Julkaisut 2017

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2017

Kotiin annettavien palveluiden järjestäminen Länsi- ja Sisä-Suomen alueen kunnissa

Niina Lehtinen
Aija Ström
Ritva Haapala

Vaasa 2017

Aluehallintovirastojen julkaisuja 21/2017
ISSN 2343-3132
(verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5935-30-1 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (PDF 470 kt)

 
Tiivistelmä:

Aluehallintovirasto selvitti keväällä 2016 kuntakyselyn avulla lainsäädännön toimeenpanoa ja määräaikojen noudattamista kotihoidon ja sosiaalipäivystyksen järjestämisessä toimialueellaan. Kyselyyn vastasi 94 %:a Länsi- ja Sisä-Suomen alueen kunnista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kotiin annettavien palveluiden toteutus kunnissa vaihtelee paljon. Esimerkiksikotihoidon tarjoaminen palvelutarpeen mukaisesti, sosiaalipäivystyksen järjestäminen, hoito- ja palvelusuunnitelman systemaattinen laatiminen sekä päivittäminen ja omavalvontasuunnitelmaan liittyvät seikat näyttäytyvät tällä hetkellä kyseenalaisilta kyselyvastausten perusteella. Lisäksi kyselyssä todettiin maakuntakohtaisia kehittämistarpeita.

Omavalvontasuunnitelma on yksi kotiin annettavien palveluiden laatua varmistava tekijä. Siitä huolimatta, että omavalvontasuunnitelmaa koskeva lainpykälä on ollut voimassa 1.4.2015 lähtien viittaavat tulokset siihen, että suurelta osin toiminta ei ole lain tarkoituksen mukaista. Erityisesti yksityisten kotihoidon toimintayksiköiden osalta todettiin puutteita, mutta myös kunnan omissa yksiköissä havaittiin kehittämisen tarvetta.

Myös yö- ja viikonloppuaikaisten kotihoidon palvelujen saatavuudessa ilmeni puutteita. Vanhuspalvelulain 13–14 §:ssä todetaan, että kunnan on järjestettävä iäkkäälle henkilölle sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka ovat hänen tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti kuntoutumista edistäviin ja kotiin annettaviin palveluihin. Palvelut on sovitettava sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palveluntarpeita. Vanhuspalvelulain asettamista velvoitteista huolimatta yli kolmasosa vastaajista ilmoitti, että säännöllistä yöaikaista palvelua ei ole saatavilla. Yllättävänä tuloksena voidaan todeta, että myös runsaan päiväaikaisen kotihoidon palvelujen saanti oli epävarmaa.

Puutteita yö- ja viikonloppuaikaisen kotihoidon saatavuudessa oli kunnissa pyritty kompensoimaan järjestämällä palvelut muulla tavoin. Suurimmassa osassa vastauksia todettiin, että mikäli asiakas tarvitsee yöaikaista hoitoa, tarjotaan hänelle tehostetun palveluasumisen paikkaa.

Ikäihmisen kotona asumisen tukemiseksi tehdään työtä monella eri sektorilla ja monen eri ammattilaisen toimesta. Näiden eri tahojen sujuva yhteistyö ja toimivat viestintäkanavat ovat ensiarvoisen tärkeitä palvelujen laadun kannalta. Kyselyssä tiedusteltiin, onko kunnassa määritelty vastuut eri toimialojen kanssa ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi. Suuri osa vastanneista oli sitä mieltä, että vastuiden määrittelyä ja yhteistyön sujumista olisi tarve kehittää.

Asiasanat:

Kotiin annettavat palvelut, kotihoito, kotipalvelu, sosiaalipäivystys, omavalvontasuunnitelma

 


Päivitetty