Erityinen tarkastus

 

Erityisen tarkastuksen määrääminen

Osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja tai osuuskunnan tai asumisoikeusyhdistyksen jäsen voi hakea aluehallintovirastolta (AVI) erityisen tarkastuksen toimittamista yhteisön hallinnosta ja kirjanpidosta tietyltä päättyneeltä ajanjaksolta taikka tietyistä toimenpiteistä tai seikoista. Hakemus tehdään sille AVIlle, jonka toimialueella yhteisön kotipaikka on.

AVI määrää erityisen tarkastuksen, jos se katsoo tarkastukselle olevan painavia syitä. Painavia syitä erityisen tarkastuksen toimittamiselle ovat yleensä epäilyt yhteisön varojen väärinkäytöstä taikka yhteisön johdon tai joidenkin osakkeenomistajien tai jäsenten saamasta taloudellisesta hyödystä toisten osakkeenomistajien tai jäsenten kustannuksella. Epäiltyjen väärinkäytösten tulee olla sellaisia, joihin erityinen tarkastus voisi tuoda jotain lisäselvitystä esimerkiksi mahdollisen vahingonkorvauskanteen nostamista varten.

Erityisellä tarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus ja kokemus kuin tarkastustehtävän laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen tehtävän hoitamiseksi.

 

Erityisen tarkastuksen hakeminen

Hakemuksen edellytyksenä on, että joko yhteisön varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa on tehty ehdotus erityisen tarkastuksen toimittamiseksi ja että ehdotusta ovat kannattaneet:

 • osakeyhtiössä ja asunto-osakeyhtiössä osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista
 • osuuskunnassa jäsenet, joilla on vähintään neljäsosa jäsenten koko äänimäärästä tai kolmasosa kokouksessa edustettujen jäsenten äänimäärästä
 • asumisoikeusyhdistyksessä vähintään yksi kymmenesosa kaikista jäsenistä tai yksi kolmasosa kokouksessa läsnä olevista jäsenistä.

Mikäli ehdotus tehdään yhteisön ylimääräisessä kokouksessa, kokouskutsussa on mainittava, että kokouksessa käsitellään ehdotusta erityisen tarkastuksen toimittamiseksi.

Kirjallinen, vapaamuotoinen hakemus AVIlle on tehtävä kuukauden kuluessa kokouksesta. Hakemuksessa on esitettävä selvitys niistä seikoista, joiden perusteella erityistä tarkastusta haetaan.

Hakemuksen liitteet:

 • jäljennös yhtiön, osuuskunnan tai asumisoikeusyhdistyksen enintään kolme kuukautta vanhasta kaupparekisteri- tai yhdistysrekisteriotteesta
 • jäljennös voimassa olevasta yhtiöjärjestyksestä tai yhteisön säännöistä
 • selvitys siitä, että hakija on osakkeenomistaja tai osuuskunnan tai asumisoikeusyhdistyksen jäsen (esimerkiksi osakeluettelo tai jäsenluettelo)
 • jäljennös sen kokouksen pöytäkirjasta, jossa ehdotusta erityisen tarkastuksen toimittamisesta on käsitelty
 • jos tarkastusta on ehdotettu yhteisön ylimääräisessä kokouksessa, jäljennös kokouskutsusta
 • ehdotus erityisen tarkastuksen toimittajaksi ja tämän antama kirjallinen allekirjoitettu suostumus tehtävään (Mikäli erityiseksi tarkastajaksi ehdotetaan tilintarkastusyhteisöä, yhteisön on nimettävä päävastuullinen tarkastaja.)
 • yhteisön hallituksen puheenjohtajan nimi- ja osoitetiedot, jos ne eivät ilmene rekisteriotteesta
 • hakijan yhteystiedot
 • mahdollisen asiamiehen valtakirja.

 

Erityistä tarkastusta koskevan päätöksen suoritemaksu on 355 euroa (vuosina 2018-2020). Maksusta vastaa hakija.

 

Hakemalla henkilöhausta asiasanalla  "yhteisöoikeudelliset asiat" löydätte kaikki kyseisiä asioita eri aluehallintovirastoissa hoitavat henkilöt.

 

Päivitetty