› Graafinen versio

Maksutalletukset

Jos jonkun on suoritettava jollekin toiselle maksu tai muu suoritus, hänellä on oikeus määrätyin edellytyksin tallettaa rahaa, arvopapereita tai muita asiakirjoja aluehallintoviraston (AVI) haltuun. Tallettamisella vapaudutaan maksun tai asiakirjan suoritusvelvollisuudesta ja myös koron maksamisvelvollisuus katkeaa.

Tallettaminen tehdään sille AVIlle, jonka toimialueella maksu tai muu suoritus olisi toimitettava tai voitaisiin toimittaa.

Toimivaltainen AVI määräytyy pääsääntöisesti kotipaikan mukaan:

  • saajan (talletukseen oikeutetun) kotipaikan AVI
  • kiinteistön sijaintipaikan AVI
  • yhtiön kotipaikan AVI

Tallettamista koskeva yleislaki on rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annettu laki. Mikäli jossakin muussa laissa on jonkin erityisen tapauksen varalta säädetty suoritusvelvollisen oikeudesta vapautua suorituksesta tallettamalla suoritus, noudatetaan kyseisen erityislain säännöksiä.

Lunastusmenettelyyn perustuvat maksutalletukset

Lunastustoimituksen suorittaa maanmittaustoimisto. Toimituksessa voidaan määrätä että lunastuskorvaus on talletettava aluehallintovirastoon (AVI). Tallettamisessa noudatetaan samaa menettelyä kuin maksutalletuslain mukaisissa tilanteissa.

Suoritemaksu

Talletuksen ja vakuuden vastaanottaminen on julkisoikeudellinen suorite, josta AVI perii suoritemaksunMaksu perustuu valtion maksuperustelakiin (150/1992) sekä valtioneuvoston asetukseen (1244/2018) aluehallintoviraston maksuista vuosina 2019 ja 2020.

Valtion suoritemaksu on 180 euroa. Jos talletuksesta tai vakuudesta on odotettavissa enemmän kuin kaksi ulosmaksua, lisätään suoritteesta perittävään maksuun arvioitujen ulosmaksujen aiheuttamaa arvioitua työmäärää vastaava maksu. Työtunnin hinta on 55 euroa.

Talletuksen ulosmaksusta tai osasuorituksesta ei peritä suoritemaksua.

Muutoksenhaku

AVIn maksutalletusasioissa antamista päätöksistä voi valittaa hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden päätöksistä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus AVIn päätöksestä on toimitettava valitusosoituksessa ilmoitetulle hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Lue lisää Minimoi

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Oikopolut

muualla verkossa

Löysitkö vanhoja paperisia osakekirjoja?

Täältä löytyy luettelo tunnetuista osakekirjoista sekä tietoa niiden yhtiöistä: www.porssitieto.fi/osake/listag.html

Vanhojen osakekirjojen harrastajilla on oma yhdistyksensä, Osakekirjakeräilijät ry, jonka nettisivu on
www.osakekirjakerailijat.fi

Jos osakearvoa ei enää ole tai jos saantoselvityksiä ei syystä tai toisesta pystytä hankkimaan, kaikkien yhtiöiden osakekirjoilla on aina jäljellä keräilyarvo.

lomakkeet

Talletuslomakkeet