Kantelut

Kantelulla tarkoitetaan valvontaviranomaiselle tehtyä ilmoitusta epäillystä virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä. Viranomainen voi kanteluun perehdyttyään antaa hallinnollista ohjausta sille taholle, jonka toiminnasta kantelussa on kyse.

Useat eri viranomaiset tutkivat kanteluja. Niitä käsittelee aluehallintoviraston lisäksi mm. oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies ja Valvira. Lainsäädännössä on tarkemmin määritelty eri asioissa toimivaltaiset viranomaiset

Aluehallintovirastoon voi tehdä kantelun silloin, kun katsoo kantelun kohteena olevan toimipaikan tai henkilön menettelyn tai toiminnan olevan lainvastaista, virheellistä tai epäasianmukaista. Kantelun voi tehdä myös tehtävien laiminlyönnistä. Ennen kantelun tekemistä kannattaa arvioida, onko asia ratkaistavissa keskustelemalla suoraan toimipaikan kanssa tai tekemällä asiasta muistutuksen terveydenhuollon, sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen toimintayksikköön.

Hallintolain nojalla kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

Kantelun tutkiminen aluehallintovirastossa on maksutonta. Päätöksestä ja asiakirjoista myöhemmin pyydetyistä jäljennöksistä voidaan tosin periä kopiomaksu.

Aluehallintoviraston käsittelemistä kanteluista suurin osa sisältää salassa pidettäviä tietoja. Salassa pidettäviä ovat esimerkiksi henkilön terveydentilaa, sosiaalihuollon asiakkuutta ja taloudellista tilaa kuvaavat asiakirjat.

Kanteluasiassa annettuun ratkaisuun ei voi hakea muutosta valittamalla.

Aluehallintovirastolle voi tehdä kantelun seuraavissa asioissa:

  1. sosiaalihuolto (lisää tietoa täältä)
  2. terveydenhuolto (lisää tietoa täältä)
  3. varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus, toisen asteen ammatillinen koulutus, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö (lisää tietoa täältä)
  4. kunnan ympäristöterveydenhuolto (elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka- ja eläinsuojeluasiat) sekä yksityiset ja julkiset eläinlääkintäpalvelut
  5. muu kunnan toiminta (lainsäädännössä saattaa olla rajoitettu aluehallintoviraston toimivaltaa joiltain osin)
  6. pelastuslaitoksen toiminta
  7. poronhoito (hallinnolliset asiat)
  8. talous- ja velkaneuvonta (kantelut, jotka koskevat aikaa ennen 1.1.2019).
    Talous- ja velkaneuvonnan kantelut ovat siirtyneet 1.1.2019 oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Aluehallintovirastot eivät käsittele Kansaneläkelaitosta (Kelaa), Työ- ja elinkeinotoimistoja (TE-toimistoja) tai poliisia koskevia kanteluja/asioita.

 

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty