Julkaisut 2016

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut 2016

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisten kuraattori- ja psykologipalveluiden toteutuminen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

 

Toni Honkakorpi
Niina Lehtinen

Tampere 2016

ISSN 2343-3132 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5935-28-8  (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (PDF 600 kt)

Tiivistelmä:

Tämä selvitys koskee oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013) määriteltyjen kuraattori- ja psykologipalveluiden toteutumista Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alue kattaa Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Aluehallintovirasto halusi selvittää, miten alueen kunnat ovat järjestäneet psykologi- ja kuraattoripalvelut alueellaan. Lisäksi haluttiin selvittää, toteutuvatko laissa säädetyt määräajat psykologi- ja kuraattoripalveluihin pääsemiseksi. Aluehallintoviraston kyselyssä selvitettiin myös psykologien ja kuraattorien kelpoisuutta. Kysely lähetettiin jokaiseen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueen kuntaan 30.6.2015.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Uusi laki kattaa opiskeluhuollon palvelut esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Lain tarkoituksena on koota yhteen aiemmin hajallaan olleita opiskeluhuollon palveluita sekä kirjaamista koskevaa lainsäädäntöä. Laajempina tavoitteina on saada valtakunnallisesti tasa-arvoinen opiskeluhuolto, edistää opiskelijan hyvinvointia ja turvata varhainen tuki sitä tarvitseville. Laki sisältää myös opiskeluhuollon järjestämistä ja menettelyjä koskevia säännöksiä.

Selvityspyyntö kuraattori- ja psykologipalveluista sekä määräaikojen toteutumisesta lähetettiin yhteensä 86 kuntaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella. Lain edellyttämät kuraattori- ja psykologipalvelut sekä palveluiden määräajat toteutuivat 50 kunnassa (58 prosenttia alueen kunnista). 36 kunnassa (42 % alueen kunnista) oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädännön noudattamisessa oli puutteita ja näissä kunnissa aloitettiin valvonta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että aluehallintoviraston selvitystyössä vuonna 2015 saatujen kuntien vastausten perusteella oppilas- ja opiskelijahuoltolain velvoitteet kuraattori- ja psykologipalvelujen osalta eivät monessa kunnassa kaikilta osin toteutuneet. Koko Länsi- ja Sisä-Suomen alueella vastaavan kuraattorin puuttuminen oli suurin yksittäinen ongelma. Vastaava kuraattori puuttui 18 kunnassa eli 21 %:sta alueen kunnista. Puutteita oli vastaavan kuraattorin palveluiden tarjoamisen lisäksi kuraattori- ja psykologipalveluihin pääsyssä. Ongelmat palveluihin pääsyn määräajoissa viittaavat lisäksi riittämättömiin henkilöstömääriin.

Osa epäkohdista korjaantui aluehallintoviraston selvitystyön aikana. 36 kunnasta joissa epäkohtien selvittely eteni aluehallintoviraston valvontaan, 27 on saattanut aluehallintoviraston selvityspyyntöjen jälkeen asiat lain vaatimalle tasolle.

Tulevaisuutta ajatellen kunnilta vaaditaan jatkuvaa panostamista opiskeluhuollon henkilöstön riittävän osaamisen varmistamiseen ja tätä kautta pätevän opiskeluhuollon henkilöstön säilyttämiseen ja ylläpitämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi pätevien kuraattorien ja psykologien rekrytointia ja jo olemassa olevan henkilöstön lisäkoulutuksen tukemista. Myös opiskeluhuollon henkilöstön riittävään määrään tulee kiinnittää huomiota. Tämä on suoraan yhteydessä palveluihin pääsyn kanssa.

Asiasanat:

oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, kuraattoripalvelu, psykologipalvelu, Länsi- ja Sisä-Suomi

 


Päivitetty