Julkaisut 2014

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut 2014

Maistraattien toimipisteverkon supistaminen (julkaisusarja 19/2014)

Itä-Suomen aluehallintovirasto, 2014

Maistraattien toimipisteverkon supistaminen (pdf, 1820 kt)

Nimi: Maistraattien toimipisteverkon supistaminen
Tekijä: Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö
Päiväys:   3.3.2014
Julkaisija: Itä-Suomen aluehallintovirasto
Sarja: Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja nro 19
Kieli: suomi
Hinta:    Maksuton
ISSN:    1798-8802
ISBN: 978-952-5885-21-7
(painettu)  
ISSN: 2323-9549
ISBN: 978-952-5885-22-4
(verkkojulkaisu)  
Tiivistelmä:  
 

Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö asetti 15.5.2013 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää maist­raattien toimipisteverkon sopeuttamista siten, että toiminta on tuloksellista ja asiakaslähtöistä. Työryhmän toimikaudeksi asetettiin 15.5. – 30.9.2013. Toimikautta jatkettiin 31.1.2014 saakka 20.8.2013 tehdyllä pää­töksellä. Työryhmä kokoontui yhteensä seitsemän kertaa.

Työryhmän tehtävänä oli tehdä kartoitus maistraattien toimipisteverkosta sekä selvittää, mitkä maistraat­tien yksiköt on tarkoituksenmukaista lakkauttaa kokonaan ja mitkä sulkea käyntiasiakkailta tarjoamalla asiakaspalvelu julkisen hallinnon yhteisissä asiakaspalvelupisteissä. Lisäksi työryhmän tuli tehdä ehdotus maistraattien toimipisteverkon sopeuttamisesta, yksiköiden lakkauttamisesta ja yksiköiden sulkemisesta käyntiasiakkailta aikatauluineen sekä selvittää henkilöstön asemaan liittyvät periaatteet ja menettelytavat, joita noudatetaan toimipisteverkkoa supistettaessa ja yksiköitä lakkautettaessa. Lähtökohtana toimivat Asiakaspalvelu2014 -hankkeen henkilöstötyöryhmän laatimat muutokset johtamisen ja henkilöstö­poli­tii­kan periaatteet.

Työryhmä ehdottaa loppuraportissa, että maistraattien toimipisteverkkoa supistettaisiin nykyisestä 41 yksi­köstä 25 yksikköön. Työryhmä tarkasteli kriteerien perusteella yksiköitä pisteyttäen ne väestöpohjan, hen­ki­lö­kohtaista asiointia edellyttävien suoritteiden määrän ja yksikön henkilölukumäärän mukaisesti. Pis­te­y­­tyksessä huomioitiin väestöpohja suurimmasta pienimpään, henkilökohtaista asiointia edellyttävien suorit­teiden määrä suurimmasta pienimpään sekä yksikön henkilölukumäärä vuonna 2019 suurimmasta pie­nim­pään.

Avainsanat: Maistraatti, toimipisteverkko, Asiakaspalvelu2014

 


Päivitetty