Eläinten käytön tilastointi – ohjeistusta ja lomakkeet

Toiminnanharjoittajan on toimitettava ESAVIlle tiedot käytetyistä eläimistä maaliskuun loppuun mennessä. Tietojen keruuta varten on yleensä käytössä menetelmä eläinten käytön seurantaan (esimerkiksi Provet). Tilastotiedot kerätään eläinlajeittain, käyttötarkoituksittain (määritetään hankeluvassa), vakavuusluokittain, perimän ym. mukaan.

Eläimelle tehty toimenpide lasketaan tilastoihin toimenpiteen päättyessä.  Tietojen toimittaminen tapahtuu EU:n laatimalla excel-lomakkeella. EU:n vuositilastoihin raportoidaan vain toimenpiteissä käytetyt eläimet. (Toimenpide = eläimelle on aiheutunut haittaa neulanpistoon verrattava määrä tai enemmän). Jos eläin ei ole mainittua haittaa kokenut, sitä ei pääsääntöisesti tule laskea tilastoihin, vaikka eläin olisikin käytetty hankkeessa. Toimenpiteen päättyessä todetaan eläimille koituneen haitan määrä eli vakavuusluokka.

Samalla tilastointilomakkeella kerätään vuosittain myös eläinten Muu käyttö -tiedot kansallista seurantaa varten.  (Muu käyttö = eläin on kasvatettu ja lopetettu ilman toimenpiteitä. Eläin ei ole kokenut tutkimuskäytöstä johtuvaa haittaa.) Muun käytön tiedot kerätään erikseen gm-linjojen luomisen ja ylläpidon osalta.

Vuositilastotietojen keruun periaatteet on kerrottu Komission täytäntöönpanopäätöksen liitteissä I ja II. EU:n komission sivuilta löytyvät asiakirjan eri kieliversiot.  Komissio on antanut ohjeistusta myös:  Discussion paper for the purposes of promoting consistent reporting of statistical data (actual severity and animal numbers) under Article 54(2) of Directive 2010/63/EU and Commission Implementing Decision 2012/707/EU (annettu 2016).

Voit lähettää tietoja pitkin vuotta useammassa erässä, tai koko vuoden tiedot koottuna yhteen vuoden päättymisen jälkeen. Päättyneen vuoden tiedot on lähetettävä ESAVIlle viimeistään 31.3. mennessä.

 

Nimeä excel-tiedostosi näin, kun lähetät sen ESAVILLE:

Vuosi – kuukaudet – toimija – toimenpiteet / muu käyttö

Esimerkiksi:  2016_1-12_UTu_toimenpiteet.xls ja 2016_1-12_UTu_muu käyttö.xls

Merkitse sarakkeeseen Id1 toiminnanharjoittajan tunnus jokaiselle täyttämällesi riville. Mikäli haluat seurata lomakkeen avulla erikseen eri yksikköjen tai hankkeiden tietoja, voit käyttää tähän tarkoitukseen sarakkeita id2 ja id3 sekä Comment-sarakkeita.

 

Eläinten tilastointi tapahtuu käyttötarkoituksittain

Käyttötarkoitus tarkistetaan hankeluvan myöntämisen yhteydessä ESAVIn toimesta. Yhdellä hankeluvalla voi olla useita eri käyttötarkoituksia.  Eläin ilmoitetaan käytetyksi siinä käyttötarkoituksessa, johon se on tosiasiassa käytetty. Käyttötarkoitusluokat löytyvät oikealta kohdasta 'Lomakkeet'. Käyttötarkoitusluokittelun tarkistamisessa voit pyytää apua ELLA-tiimiltä: ella@avi.fi.

Tietojen keruu on tarkentunut monen muunkin asian suhteen: eläimille tehdyt toimenpiteet tilastoidaan myös eläinlajin, uudelleenkäytön, syntymäpaikan, geneettisen tilan, gm-linjan luomisen tai ylläpidon sekä toimenpiteen vakavuuden suhteen. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että tarvittavat tiedot kirjautuvat tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että käytön tilastointi voidaan toteuttaa tarkoitetulla tavalla.

EU-tilastoinnissa raportoidaan toimenpiteiden määriä. Sama eläin voi uudelleenkäytön tilanteessa tulla lasketuksi tilastointiin useamman kerran. Hankelupa myönnetään tietylle eläinmäärälle.  Jos sama eläin käytetään uudelleen samassa hankkeessa, tämä ei vähennä luvassa sallittua eläinmäärää. Lupahakemuksessa tulee kertoa eläinten uudelleenkäytön mahdollisuudesta.  Ks. uudelleenkäytöstä selityksiä ja esimerkkejä EU-komission ohjeistuksesta (Article 16 – Use and re-use).

 

Geenimuunnetut (gm) eläimet

 1. Uuden gm-linjan luominen: tähän käytetyt eläimet ilmoitetaan erikseen.

 Käytettyinä eläiminä  ilmoitetaan kaikki jälkeläiset, joilla on geenimuunnos perimässään. Lisäksi ilmoitetaan superovulaatioon, vasektomiaan tai alkion implantaatioon käytetyt eläimet (vaikka olisivat normaaliperimäisiä). Villityypin jälkeläisiä ei ilmoiteta.

 Uuden gm-linjan luomiselle ilmoitetaan perus- tai translaatiotutkimuksen käyttötarkoitus.

2. Uusi gm-linja katsotaan vakiintuneeksi, kun geenimuunnos on vakaa (vähintään kaksi sukupolvea) ja hyvinvoinnin arviointi on tehty.

 Jos muunnoksesta ei aiheudu eläinten hyvinvoinnille haittaa, niitä ei enää jatkossa ilmoiteta EU-tilastoihin.

3. Gm-linjan ylläpito:

 Jos muunnoksesta saattaa aiheutua haittaa eläinten hyvinvoinnille:

– eläimet,  jotka on käytetty toimenpiteissä, ilmoitetaan toimenpiteen käyttötarkoituksen mukaan ottaen huomioon muuntelun aiheuttama haitta (vakavuusluokan arvioinnissa),

– eläimet, joita ei ole käytetty toimenpiteissä ja joilla on todettu aiheutunut haitta, ilmoitetaan PG43-tarkoituksessa.

– eläimet, joita ei ole käytetty toimenpiteissä ja joille ei ole todettu aiheutunutta haittaa: ei ilmoiteta.

 

 

Päivitetty