Luotonantajat ja vertaislainanvälittäjät

Eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä (853/2016) säädetyn lain mukaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) pitää valtakunnallista rekisteriä luotonantajista ja vertaislainanvälittäjistä (luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteri) ja valvoo rekisterilain noudattamista.

Rekisteri-ilmoitus

Elinkeinonharjoittajan on tehtävä ilmoitus rekisteriin merkitsemistä varten, mikäli tämä aikoo tarjota kuluttajansuojalain (38/1978) soveltamisalaan kuuluvia kuluttajaluottoja tai välittää vertaislainoja.

Rekisteröitymisvelvollisuus ei koske

 • Finanssivalvonnan valvomia luotonantajia ja maksupalvelun tarjoajia
 • panttilainauslaitoksia
 • valtiota, kuntaa tai muuta julkisyhteisöä
 • elinkeinonharjoittajia, jotka myöntävät luottoja vain myymiensä kulutushyödykkeiden oston rahoittamiseksi
 • toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon sijoittautuneita elinkeinonharjoittajia, jotka tarjoavat kuluttajaluottoja tai välittävät vertaislainoja Suomessa tilapäisesti.

Luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin rekisteröinnin edellytykset ovat seuraavat:

 • hakijalla on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa;
 • hakija ei ole konkurssissa ja jos hakija on luonnollinen henkilö, hän on täysi-ikäinen ja hänen oikeustoimikelpoisuuttaan ei ole rajoitettu;
 • hakija on luotettava;
 • hakijalla on sellainen luottotoiminnan tuntemus kuin harjoitetun luottotoiminnan tai vertaislainanvälityksen luonteeseen ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Ilmoituksessa tulee mainita, aikooko elinkeinonharjoittaja myöntää kuluttajansuojalain 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja

Mikäli luotonantaja tai vertaislainanvälittäjä aikoo vastaanottaa toiminnassaan asiakasvaroja, on tästä ilmoitettava aluehallintovirastolle ja ilmoitukseen tulee liittää selvitys asiakasvarojen säilyttämisestä ja käsittelystä. Aluehallintovirasto arvioi viran puolesta, voidaanko ilmoituksen tekijää pitää lain edellyttämällä tavalla sopivana asiakasvarojen vastaanottamiseen.

Lisätietoja rekisteröinnin edellytyksistä sekä niiden arviointiin tarvittavista selvityksistä on saatavilla rekisteri-ilmoituslomakkeen täyttöohjeesta.

Rekisteri-ilmoituksen tavoitteellinen käsittelyaika on kaksi viikkoa.

Rekisteröinti on maksullinen.

Luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien vuosittainen valvontamaksu peritään luotonantajilta ja vertaislainanvälittäjiltä, jotka ovat merkittyinä rekisterissä kunkin vuoden kesäkuun ensimmäisenä päivänä.

Kuluttajaluottojen tarjoaminen ja vertaislainanvälitys ilman rekisteröintiä on rikos, josta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Mikäli kuluttaja epäilee rekisteröitymättömän yhtiön tarjoavan kuluttajaluottoja tai välittävän vertaislainoja, asiasta voi tehdä ilmoituksen aluehallintovirastolle.

Rekisteritietojen muutoksista on ilmoitettava

Luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin merkityn yhtiön tulee oma-aloitteisesti ilmoittaa aluehallintovirastolle seuraavista luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista:

 • muutokset yhtiön harjoittamassa toiminnassa (esim. vertaislainanvälityksen aloittaminen tai lopettaminen, asiakasvarojen vastaanottaminen)
 • muutokset niissä tahoissa, joiden luotettavuus on tarkistettu rekisteröinnin yhteydessä
 • muutokset luottotoiminnan tuntijoissa
 • uusi toiminimi tai aputoiminimi / aputoiminimen poistaminen
 • yhteystietomuutokset
 • yhtiön toiminnan lopettaminen.

Muutosilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai muutosilmoituslomakkeella.

----------------------------------------------------------------------------------------

Ilmoituksentekijä on luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisterilain nojalla velvollinen toimittamaan aluehallintovirastolle sellaiset rekisteröinnin edellytysten arvioimiseksi tarpeelliset tiedot, joita aluehallintovirasto ei voi hankkia viran puolesta.

Ulkomaisista henkilöistä, joiden luotettavuus tulee luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisterilain mukaan arvioida, tulee lähtökohtaisesti toimittaa aluehallintovirastolle seuraavat selvitykset:

 • Rikosrekisteriote (enintään 3 kk vanha)
 • Ote liiketoimintakieltorekisteristä

Ulkomaisista henkilöistä, joiden sopivuus vastaanottaa asiakasvaroja tulee luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisterilain mukaan arvioida, tulee lähtökohtaisesti toimittaa aluehallintovirastolle seuraavat selvitykset:

 • Ote ulosottorekisteristä
 • Ote velkajärjestelyrekisteristä
 • Ote luottotiedoista
 • Verotuspäätös

Mikäli joitakin selvityksiä ei ole saatavilla kyseisestä valtiosta, tarvittavat selvitykset harkitaan tapauskohtaisesti.

Vastaavia tietoja tarvitaan myös esimerkiksi sellaisen Suomen kansalaisen osalta, joka asuu ulkomailla. Tarvittaessa saatte lisätietoja ottamalla yhteyttä aluehallintovirastoon (elinkeinot.etela(a)avi.fi).

----------------------------------------------------------------------------------------

Valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo, että kuluttajaluottoja tarjoavat ja vertaislainoja välittävät elinkeinonharjoittajat on rekisteröity luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin ja että ne täyttävät rekisteröinnin edellytykset. Lisäksi aluehallintovirasto valvoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjauksessa kuluttajansuojalain 7 ja 7 a luvun kuluttajaluottoja koskevien säännösten noudattamista.

Aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa puuttua kuluttajan ja luotonantajan tai vertaislainanvälittäjän välisiin yksittäisiin sopimuksiin liittyviin erimielisyyksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi yksittäisen luoton korkojen tai kulujen määrää koskevat erimielisyydet tai vaatimuksen vahingonkorvauksesta.

Kuluttajan ja luotonantajan tai vertaislainanvälittäjän välisissä riitatilanteissa voi olla yhteydessä valtakunnalliseen kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, josta saa tietoa kuluttajan oikeuksista ja sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen väliseen riitaan. Kuluttajaneuvonnan sivuilta löytyy myös Reklamaatio-apuri, joka opastaa kuluttajia valituksen tekemisessä yrityksille.

Asiasta voi myös tehdä valituksen Kuluttajariitalautakunnalle, mutta Kuluttajariitalautakunta voi jättää valituksen käsittelemättä, mikäli kuluttaja ei ole ollut ensin yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajariitalautakunnan päätös on suositus, joka ei ole sitova. Sitovan ratkaisun saamiseksi asia on vietävä tuomioistuimen käsiteltäväksi.

YHTEYSTIEDOT:

 • Tiedustelut ja kyselyt: elinkeinot.etela(a)avi.fi
 • Virallinen sähköposti: kirjaamo.etela(a)avi.fi

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi

Helsingin toimipaikka
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ratapihantie 9
PL 110
00521 Helsinki
Puhelinvaihde 0295 016 000
Faksi 09 6150 0529

ylitarkastaja Sinikka Laaksonen, puh. 0295 016 573

 

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty