anniskelun tai koko liiketoiminnan, tulee lopetuksesta ilmoittaa aluehallintovirastoon kahden viikon kuluessa. Samalla tulee toimittaa neljännesvuosi-ilmoitustiedot toiminnan päättymiseen saakka. AVI ei saa lopettamisesta tietoa verottajalle tai maistraattiin tehtyjen ilmoitusten kautta.

Toiminnan lopettamista koskevat ilmoitukset tehdään Ilmoitus anniskelu-/vähittäismyyntitoiminnan lopettamisesta -lomakkeella.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa