Julkaisut 2014

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut 2014

Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2014

Nimi Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa
Tekijä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Päiväys: Toukokuu 2014
Julkaisija: Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Sarja: Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 33/2014
Kieli suomi/ruotsi
Hinta: Maksuton
ISBN 978-952-5890-54-9 (PDF)
ISSN 1798-8314
Tiivistelmä:

Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa (mm. terveydenhuoltolaki, perustuslaki, raittiustyölaki, alkoholilaki sekä päihdehuoltolaki). Valtion ja kuntien velvollisuus on luoda työlle riittävät rakenteet. Ehkäisevää päihdetyötä tekevät monet eri viranomaiset, järjestöt, yritykset ja yhteisöt. Ehkäisevä päihdetyö on myös jokaisen kansalaisen asia.

Tässä raportissa tarkastellaan Etelä-Suomen alueen kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteita, eli sitä missä määrin kunnista löytyy ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöitä ja moniammatillisia työryhmiä sekä ajantasaisia päihde- tai mielenterveys-
ja päihdestrategioita. Kartoitus liittyy raittiustyölain mukaiseen aluehallintovirastojen tehtävään, jossa aluehallintovirastoille on määritelty ehkäisevän päihdetyön yleinen johto, ohjaus, seuranta ja valvonta alueellaan. Raportissa esitetyt tulokset kuvaavat Etelä-Suomen kuntien rakenteita näiden kolmen mittarin osalta joulukuussa 2013.

Yleisesti tässä raportissa kunta toimii tarkasteluyksikkönä, sisältäen yhteistoiminta-alueet ja kuntayhtymät. Kyselyyn saatiin vastauksia 63/64 kunnasta. Saatujen tulosten pohjalta sekä kansallisiin suosituksiin nojaten raportissa annetaan kunnille ja yhteistoiminta-alueille suosituksia ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseen ja vahvistamiseen. Tavoitteena on ehkäisevän päihdetyön rakenteiden osalta tehdä näkyväksi kehittämisen mahdollisuuksia eri alueilla. Raportin antamaa tietoa toivotaan käsiteltävän kunnissa. Erityisesti liitteenä olevia ehkäisevän päihdetyön suosituksia on hyvä peilata kunnan ehkäisevän päihdetyön nykytilaan ja siltä pohjalta laatia kehittämistoimia.

Yhteenveto ehkäisevän päihdetyön rakenteista Etelä-Suomessa: Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö toimii joko kunnallisena tai seudullisena/ ylikunnallisena 83 %:ssa (53/64) Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnista. Vastausten
perusteella joka toisessa kunnassa kunnallisesti ja seudullisesti toimivien yhdyshenkilöiden tehtävänkuva on määritelty. Kolmasosassa vastanneista kunnista tehtävänkuvaa ei ole määritelty. Erityisen merkillepantavaa on, että jos seudullinen
yhdyshenkilö ei toimi kokopäiväisesti, hänellä on ehkäisevään päihdetyöhön hyvin vähän käytettävissä olevaa työaikaa.

Moniammatillisia työryhmiä toimii 66 %:ssa (42/64) kunnista. Suuressa osassa kuntia työryhmä on usean kunnan yhteinen. Päihdestrategia ja yhdistetty päihde- ja mielenterveysstrategia on laadittu 64 %:ssa (41/64) kunnista. Strategia on valmistumassa 9 %:ssa (6/64) kunnista. 25 %:ssa (16/64) alueen kunnista ei ole ajantasaista päihde- tai yhdistettyä päihde- ja mielenterveysstrategiaa. Tulosten pohjalta Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen ehkäisevän päihdetyön tilaa voisi kuvata vaihtelevaksi. Suurimmassa osasta kuntien vastauksista ilmoitetaan että kolme ehkäisevän päihdetyön rakennetta (yhdyshenkilö, päihdetyöryhmä ja ajantasainen strategia) toimivat suositusten mukaisesti. Kuitenkin työhön käytettävä
aika on usein hyvin vähäinen. Ilahduttavaa on, että ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöt saavat monen kunnan alueella vertaistukea seudullisen / ylikunnallisen yhteistyön myötä, niin työryhmätasolla kuin strategian toimeenpanossakin.
 

Avainsanat: ehkäisevä päihdetyö, ehkäisevän päihdetyön suositukset

 


Päivitetty