Julkaisut 2015

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut 2015

Vertaisarviointi ehkäisevän päihdetyön arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue
Juha Mieskolainen, Sini Männistö, Minna Kesänen

Vertaisarviointi ehkäisevän päihdetyön arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä (pdf, 386 kt)

Nimi

Vertaisarviointi ehkäisevän päihdetyön arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

Tekijä:

Juha Mieskolainen, Sini Männistö, Minna Kesänen

Päiväys:

15.2.2015

Julkaisija:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Sarja:

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja nro 1/2015

Kieli

suomi

Hinta:

Maksuton

ISBN

978-952-5935-18-9 (verkkojulkaisu)

ISSN

1799-3210 (verkkojulkaisu)

Tiivistelmä:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertaisarviointi on prosessinomainen menetelmä, jossa tarkastellaan kriittisesti ja arvioidaan omaa työtä suhteessa muihin toimijoihin sekä opitaan heiltä. Vertaisarviointi tarkoittaa oman toiminnan vertaamista toisten toimintaan. Tavoitteena on kehittää omaa toimintaa soveltamalla ja arvioimalla muilta samalla alalla toimivilta saatua kokemuksellista tietoa ja näkemystä. Vertaisarvioinnissa samalla alalla toimivat vertaiset muodostavat ryhmän, jossa arviointi toteutetaan keskustellen, kysellen, erilaisia näkökulmia jakaen ja yhdessä pohdiskellen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on toteuttanut yhteistyössä THL:n ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa vuosina 2008–2010 ja 2012–2014 vertaisarvioinnin ja -kehittämisen menetelmään perustuen ehkäisevän päihdetyön kehittämishankkeet. Niissä muutamat alueen kuntatoimijat ovat muodostaneet vertaisten ryhmän, jossa on arvioitu kriittisesti ja järjestelmällisesti mukana olevien toimintaa. Kummassakin vertaisarviointiin pohjautuvassa hankkeessa käytettiin laatutähteen sisältyviä laatukriteereitä työkaluna, jonka avulla arviointia voitiin tehdä systemaattisemmin ja tarkastella toimintaa eri osissa sekä osiensa summana tasapainoisena kokonaisuutena. Tämä opas on syntynyt näistä hankkeista saatujen kokemusten pohjalta.

Vertaisarviointi on monille tuttu kehittämisen menetelmä, mutta ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä Suomessa sitä ei ole juuri aikaisemmin käytetty. Vertaisarviointi menetelmänä on varsin kustannustehokas ja se räätälöityy mukana olevien toimijoiden tarpeen mukaan. Parhaimmillaan vertaisarvioinnin oppimisprosessi syventää toimijoiden ymmärrystä ehkäisevästä päihdetyöstä ja siihen liittyvistä haasteista.

Tässä oppaassa kuvataan vertaisarviointiprosessi sekä ajatuksia vertaisarvioinnin mahdollisuuksista ja haasteista ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä ja tukemisessa. Vertaisarviointiprosessi on jaettu kuuteen osaan, jotka ovat: 1) päätös arvioinnin käynnistämisestä ja resurssin varmistaminen 2) kumppaneiden valinta 3) arvioinnin kohteen valinta 4) valmisteleva tapaaminen 5) vertaisarviointitapaamiset ja 6) yhteinen arviointi.  Oppaan tavoitteena on rohkaista ja auttaa alueellisia ja paikallisia ehkäisevän päihdetyön toimijoita käynnistämään kehittämistyötä vertaismenetelmiä hyödyntäen. Opasta voi hyödyntää myös muussa ehkäisevässä työssä, joissa haasteet ovat samankaltaisia.

Avainsanat:

Ehkäisevä päihdetyö, vertaisarviointi

 


Päivitetty