Luotonantajat ja vertaislainat

Uusi laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä (853/2016) tulee voimaan 1.1.2017. Sen mukaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) pitää valtakunnallista rekisteriä luotonantajista ja vertaislainanvälittäjistä (luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteri) ja valvoo rekisterilain noudattamista. Luotonantajarekisterissä 1.1.2017 oleva luotonantaja siirtyy automaattisesti uuteen luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin. Tämä ei vaadi luotonantajalta mitään toimenpiteitä jollei se harjoita kuluttajasuojalain 7a luvun mukaisia asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen myöntämistä tai vertaislainojen välitystä taikka pidä hallussaan asiakasvaroja.

Luotonantajarekisteriin merkityn luotonantajan on ilmoitettava aluehallintovirastolle viimeistään 30.6.2017, jos se myöntää kuluttajansuojalain 7a luvussa tarkoitettuja asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja tai harjoittaa vertaislainavälitystä. Asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja tarjoavan on huomioitava uuden lain 9 § 2 momentin säännökset luottotoiminnan tuntemuksesta.

Asiakasvarojen vastaanottaminen edellyttää jatkossa sitä, että aluehallintovirasto on myöntänyt siihen oikeuden luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin merkitylle. Mikäli luotonantaja tai vertaislainanvälittäjä aikoo vastaanottaa toiminnassaan asiakasvaroja, on tästä uuden lain mukaan ilmoitettava aluehallintovirastolle. Ilmoitukseen tulee liittää selvitys asiakasvarojen säilyttämisestä ja käsittelystä. Aluehallintovirasto arvioi viran puolesta, voidaanko ilmoituksen tekijää pitää lain edellyttämällä tavalla sopivana asiakasvarojen vastaanottamiseen.

Uuden lain mukainen rekisteri-ilmoitus voidaan ottaa käsiteltäväksi jo ennen lain voimaantuloa, joten rekisteröintiä koskevat ohjeet on päivitetty vastaamaan uuden lain sisältöä. Ilmoituksen tekijä voidaan rekisteröidä uuteen rekisteriin kuitenkin vasta uuden lain tullessa voimaan. Se, joka harjoittaa 1.1.2017 vertaislainavälitystä, saa harjoittaa sitä kunnes päätös rekisteriin merkitsemisestä on tehty, mikäli rekisteri-ilmoitus aluehallintovirastolle on tehty viimeistään 30.6.2017.

Laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä (853/2016) kumoaa eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain (747/2010).

Rekisteri-ilmoitus

Elinkeinonharjoittajan on tehtävä ilmoitus rekisteriin merkitsemistä varten, mikäli tämä aikoo tarjota kuluttajansuojalain (38/1978) soveltamisalaan kuuluvia kuluttajaluottoja tai välittää vertaislainoja.

Rekisteröitymisvelvollisuus ei koske

 • Finanssivalvonnan valvomia luotonantajia ja maksupalvelun tarjoajia
 • panttilainauslaitoksia
 • valtiota, kuntaa tai muuta julkisyhteisöä
 • elinkeinonharjoittajia, jotka myöntävät luottoja vain myymiensä kulutushyödykkeiden oston rahoittamiseksi
 • toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon sijoittautuneita elinkeinonharjoittajia, jotka tarjoavat kuluttajaluottoja tai välittävät vertaislainoja Suomessa tilapäisesti.

Luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin rekisteröinnin edellytykset ovat seuraavat:

 • hakijalla on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa;
 • hakija ei ole konkurssissa ja jos hakija on luonnollinen henkilö, hän on täysi-ikäinen ja hänen oikeustoimikelpoisuuttaan ei ole rajoitettu;
 • hakija on luotettava;
 • hakijalla on sellainen luottotoiminnan tuntemus kuin harjoitetun luottotoiminnan tai vertaislainanvälityksen luonteeseen ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Ilmoituksessa tulee mainita, aikooko elinkeinonharjoittaja myöntää kuluttajansuojalain 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja

Mikäli luotonantaja tai vertaislainanvälittäjä aikoo vastaanottaa toiminnassaan asiakasvaroja, on tästä ilmoitettava aluehallintovirastolle ja ilmoitukseen tulee liittää selvitys asiakasvarojen säilyttämisestä ja käsittelystä. Aluehallintovirasto arvioi viran puolesta, voidaanko ilmoituksen tekijää pitää lain edellyttämällä tavalla sopivana asiakasvarojen vastaanottamiseen.

