Kantelun tekeminen

Kantelun voi tehdä silloin, kun henkilö katsoo kantelun kohteena olevan organisaation tai henkilön menettelyn tai toiminnan olevan lainvastaista, virheellistä tai epäasianmukaista. Kantelun voi tehdä myös tehtävien laiminlyönnin perusteella.

Kantelun voi tehdä kuka tahansa, siis muukin kuin henkilö, jota asia koskee. Oikeus kantelun tekemiseen ei ole rajattu kantelijan omaan asiaan. Kantelijalla on yleensä oikeus saada päätös asiasta tai vastaus kanteluunsa.

Jos kantelu koskee salassa pidettäviä asioita, tulee sellaisen kantelijan, joka kantelee toista henkilöä koskevassa asiassa, toimittaa valtakirja henkilöltä, jonka asiassa kantelu on tehty. Valtakirjan antajan on oltava riittävän toimintakykyinen ja ymmärtää antamansa valtuutuksen merkityksen. Myös muut lailliset edustajat (esimerkiksi huoltaja tai edunvalvoja) voivat kannella edustamansa henkilön asiassa, joka kuuluu edustajan tehtäviin eli lailliseen kelpoisuuteen. Kantelu voidaan tutkia, vaikka valtakirjaa ei toimiteta, mutta tällöin kantelija ei voi saada asiaa koskevia asiakirjoja eikä asiassa tehtyä päätöstä. 

Kantelu tehdään kirjallisesti. Aluehallintovirasto suosittelee, että kantelu tehdään lomakkeella. Kantelun voi tehdä myös vapaamuotoisesti.

Kantelussa tulee yksilöidä, mitä toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä kantelija pitää virheellisenä tai epäasianmukaisena. Kantelussa tulee mahdollisuuksien mukaan mainita ajankohta, johon kantelu kohdistuu, sekä se taho, jonka toimintaan kantelija on ollut tyytymätön. Kantelussa tulee kuvata lyhyesti ja selvästi se menettely tai tapahtuma, josta on kyse, sekä esittää kantelijan käsitys siitä, millä perusteella kyseinen menettely on ollut virheellistä.

Kantelussa tulee olla myös kantelijan yhteystiedot. Aluehallintovirasto ei voi lähettää päätöstä tai vastausta, joka koskee salassa pidettäviä asioita kantelijalle sähköpostilla. Tämän vuoksi kantelussa tulee olla kantelijan postiosoite.

Kantelun lähettäminen

Kantelun voi postittaa tai jättää allekirjoitettuna aluehallintoviraston kirjaamoon. Kantelun voi toimittaa myös sähköpostitse aluehallintoviraston kirjaamoon.

On syytä huomata, että sähköpostitse lähetetty kantelu ei kulje tietoverkossa suojatussa muodossa, joten salassa pidettävien tietojen tietoturva voi vaarantua. Kantelija lähettää sähköpostiviestin omalla vastuullaan. Aluehallintovirasto pitää suositeltavana, etteivät kantelijat lähettäisi salassa pidettäviä asioita sähköpostitse erityisesti kannellessaan toisen henkilön asiassa.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

Oikopolut

Lomakkeet