Julkaisut 2017

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2017

Ordnande av tjänster som tillhandahålls i hemmet i kommunerna i Västra och Inre Finland

Niina Lehtinen
Aija Ström
Ritva Haapala

Vasa 2017

Publikationer från regionförvaltningsverket 27/2017
ISSN 2343-3132
ISBN 978-952-5935-32-5

Läs publikationen (PDF 470 kt)

 
Sammandrag:

Våren 2016 undersökte regionförvaltningsverket med hjälp av en kommunenkät hur lagstiftningen verkställs och tidsfristerna iakttas i ordnandet av hemvård och socialjour inom sitt verksamhetsområde. Svarsprocenten i enkäten var hög, 94 procent av kommunerna i Västra och Inre Finland deltog i enkäten.

På basis av enkäten kan man sammanfattningsvis konstatera att det mellan kommunerna finns stora variationer i sättet att förverkliga tjänsterna som tillhandahålls i hemmet. Det finns saker som enligt enkäten fungerar väl, och saker som kommunerna borde fästa större uppmärksamhet vid. Enligt enkätsvaren verkar det i dag finnas frågetecken då det gäller till exempel tillhandahållandet av hemvård enligt servicebehovet, ordnandet av socialjour, upprättandet och uppdateringen av vård- och serviceplaner på ett systematiskt sätt samt omständigheterna i anslutning till planerna för egenkontroll. I enkäten konstaterades dessutom landskapsspecifika utvecklingsbehov.

Planen för egenkontroll är en faktor som säkerställer kvaliteten på tjänsterna som tillhandahålls i hemmet. Trots att lagparagrafen som gäller planen för egenkontroll har varit i kraft sedan 1.4.2015 tyder svaren på att en stor del av verksamheten inte är i enlighet med lagens syfte. Brister konstaterades i synnerhet då det gäller verksamhetsenheterna för privat hemvård, men man konstaterade också att det fanns utvecklingsbehov i kommunens egna enheter.

Det framgick också att brister förekommer i synnerhet i tillgången på hemvårdstjänster nattetid och under veckoslut. I 13–14 § i äldreomsorgslagen konstateras det att kommunerna ska se till att äldre personer får tillgång till de social- och hälsovårdstjänster de behöver i rätt tid och i tillräcklig omfattning. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid tjänster som främjar rehabilitering och som tillhandahålls i hemmet. I fråga om innehållet och omfattningen ska tjänsterna anpassas så att de svarar mot de äldre personernas behov av tjänster från fall till fall. Trots de skyldigheter som sätts upp i äldreomsorgslagen uppgav en tredjedel av respondenterna att det inte finns tillgång till tjänster regelbundet nattetid. Ett resultat som kan konstateras vara överraskande är att också tillgången till omfattande hemvårdstjänster dagtid var osäker.

I kommunerna hade man försökt kompensera bristerna i tillgången till hemvård nattetid och under veckoslut genom att ordna tjänsterna på något annat sätt. I största delen av svaren konstaterade man att en klient erbjuds en plats i effektiverat serviceboende, om hen behöver vård nattetid.

Inom många olika sektorer och på initiativ av många olika yrkesutbildade personer arbetar man för att stödja äldre personers boende hemma. Ett smidigt samarbete och fungerande kommunikationskanaler mellan dessa parter är ytterst viktiga med tanke på tjänsternas kvalitet. I enkäten frågades huruvida man i kommunen hade fastställt de olika verksamhetsområdenas ansvar då det gäller att stödja äldre personers boende hemma. En stor del av respondenterna ansåg dock att definitionen av ansvar och smidigheten i samarbetet borde utvecklas.

Ämnesord:

Tjänster som tillhandahålls i hemmet, hemvård, hemtjänst, socialjour, plan för egenkontroll

 


Päivitetty