Elintarvikkeet

Aluehallintovirasto (AVI) ohjaa ja arvioi kuntien suorittamaa elintarvikevalvontaa sekä valvoo elintarvikemääräysten noudattamista alueellaan. AVI arvioi kunnallisten valvontayksiköiden elintarvikevalvontasuunnitelmat ja niiden toteutumista. Elintarvikevalvonnan arviointi- ja ohjauskäynneillä varmistetaan ovatko kunnallisen elintarvikevalvonnan toiminta ja tulokset lainsäädännön ja valtakunnallisten ohjeiden mukaisia. Ohjauksella pyritään yhtenäistämään elintarvikevalvonnan käytäntöjä eri valvontayksiköissä.

Elintarvikevalvonnan tavoitteena on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu sekä estää ihmisravinnoksi sopimattomien elintarvikkeiden pääsy markkinoille. Elintarvikemääräyksillä säädetään elintarvikkeiden valmistus- ja käsittelyolosuhteista, elintarvikkeiden laadusta, koostumuksesta ja pakkausmerkinnöistä sekä elintarvikkeen kanssa kosketukseen tulevista kontaktimateriaaleista.

 

Tietoa alueelta

Elintarvikevalvonta -  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto arvioi kunnallisten elintarvikevalvontayksiköiden elintarvikevalvonnan vaatimustenmukaisuutta alueellaan tekemällä auditointikäyntejä valvontayksiköihin. Auditoinneista laaditaan vuosittain auditointiyhteenveto.

 Valtakunnallisen EVO-hankkeen, " PAH-yhdisteet kalastustuotteissa ja lihavalmisteissa", alueellinen yhteenveto

 

Elintarvikevalvonta kuuluu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajien ja läänineläinlääkärien tehtäviin.


Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa