Muistutus

Ennen kantelun tekemistä on hyvä selvittää asiaa keskustelemalla. Keskustelu hoitoa tai palvelua antaneen tai päätöksen tehneen henkilön tai hänen esimiestensä kanssa voi selvittää väärinkäsitykset.

Jos on tapahtunut virheitä tai on epäilyjä asian huonosta hoidosta, asia voi korjaantua jo keskustelun jälkeen.

Jos potilas tai sosiaalihuollon asiakas on edelleen tyytymätön kohteluunsa tai menettelyyn, hän voi tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.

Tee muistutus kirjallisena

Muistutus tehdään kirjallisena. Muistutuksessa kerrotaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön saamissaan terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palveluissa.

Jos mahdollista, muistutukseen nimetään myös henkilö/ henkilöt, joiden toimintaan on tyytymätön.

Tarvittaessa muistutuksen tekemisessä auttaa potilasasiamies/ sosiaaliasiamies. Kotikunnan nimeämä sosiaaliasiamies on sosiaalihuollon asioissa puolueeton neuvottelija ja sovittelija.

Yksikön johdon tulee vastata muistutukseen kirjallisesti kohtuullisessa ajassa. Kohtuullinen aika on enintään neljää viikkoa.

Ilmoita moitteesta ensin toimintayksikköön

Aluehallintovirasto toivoo, että asiat käsitellään siinä toimintayksikössä, johon asiakkaan tai potilaan moite on kohdistunut. Näin toimintayksiköillä on mahdollisuus valvoa paremmin oman toimintansa laatua ja asiakkaiden sekä heidän läheistensä kohtelua.

Aluehallintovirasto voi siirtää sille tehdyn kantelun toimintayksikköön, jossa se käsitellään muistutuksena.

Kantelukäsittelyyn otetaan suoraan asiat, joissa on syytä epäillä lain vastaista toimintaa tai vakavaa virhettä ammattitoiminnassa.

Kantelun sosiaali- ja terveydenhuollon asiasta voi tehdä kahden vuoden kuluessa tapahtumasta.

Päivitetty