Lisätietoja rekisteröinnin edellytyksistä sekä niiden arviointiin tarvittavista selvityksistä on saatavilla rekisteri-ilmoituslomakkeen täyttöohjeesta.

Rekisteri-ilmoituksen tavoitteellinen käsittelyaika on kaksi viikkoa.

Rekisteröinti on maksullinen.

Luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien vuosittainen valvontamaksu peritään luotonantajilta ja vertaislainanvälittäjiltä, jotka ovat merkittyinä rekisterissä kunkin vuoden kesäkuun ensimmäisenä päivänä.

Kuluttajaluottojen tarjoaminen ja vertaislainanvälitys ilman rekisteröintiä on rikos, josta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Mikäli kuluttaja epäilee rekisteröitymättömän yhtiön tarjoavan kuluttajaluottoja tai välittävän vertaislainoja, asiasta voi tehdä ilmoituksen aluehallintovirastolle.

Rekisteritietojen muutoksista on ilmoitettava

Luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin merkityn yhtiön tulee oma-aloitteisesti ilmoittaa aluehallintovirastolle seuraavista luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista:

 • muutokset yhtiön harjoittamassa toiminnassa (esim. vertaislainanvälityksen aloittaminen tai lopettaminen, asiakasvarojen vastaanottaminen)
 • muutokset niissä tahoissa, joiden luotettavuus on tarkistettu rekisteröinnin yhteydessä
 • muutokset luottotoiminnan tuntijoissa
 • uusi toiminimi tai aputoiminimi / aputoiminimen poistaminen
 • yhteystietomuutokset
 • yhtiön toiminnan lopettaminen.

Muutosilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai muutosilmoituslomakkeella.

Valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo, että kuluttajaluottoja tarjoavat ja vertaislainoja välittävät elinkeinonharjoittajat on rekisteröity luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin ja että ne täyttävät rekisteröinnin edellytykset. Lisäksi aluehallintovirasto valvoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjauksessa kuluttajansuojalain 7 ja 7 a luvun kuluttajaluottoja koskevien säännösten noudattamista.

Aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa puuttua kuluttajan ja luotonantajan tai vertaislainanvälittäjän välisiin yksittäisiin sopimuksiin liittyviin erimielisyyksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi yksittäisen luoton korkojen tai kulujen määrää koskevat erimielisyydet tai vaatimuksen vahingonkorvauksesta.

Kuluttajan ja luotonantajan tai vertaislainanvälittäjän välisissä riitatilanteissa voi olla yhteydessä valtakunnalliseen kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, josta saa tietoa kuluttajan oikeuksista ja sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen väliseen riitaan. Kuluttajaneuvonnan sivuilta löytyy myös Reklamaatio-apuri, joka opastaa kuluttajia valituksen tekemisessä yrityksille.

Asiasta voi myös tehdä valituksen Kuluttajariitalautakunnalle, mutta Kuluttajariitalautakunta voi jättää valituksen käsittelemättä, mikäli kuluttaja ei ole ollut ensin yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajariitalautakunnan päätös on suositus, joka ei ole sitova. Sitovan ratkaisun saamiseksi asia on vietävä tuomioistuimen käsiteltäväksi.

YHTEYSTIEDOT:

 • Tiedustelut ja kyselyt: elinkeinot.etela(a)avi.fi
 • Virallinen sähköposti: kirjaamo.etela(a)avi.fi

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi

Helsingin toimipaikka
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ratapihantie 9
PL 110
00521 Helsinki
Puhelinvaihde 0295 016 000
Faksi 09 6150 0529

ylitarkastaja Mirja Kapraali, puh. 0295 016 287

ylitarkastaja Viivi Jantunen, puh. 0295 016 309

tarkastaja Anna Korhonen, puh. 0295 016 145  rekisteröintiasiat

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa