Julkaisut 2016

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut 2016

Terveyden ja hyvinvoinnin tila ja terveyden edistäminen Etelä-Suomessa


Meeri Nyman, korkeakouluharjoittelija
Jarkko Yliruka, ylitarkastaja
Jaana Mäkelä, aluehallintoylilääkäri

Hämeenlinna 2016

Aluehallintovirastojen julkaisuja 3/2016
ISBN 978-952-5890-72-3
(verkkojulkaisu)
ISSN 2343-3132 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (PDF 785 kt)

 

Tiivistelmä:

Tässä julkaisussa kuvataan terveyden ja hyvinvoinnin tilaa ja terveyden edistämistä Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Tietolähteinä ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sairastavuusindeksit, alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) ja kuntajohdolta kerätty tieto väestön hyvinvoinnista ja terveyden edistämisestä vuodelta 2015 sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntien hyvinvointikertomusten laadulliset indikaattorit.

Aluehallintovirastojen tehtävinä ovat peruspalveluiden saatavuuden ja laadun turvaaminen ja hyvinvointi-, terveys- ja sivistyserojen kaventaminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa ja ohjata alueensa kuntia edistämään asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia lainsäädännön mukaisesti.

Etelä-Suomessa sairastavuusindeksi on laskenut 2000-luvun alusta lähtien ja on huomattavasti alemmalla tasolla kuin koko Suomessa. Etelä-Suomessa aivoverisuoni- ja syöpäindeksit ovat kuitenkin keskimäärin korkeammalla tasolla, kun taas tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat selvästi alle koko maan keskiarvon. Vuosina 2010–2012 tuki- ja liikuntaelinsairaus- ja sepelvaltimotauti-indeksi olivat alhaisimmat Uudellamaalla, jossa syöpäindeksi toisaalta ylitti koko maan keskiarvon. Etelä-Suomessa aivoverisuonitauti-indeksi oli korkein Kanta-Hämeessä ja tuki- ja liikuntaelin-sairausindeksit olivat korkeimmat Kymenlaaksossa.

Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen mukaan päivittäinen tupakointi oli yleisintä matalasti koulutetuilla miehillä, joista 24 % ja naisista 20 % vastasi tupakoivansa päivittäin. Kaikissa ikä- ja koulutusryhmissä alkoholin liikakäyttö oli yleisempää miehillä kuin naisilla. Psyykkinen kuormitus oli sen sijaan naisilla yleisempää kaikissa ikäryhmissä. Vapaa-ajan liikuntaa harrastavia oli vähiten yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä (naiset 35 % ja miehet 31 %)

THL:n tiedonkeruu kunnan johdolle vuonna 2015 osoitti, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella 46 kuntaa oli tehnyt hyvinvointikertomuksen. Helmikuussa 2016 hyvinvointikertomuksen oli laatinut jo 56 kuntaa. Kunnanvaltuustolle väestön terveydestä ja hyvinvoinnista raportoitiin yleisimmin elinoloista, elinympäristön terveellisyydestä ja sairastavuudesta. Hyvinvointikertomusten tavoitteissa ja toimenpiteissä huomioitiin liikunta, alkoholi ja huumeet sekä mielenterveyden edistäminen. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahona Etelä-Suomen kunnissa oli pääasiassa kunnan johtoryhmä.  

Tämän julkaisun kohderyhminä ovat kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahot sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sidosryhmät.

Asiasanat:

Sairastavuusindeksi, alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus, terveyden edistäminen


Päivitetty