› Graafinen versio

Julkaisut

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut

Anordnade kurator- och skolpsykologtjänster i Västra och Inre Finland i enlighet med lagen om elev- och studerandevård


Toni Honkakorpi
Niina Lehtinen

Tammerfors 2016

Publikationer från Regionförvaltningsverket  15/2016
ISSN 2343-3132 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5935-29-5  (verkkojulkaisu)

Läs publikationen (PDF 520kt)

 
Sammandrag:

Den här utredningen rör tillhandahållande av kurator- och skolpsykologtjänster i Västra och Inre Finland i enlighet med lagen om elev- och studerandevård (1287/2013). I regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ingår landskapen Birkaland, Mellersta Finland, Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Regionförvaltningsverket ville utreda hur kommunerna i regionen har organiserat psykolog- och kuratorstjänsterna i sina områden. Man ville även utreda om de lagstadgade tidsfristerna för psykolog- och kuratorstjänsterna kunde uppnås. I Regionförvaltningsverkets enkät undersöktes även psykologernas och kuratorernas behörigheter. Enkäten skickades ut till alla kommuner inom Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område 30.6.2015.

Lagen om elev- och studerandevård trädde ikraft 1.8.2014. Den nya lagen omfattar tjänsterna inom elev- och studerandevård från förskoleundervisningen till utbildning på andra stadiet. Lagens syfte är att samla ihop de tidigare splittrade tjänsterna inom elevhälsan och lagstiftningen gällande registrering. Mer omfattande syften är att skapa en nationellt jämlik elevhälsa, främja studerandes välmåga och säkerställa tidigt stöd för de som behöver det. Lagen innehåller även bestämmelser gällande organisering av och metoder för elevhälsan.

En begäran om utredning av kurator- och psykologtjänsterna samt om förverkligade tidsfrister skickades till sammanlagt 86 kommuner inom Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. De lagstadgade kurator- och psykologtjänsterna samt tjänsternas tidsfrister förverkligades i 50 kommuner (58 % av regionens kommuner). I 36 kommuner (42 % av regionens kommuner) konstaterades brister i efterlevnaden av elev- och studerandevårdslagen och i dessa kommuner inleddes övervakning.

Baserat på kommunernas svar på regionförvaltningens undersökning 2015 kan sammanfattningsvis konstateras att många kommuner inte alltid efterlever kraven på kurator- och psykologtjänster enligt lagen om elev- och studerandevård. I hela Västra och Inre Finlands område var bristen på ansvarig kurator det enskilt största problemet. Ansvarig kurator saknades i 18 kommuner, dvs. i 21 % av kommunerna i området. Brister konstaterades i tillhandahållandet av ansvarig kuratorstjänst men även i möjligheten att ta del av kurator- och psykologtjänsterna. Svårigheten att få ta del av tjänsterna inom utsatt tid kan även bero på personalbrist.

En del av missförhållandena åtgärdades under regionförvaltningsverkets utredningsarbete. I 36 kommuner där utredningen ledde till övervakning från regionförvaltningsverket har 27 lyckats rätta till missförhållandena till lagstadgad nivå efter regionförvaltningsverkets begäran om utredning.

Med tanke på framtiden krävs det att kommunerna ständigt satsar på att säkerställa tillräcklig kompetens inom elevhälsan och därigenom bevara och upprätthålla behörig personal inom elevhälsan. I praktiken innebär det till exempel rekrytering av behöriga kuratorer och psykologer samt stöd för vidareutbildning av den befintliga personalen. Särskild uppmärksamhet bör även fästas vid huruvida elevhälsan har tillräckligt antal personal. Detta har direkt samband med tjänsternas tillgänglighet.

Ämnesord:

lag om elev- och studerandevård, kuratorstjänst, psykologtjänst, Västra och Inre Finland

 


Päivitetty