Julkaisut 2012

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2012

Lapin koti- ja vapaa-ajan tapaturmat

Lapin aluehallintoviraston tapaturmakatsaus
Kevät 2011

Lapin aluehallintovirasto,
suunnittelija Johanna Kamunen ja yksikön päällikkö Riitta Pöllänen

Nimi:         Lapin koti- ja vapaa-ajan tapaturmat - Lapin aluehallintoviraston tapaturmakatsaus
                 Kevät 2011
Tekijä:      Lapin aluehallintovirasto, suunnittelija Johanna Kamunen ja yksikön päällikkö Riitta   
                 Pöllänen
Päiväys:   Joulukuu 2012
Julkaisija: Lapin aluehallintovirasto
Sarja:       Lapin aluehallintoviraston julkaisuja 1/2012
Kieli:        Suomi
Hinta:      Maksuton
ISSN:      1799-0378 (PDF)
Tiivistelmä:
Suomessa kaikista tapaturmista yli 70 prosenttia on koti- ja vapaa-ajan tapaturmia. Vuosittain tapahtuu yli 800 000 koti- ja vapaa-ajan tapaturmaa. Näiden seurauksena aiheutuu yli 600 000 toimintakyvyn alenemaa ja noin 2 200 ihmistä kuolee. Valtioneuvosto on antanut sisäisen turvallisuuden ohjelmassa yleiseksi tavoitteeksi "Suomi on Euroopan turvallisin maa vuoteen 2015 mennessä". Tämän saavuttami-seksi myös koti- ja vapaa-ajan tapaturmia on suuresti vähennettävä.

Tapaturmien ennaltaehkäisytyön perusta on tietoisuus missä, miten, milloin ja kenelle tapaturmia sattuu. Tämän vuoksi Lapin aluehallintovirasto toteutti osana "Terveyden edistäminen ja päihdehaittojen ehkäisy" -hanketta tapaturmakartoituksen keväällä 2011. Tapaturmakartoitus toteutettiin kyselylomakkeella, joka lähetettiin kaikille Lapin kuntien terveyskeskusten päivystysvastaanotoille sekä sairaaloiden päivystyspoli-klinikoille. Lomake pyydettiin täyttämään kahden viikon seurantajakson ajan jokaisesta päivystyksessä hoidetusta koti- ja vapaa-ajan tapaturma-asiakkaasta.

Seurantajakson aikana kolme yleisintä koti- ja vapaa-ajan tapaturmatyyppiä oli urheilu- tai liikuntatapatur-ma, kotitapaturma ja muu tapaturma, kuten kaatuminen kadulla.

Kaatuminen oli seurantajakson aikana ylivoimaisesti yleisin tapaturman ulkoinen syy, sillä yli puolet tapa-turmista tapahtui kaatumalla. Ikääntyneet eli yli 65-vuotiaat kaatuivat eniten kotona ja heitä nuoremmat urheilun tai liikunnan merkeissä. Urheilu- tai liikuntatapaturmista jopa 75 prosenttia ja kotitapaturmista 44 prosenttia johtui kaatumisesta.

Lapissa koti- ja vapaa-ajan tapaturmista 56 prosenttia sattui miehille ja 44 prosenttia naisille. Alle 65-vuotiaiden ikäryhmissä miehille sattui tapaturmia enemmän kuin naisille. Yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä naisille tapahtui hieman enemmän tapaturmia kuin miehille, mutta ero oli erittäin pieni.

Noin viidesosa seurantajakson aikana hoidetuista tapaturma-asiakkaista oli ulkomaalaisia tai Lapin ulko-puolella asuvia. Heille sattui eniten urheilu- tai liikuntatapaturmia, useimmiten lasketellessa tai hiihtäessä. Liikennetapaturmien osalta heidän yleisin tapaturmalaji oli moottorikelkkaonnettomuus.

Seurantajakson aikana koti- ja vapaa-ajan tapaturma-asiakkaista puhallutettiin vain 8 prosenttia. Puhallutetuista 43 prosenttia oli humalassa. Koti- ja vapaa-ajan tapaturma-asiakkaista alle yksi prosentti oli käyttänyt muita päihteitä. Heistä puolet oli käyttänyt sekä alkoholia että muita päihteitä ja loput pelkästään muita päihteitä.

Asiasanat: Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat, tapaturmat, turvallisuus, vammat

 


Päivitetty