Julkaisut 2013

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut 2013

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset, Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2013

Nimi Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset, Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit
Tekijä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Päiväys: Syyskuu 2013
Julkaisija: Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Sarja: Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 26/2013
Kieli suomi/ruotsi
Hinta: Maksuton
ISBN 978-952-5890-46-4 (PDF), painetussa muodossa ISBN 978-952-5890-45-7
ISSN 1798-8314 (PDF), painetussa muodossa 1798-8306
Tiivistelmä: Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymää järjestämään alueensa ensihoitopalvelun. Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten,
että nämä yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden. (39 §)

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee ensihoidon palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön koulutus, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja muut alueen ensihoidon järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. (39 §)

Kiireellisen hoidon antamista varten kunnan tai sairaanhoitopiirin on järjestettävä ympärivuorokautinen päivystys. (50 §)

Päivystyshoito tarkoittaa äkillisen sairastumisen, vamman tai kroonisen sairauden vaikeutumisen edellyttämää välitöntä arviointia ja hoitoa. Päivystyshoidolle on luonteenomaista, että sitä ei voi siirtää ilman oireiden pahentumista tai vamman
vaikeutumista. Hoidon tarpeen arvio sisältää arvion siitä tarvitseeko potilas päivystyshoitoa, muuta kiireellistä hoitoa, kiireetöntä hoitoa tai ei hoitoa lainkaan. Päivystyspoliklinikalle saapuvalle potilaalle tehdään hoidon kiireellisyyden ensiarvio.
Hoidon kiireellisyyden ensiarviosta käytetään vieraskielistä termiä "triage". (STM, Työryhmän raportti: yhtenäiset päivystyshoidon perusteet)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on selvittänyt osana lakisääteistä ohjaus- ja valvontatoimintaansa ensihoidon palvelutasopäätösten sekä päivystyksen hoidon tarpeen kiireellisyyden arvioinnin kokonaistilannetta Etelä-Suomessa. Aluehallintovirasto pyysi alueen sairaanhoitopiirejä toimittamaan alueellaan toimivien erikoissairaanhoidon päivystysyksiköiden triagehoitajien käytössä olevat nykyiset ohjeistukset päivystysluonteiseen hoitoon hakeutuville hoidon kiireellisyyden arvioinnista ja puhelinohjauksesta. Asiakirjat koottiin aihealuittain sairaanhoitopiirikohtaisesti yhteen ja käytiin läpi. Asiakirjojen tarkastelussa huomioitiin lainsäädännön toteutumista sekä potilasturvallisuutta.

Ohjeet poikkesivat toisistaan ja olivat osin puutteellisia, erityisesti triage-ohjeet. Tämän vuoksi tarvitaan valtakunnallista opasta ohjeiden laatimiseen samalla tavalla kuin on olemassa palvelutasopäätösohje.
 
Avainsanat: Ensihoito, hoidon tarpeen kiireellisyyden arvio, palvelutasopäätös, triage

 


Päivitetty