Toiminta ja sen ohjaus

Yleiset periaatteet

Toiminta (eläinten käyttö tieteellisiin tai opetustarkoituksiin) tapahtuu lain (497/2013) ja asetuksen (564/2013) ohjaamana. Sääntely toteuttaa Euroopan unionin direktiiviä 2010/63/EU. 

Toiminnanharjoittajan on haettava viranomaiselta toimintalupa.  Toimintaan kuuluu eläinten hankinta, kasvatus, pito, hoito sekä käyttö kokeissa tai opetuksessa.  Toiminnalle on oltava asianmukaiset tilat, pätevä henkilöstö ja toimiva eläinlääkintähuolto. Toiminnanharjoittajalla on oltava nimetyt ja pätevät vastuuhenkilöt, asianmukaiset tilat sekä osaava henkilöstö. Nimetty eläinlääkäri vastaa eläinlääkintähuollosta ja  hyvinvointiryhmä seuraa toimintaa ja neuvoo hyvinvointikysymyksissä. Toiminnanharjoittajat jaotellaan eläinten kasvattajiin, toimittajiin ja käyttäjiin. Toimintaa tarkastetaan toimintaluvan käsittelyn yhteydessä sekä sen jälkeen säännöllisesti riskinarvioinnin perusteella (ks. sivu Vuositilastot).

Eläinkokeita kutsutaan uudessa lainsäädännössä hankkeiksi. Näille on haettava hankelupa. Hankelupien käsittely on keskitetty valtakunnallisesti hankelupalautakunnalle (entinen eläinkoelautakunta ELLA). Oheisessa kalvosarjassa kerrotaan koe-eläintoiminnan pääperiaatteista Suomessa ja määritellään tärkeimmät käsitteet:

Eläinten tutkimus- ja opetuskäyttö -  toiminnan periaatteet Suomessa (PDF)

Authorisation and Monitoring of Projects in Finland (PDF)

 

Toimintaa yleensä ja hankkeissa valvotaan säännöllisillä tarkastuksilla. Etelä- ja Itä-Suomen aluehallintovirastot myöntävät toimintaluvat sekä ohjaavat ja valvovat toimintaa. Vuodesta 2017 lähtien Etelä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkäri on hoitanut virka-apuna myös Itä-Suomen aluehallintoviraston tehtävät.

Toiminnan ylin johto kuuluu Maa- ja metsätalousministeriölle. Vastuuhenkilönä on eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola, joka toimii myös Suomen EU:n yhdyshenkilönä. Ministeriön sivuilta löytyy lisätietoa koe-eläintoiminnasta (linkit oikealla ->).

Suomessa toimii tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta TOKES (linkki oikealla ->). TOKES on muun muassa tehnyt Koe-eläinten hyvinvoinnin määritelmän (PDF) - ja ruotsiksi (PDF). Määritelmä on käännetty myös englanniksi (PDF). Lisäksi TOKES on laatinut Ohjeistuksen tieteelliseen käyttöön tarkoitettuje eläinten yksityiselle luovuttamisesta (PDF).

 

Lainsäädäntö

Muuta eläinten tutkimuskäyttöön vaikuttavaa lainsäädäntöä ovat:

Eläinsuojelulainsäädäntö; Geenitekniikan lainsäädäntö; Eläinkuljetuslaki; Eläinkuljetusasetus (EU)

 

Eurooppalaista lainsäädäntöä:

1. Euroopan unioni: Animals used for scientific purposes

1.1 direktiivi 2010/63/EU tuli voimaan vuonna 2010: englanniksi ja suomeksi. Jäsenvaltioiden on pitänyt soveltaa näitä säännöksiä 1.1.2013 lähti

1.2 Direktiivin perusteella on annettu tilastointia ja muuta raportointia koskevaKomission implementointipäätös (2012/707/EU)

1.3 EU on antanut suositukset koe-eläinten ylläpidolle ja hoidolle: EU - Commission recommendation 2007/526/EC (Commission            recommendation on guidelines for the accommodation and care of animals used for experimental and other scientific purpose); suomeksi: EU - Komission suositus 2007/526/EY. Teksti on sama kuin Eurooppalaisen yleissopimuksen uusitussa Liite A:ssa.

2.  Euroopan neuvosto:  Council of Europe

2.1  Eurooppalainen yleissopimus kokeellisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien selkärankaisten eläinten suojelemiseksi ja Liite A = European Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes (ETS No. 123)

 

Eurooppalainen yleissopimimus on suomalaisessa lainsäädännössä asetuksena: Asetus kokeellisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien selkärankaisten eläinten suojelemiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta 1360/90 (linkki oikealla ->). Yleissopimuksen liite A uudistettiin vuonna 2006:  Convention - Appendix A, joka on myös EU:n antamana suosituksena 2007/526/EC.

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty