Julkaisut 2014

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut 2014

Peruspalvelut Etelä-Suomen alueella 2013

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2014

Nimi Peruspalvelut Etelä-Suomen alueella 2013
Tekijä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Päiväys: Toukokuu 2014
Julkaisija: Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Sarja: Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 34/2014
Kieli suomi/ruotsi
Hinta: Maksuton
ISBN 978-952-5890-59-4 (PDF)
ISSN 1798-8314 (PDF)
Tiivistelmä:

Tässä raportissa esitetään Etelä-Suomen aluehallintoviraston vuoden 2013 peruspalveluiden arvioinnin tulokset. Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueellinen raportti noudattaa valtakunnallisen peruspalveluiden arviointiraportin rakennetta. Arvioinnilla kerätään tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus-, kulttuuri-, pelastus- ja poliisitoimen hallinnonaloilta. Peruspalveluiden arviointi on aluehallintovirastojen
lakisääteinen tehtävä.

Etelä-Suomen alueellisen raportin arviointikohteet jakaantuvat aluehallintovirastojen ydinprosessien mukaan seuraavasti:
1. Tasa-arvoinen yhteiskunta – oikeusturvaprosessit
2. Hyvinvoiva yhteiskunta – hyvinvointiprosessit
3. Turvallinen yhteiskunta – turvallisuusprosessit

Arviointiaineistona käytetään tilastotietoa Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelta, jota täydennetään kunnille kohdennetuilla sähköisillä kyselyillä. Arvioinnin teemana on ikääntyvän väestön palvelut.

Raportin valmisteluun osallistuivat Uudenmaan- sekä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, opetus- ja kulttuuriministeriö, Jyväskylän yliopisto, Helsingin poliisilaitos sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ruotsinkielinen yksikkö. Johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten vertailtavuuden varmistamiseksi arviointi suoritetaan yhdenmukaisesti kaikissa aluehallintovirastoissa, elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksissa sekä muissa arvioinnissa mukana olevissa organisaatioissa.

Avainsanat:  Etelä-Suomi, tasa-arvo, hyvinvointi, turvallisuus, ikääntyvän väestön palvelut

 


Päivitetty