Kantelun käsittely

Hallintolain nojalla kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.  Myös sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädännössä on säädetty, että kahta vuotta vanhempaa kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

Arvioidessaan sitä, onko kantelun tutkimiseen erityistä syytä, aluehallintovirasto kiinnittää huomiota muun muassa asian yleiseen merkitykseen, asian merkitykseen kantelijalle sekä asian merkitykseen kantelun kohteelle. Jotta aluehallintovirasto voi arvioida erityisen syyn olemassaoloa, on kantelijan syytä kuvata virheelliseksi katsomansa menettely selvästi. Kantelija voi lisäksi ilmaista näkemyksensä siitä, miksi kantelun tutkimiseen on erityistä syytä.

Aluehallintovirasto perehtyy kanteluun ja ryhtyy tekemänsä alustavan arvion perusteella niihin toimenpiteisiin, joihin se kantelun perusteella katsoo olevan aihetta. Kantelu voi sisältää useita eri kysymyksiä, joiden kohdalla selvittämistarpeet voivat vaihdella. Jos kantelun johdosta ei ole aihetta ryhtyä toimenpiteisiin, siitä ilmoitetaan mahdollisimman pian kantelun tekijälle.

Aluehallintovirasto pyytää kantelijaa tarvittaessa täydentämään kanteluaan, jos kantelussa ei ole asian käsittelemiseksi riittäviä tietoja. Aluehallintovirasto voi myös jättää kantelun tutkimatta, jos kantelu on puutteellinen.

Aluehallintovirasto hankkii asiassa tarpeelliseksi katsomansa selvitykset. Aluehallintovirasto kuulee kantelun kohdetta tarvittaessa. Kantelun kohteelle lähetetään kuulemisen yhteydessä kaikki kantelijan toimittamat asiakirjat. Aluehallintovirasto pyytää kantelijalta vastineen asiassa, mikäli aluehallintovirasto pitää sitä tarpeellisena.

Päätös toimitetaan kantelijalle pääsääntöisesti postitse. Silloin, kun toisen henkilön asiassa tehty kantelu koskee salassa pidettäviä asioita, eikä kyseisen henkilön valtakirjaa ole toimitettu aluehallintovirastoon, ei päätöstä toimiteta kantelijalle. Kantelijalle ilmoitetaan tällöin kuitenkin siitä, että kantelu on ratkaistu.

Aluehallintovirasto toimittaa kanteluasiassa annetun päätöksen kantelun kohteelle, mikäli tätä on kuultu asiassa. Aluehallintovirasto voi antaa päätöksen kantelun kohteelle tiedoksi myös silloin, kun tätä ei ole kuultu.

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa