Kantelun seuraamukset

Kantelun johdosta voidaan antaa hallinnollista ohjausta

Aluehallintoviraston ratkaisu on hallinnollista ohjausta sisältäen kannanoton siihen, onko kantelun kohteena olevassa toiminnassa noudatettu lakia, hyvän hallinnon vaatimuksia tai muutoin menetelty asianmukaisesti.

Mikäli asiassa ilmenee moitittavaa, aluehallintovirasto voi antaa seuraavanlaista hallinnollista ohjausta:

  • antaa asianomaiselle huomautuksen vastaisen varalle
  • kiinnittää asianomaisen huomiota lain tai hyvän hallintotavan mukaiseen menettelyyn
  • saattaa asianomaisen tietoon käsityksensä lain mukaisesta menettelystä

Sellaisissa asioissa, joissa aluehallintovirasto toimii valvovana viranomaisena, aluehallintovirasto voi ottaa kantelussa esiin tuodun seikan käsiteltäväksi valvontamenettelyssä.

Mitä kantelusta ei voi seurata?

Kantelu ei ole muutoksenhakukeino, joten sen perusteella hallintotointa tai päätöstä ei voida muuttaa tai kumota.

Aluehallintovirasto ei voi:

  • kumota tai muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä
  • määrätä maksettavaksi korvauksia
  • määrätä kantelun kohdetta myöntämään tiettyä etua (esimerkiksi maksusitoumusta, toimeentulotukea, haettua lupaa yms.) tai suorittamaan tiettyä henkilöä koskevaa toimenpidettä (esimerkiksi hoitotoimenpidettä)
  • määrätä viranhaltijalle rangaistusta, irtisanoa viranhaltijaa, antaa viranhaltijalle varoitusta
  • antaa virka- tai työsuhteeseen liittyviä määräyksiä
Päivitetty

lait ja asetukset