Julkaisut 2015

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut 2015

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut Etelä-Suomessa 2014

Aura Heimonen, korkeakouluharjoittelija
Anne Hiiri, aluehallintoylilääkäri
Jarkko Yliruka, erikoissuunnittelija
Meeri Nyman, korkeakouluharjoittelija
Jaana Mäkelä, aluehallintoylilääkäri

Hämeenlinna 2015

ISSN 1798-8314
ISBN 978-952-5890-66-2

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut
Etelä-Suomessa 2014
(PDF 1 400 kt)

 

Tiivistelmä:

Terveydenhuoltolain 13 §:n mukaan kunta vastaa tarpeellisten terveystarkastusten järjestämisestä kuntalaisille heidän terveytensä ja hyvinvointinsa seuraamiseksi ja edistämiseksi. Terveysneuvonta ja -tarkastukset on järjestettävä myös opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille ja työikäisille. Näiden palveluiden saatavuuden seuranta ja valvonta kuuluvat aluehallintoviraston tehtäviin. Aluehallintoviraston tavoitteena on väestöryhmien välisten hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen, peruspalveluiden saatavuuden ja laadun turvaaminen sekä tehokas syrjäytymisen ehkäisy.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen kuuluville kunnille ja kuntayhtymille lähetettiin syksyllä 2014 kysely, jonka tavoitteena oli selvittää miten ja millaisia ennaltaehkäiseviä terveyspalveluita opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneille on järjestetty vuosien 2013 ja 2014 aikana.

Kyselyn mukaan työterveyshuollon ulkopuolelle jäi vuonna 2013 5–17 % työvoimasta ja opiskeluterveydenhuollon ulkopuolelle 0–16 % peruskoulun päättäneistä. Suurimmassa osassa kunnista suuressa syrjäytymisvaarassa olevien pitkäaikaistyöttömien ja alle 25-vuotiaiden työttömien osuus kaikista työttömistä oli noin 10–30 %. Työttömien terveystarkastuksia ja -neuvontaa oli järjestetty lähes kaikissa kunnissa ja kyseisiä palveluita oli käyttänyt 0–21 % työttömistä, joten palveluiden kattavuus oli ollut heikkoa. Kunnilla ei ollut yhtenäisiä käytäntöjä työttömien terveystarkastusten järjestämiseen. Opiskeluterveydenhuollon ulkopuolelle jääneiden nuorten terveystarkastuksia ja -neuvontaa oli järjestetty ainoastaan 11 kunnassa, joten terveydenhuoltolaki ei tältä osin toteudu kaikissa kyselyyn vastanneissa kunnissa. Henkilöstön määrä arvioitiin suurimmassa osassa kunnista riittäväksi suhteessa opiskeluterveydenhuollon ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden
palvelujen tarpeeseen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto toteaa, että kuntien tulee jatkossa kiinnittää huomioita opiskeluterveydenhuollon ulkopuolelle jääneiden nuorten ehkäisevien terveyspalveluiden järjestämiseen terveydenhuoltolain 13 §:n mukaisesti. Työttömien terveystarkastukset ja -neuvonta oli järjestetty kunnissa varsin hyvin. Ongelmia on kuitenkin palveluiden saavutettavuudessa, tiedottamisessa sekä palveluiden piiriin ohjauksessa. Kuntien tuleekin kehittää toimintatapoja opiskeluterveydenhuollon ulkopuolelle jääneiden ja työttömien tavoittamiseksi. Tämä edellyttää eri toimijoiden välistä tiivistä yhteistyötä.


Päivitetty