Julkaisut 2019

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2019

Päihdekasvatuksen toteuttaminen Satakunnan ja Varsinais-Suomen perus-, lukio- ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa

Päihdekasvatuksen toteuttaminen Satakunnan ja Varsinais-Suomen perus-, lukio- ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa

Jalo Niina
Lahtinen Jenni
Lainio-Peltola Minna

Turku 2019

Aluehallintovirastojen julkaisuja 66/2019
ISSN 2343-3132
 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5882-11-7 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (pdf 210 kt )

Tiivistelmä:

Päihdekasvatus on osa oppilaitosten ehkäisevää päihdetyötä, jolla edistetään lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Oppilashuoltosuunnitelmassa / opiskeluhuoltosuunnitelmassa / tutkintosuunnitelmassa tulee kuvata tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön puuttuminen. Käytämme tässä raportissa kaikista em. asiakirjoista nimeä suunnitelma.

Halusimme selvittää kyselyn avulla, miten Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueen kouluissa toteutetaan päihdekasvatusta suunnitelmien mukaan. Toteutimme kyselyn huhti–toukokuussa 2019 yhteistyössä aluehallintoviraston opetus- sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoyksikön, Satakunnan Selvin päin Satakunnassa -hankkeen sekä Varsinais-Suomen ehkäisevän päihdetyön maakuntavalmistelun kanssa. Kysely lähetettiin yhteensä 317 alueen kouluun. Vastauksia saatiin 87 koulusta. Vastausprosentti jäi siten melko alhaiseksi ollen n. 27 %, eikä tuloksista voida vetää mitään yleiskattavia johtopäätöksiä. Vastauksia voidaan kuitenkin hyvin hyödyntää, kun alueen koulujen päihdekasvatustyötä aletaan suunnitella yhdessä kuntien eri toimijoiden kanssa.

Kyselyn yhteenvetona voidaan todeta, että päihdekasvatusta toteutetaan kouluissa eri tavoin, mikä asettaa lapset ja nuoret hyvin eriarvoiseen asemaan. Vastanneissa kouluissa suurimmalla osalla oli ajantasainen suunnitelma päihdekasvatuksen toteutukseen ja ne puuttuvat yleisesti ottaen hyvin oppilaiden päihteiden käyttöön ja välittämiseen. Päihdekasvatusta myös toteutetaan hyvin koko kouluajan. Päihdeasiat painottuvat kuitenkin tiettyihin ikäkausiin: 5.–6. -luokille, lukion 1. luokalle ja ammatillisen opetuksen 2. vuosikurssille. Terveystiedon ja ympäristöopin opetuksen lisäksi noin puolet kouluista on sisällyttänyt päihdekasvatusta myös muihin oppiaineisiin. Hyviä tuloksia selittänee se, että kyselyyn on vastattu todennäköisemmin sellaisissa kouluissa, joissa ehkäisevää päihdetyötä on pohdittu enemmän kuin kyselyyn vastaamattomissa kouluissa.

Nuorten päihteidenkäyttö, erityisesti tupakointi ja humalajuominen, ovat tilastojen mukaan vähentyneet selvästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Siitä huolimatta nuoret edelleen kokeilevat ja käyttävät päihteitä. Uusia haasteita tuovat mukanaan esimerkiksi nuuskan ja kannabiksen käytön lisääntyminen sekä päihteiden entistä helpompi saatavuus verkko- ja kännykkäsovellusten avulla. Uudet päihdeaineet ja käyttötavat tuovat myös koulujen päihdekasvatukseen uusia haasteita. Tämän vuoksi onkin äärimmäisen tärkeää tukea koulujen päihdekasvatusta sekä kehittää päihdekasvatuksen sisältöjä yhtenäisempään suuntaan. Tavoitteena on yhdenmukaistaa koulujen päihdekasvatuskäytäntöjä ja siten taata lapsille ja nuorille yhdenvertaisemmat lähtökohdat terveellisen ja turvallisen elämän rakentamiseen.

Asiasanat:

Päihdekasvatus, ehkäisevä päihdetyö, opetussuunnitelma, Lounais-Suomi, Satakunta, Varsinais-Suomi


Päivitetty