Nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen

Aluehallintovirastot tukevat nuorisotoimialan kehittämistyötä myöntämällä avustusta nuorisotyön ja -toiminnan alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen. Avustuksen tarkoituksena on edesauttaa voimassa olevien valtakunnallisten nuorisopoliittisten tavoitteiden toimeenpanemista sekä toisaalta vastata keskeisiin alueellisiin nuorten kasvu- ja elinoloista nouseviin tarpeisiin. Kehittämisavustuksen tavoitteena on mahdollistaa uusien ja tarpeellisten työ- ja toimintatapojen kokeilu ja käyttöönotto. Vastuu toiminnan juurruttamisesta ja luotujen käytäntöjen toimintaedellytysten jatkumisesta pidemmällä aikavälillä on avustuksen hakijalla.

Voimassa olevan valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO 2017-2019) viisi keskeistä nuorisopoliittista tavoitetta ovat:

  1. Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen;
  2. Nuorten työllistymistaidot ovat vahvistuneet ja syrjäytyminen vähenee;
  3. Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään;
  4. Yhä harvemmalla nuorella on mielenterveysongelmia ehkäisevän toiminnan ansiosta; ja
  5. Nuori saa riittävää neuvontaa ja muuta tukea itsenäiseen asumiseensa

Aluehallintovirastojen tehtävänä on tukea erityisesti näiden viiden tavoitteen toteutumista alueelliset ja paikalliset erityistarpeet huomioiden.

Avustukset nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen

Avustusten hakuaika on 1.1 – 15.11.2019. Saapuneet hakemukset kootaan yleensä 3-4 kertaa vuoden aikana avustuspäätösten tekemistä varten.

Aluehallintovirastot jakavat avustuksia nuorisotyön ja -toiminnan alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin. Avustuksen hakijana voi olla yhdistys, säätiö, kunta, kuntayhtymä tai muu nuorisopalveluja tarjoava rekisteröity yhteisö.

Valtionavustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/

Lisätiedot avustuksesta (opetus- ja kulttuuriministeriö)

Tietoa alueelta

Lapsi- ja nuorisopolitiikan alueellinen koordinaatio - Lappi

 

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:
- nuorisotoimen ylitarkastaja Marja Hanni, puh. 0295 017 393

Sähköpostiosoiteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


 


Päivitetty