Maksutalletukset

Jos jonkun on suoritettava jollekin toiselle maksu tai muu suoritus, hänellä on oikeus määrätyin edellytyksin tallettaa rahaa, arvopapereita tai muita asiakirjoja aluehallintoviraston (AVI) haltuun. Tallettamisella vapaudutaan maksun tai asiakirjan suoritusvelvollisuudesta ja myös koron maksamisvelvollisuus katkeaa.

Tallettaminen tehdään sille AVIlle, jonka toimialueella maksu tai muu suoritus olisi toimitettava tai voitaisiin toimittaa.

Toimivaltainen AVI määräytyy pääsääntöisesti kotipaikan mukaan:

  • saajan (talletukseen oikeutetun) kotipaikan AVI
  • kiinteistön sijaintipaikan AVI
  • yhtiön kotipaikan AVI

Tallettamista koskeva yleislaki on rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annettu laki. Mikäli jossakin muussa laissa on jonkin erityisen tapauksen varalta säädetty suoritusvelvollisen oikeudesta vapautua suorituksesta tallettamalla suoritus, noudatetaan kyseisen erityislain säännöksiä.

Lunastusmenettelyyn perustuvat maksutalletukset

Lunastustoimituksen suorittaa maanmittaustoimisto. Toimituksessa voidaan määrätä että lunastuskorvaus on talletettava aluehallintovirastoon (AVI). Tallettamisessa noudatetaan samaa menettelyä kuin maksutalletuslain mukaisissa tilanteissa.

Suoritemaksu

Talletuksen ja vakuuden vastaanottaminen on julkisoikeudellinen suorite, josta AVI perii suoritemaksun1.1.2018 alkaen suoritemaksu on 180 euroa. Jos talletuksesta tai vakuudesta on odotettavissa enemmän kuin kaksi ulosmaksua, lisätään suoritteesta perittävään maksuun arvioitujen ulosmaksujen aiheuttamaa arvioitua työmäärää vastaava maksu. Työtunnin hinta on 55 euroa.

Talletuksen ulosmaksusta tai osasuorituksesta ei peritä suoritemaksua.

Muutoksenhaku

AVIn maksutalletusasioissa antamista päätöksistä voi valittaa hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden päätöksistä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus AVIn päätöksestä on toimitettava valitusosoituksessa ilmoitetulle hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tietoa alueelta

Maksutalletukset - Pohjois-Suomi

  • ylitarkastaja Anne Kärkkäinen, p. 0295 017 573

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Päivitetty

Oikopolut