Kantelu

Kantelulla tarkoitetaan ylemmälle viranomaiselle tai nimenomaisen säännöksen perusteella kanteluja tutkivalle viranomaiselle tehtyä ilmoitusta tai ilmiantoa virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä. Viranomainen voi kanteluun perehdyttyään antaa hallinnollista ohjausta sille taholle, jonka toiminnasta kantelussa on kyse.

Kanteluja tutkitaan useissa eri viranomaisissa. Kanteluja käsittelee aluehallintoviraston lisäksi mm. Valvira, oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies. Lainsäädännössä on tarkemmin määritelty eri asioissa toimivaltainen viranomainen. Viranomainen voi siirtää kantelun toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi.

Aluehallintovirastolle voi tehdä kantelun seuraavissa asioissa:

  1. sosiaalipalvelut
  2. terveydenhuolto (tarkempaa tietoa täältä)
  3. varhaiskasvatus, esiopetus, perus- ja lukio-opetus, taiteen perusopetus ja ammatillinen opetus
  4. kunnan ympäristöterveydenhuolto (elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka-, kemikaali-, kuluttajaturvallisuus- ja eläinsuojeluasiat) sekä yksityiset ja julkiset eläinlääkintäpalvelut
  5. muu kunnan toiminta (lainsäädännössä saattaa olla rajoitettu aluehallintoviraston toimivaltaa joltain osin)
  6. pelastuslaitoksen toiminta
  7. poronhoito (hallinnolliset asiat)
  8. talous- ja velkaneuvonta

Aluehallintovirastot eivät käsittele Kansaneläkelaitosta (Kelaa), Työ- ja elinkeinotoimistoja (TE-toimistoja) ja poliisia koskevia kanteluita/asioita.

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa