› Graafinen versio

Eläinperäiset sivutuotteet

Aluehallintovirasto (AVI) valvoo alueellaan eläinjätteen asianmukaista käsittelyä sekä vastaanottaa ilmoitukset eläinperäisten sivutuotteiden hävittämisestä hautaamalla ja käsittelee eräiden sivutuotealan laitosten hyväksynnät ja rekisteröinnit.  Lisäksi AVI voi myöntää luvan poiketa sivutuoteasetuksen eräistä vaatimuksista.

Kotieläintuotannossa ja elintarvikkeiden valmistuksessa syntyy suuria määriä eläinjätettä, johon saattaa liittyä tartuntatautien leviämisvaaroja. Eläimistä saatavia sivutuotteita ovat muut kuin ihmisravinnoksi käytettävät eläimistä saatavat tuotteet. Näitä ovat esimerkiksi kuolleet eläimet, entiset eläinperäiset elintarvikkeet, kompostointilaitoksiin menevä ruokajäte sekä teurastamon eläinperäinen sivutuote.

Animaliska biprodukter

Lue lisää Minimoi

Sivutuotealan laitokset

Sivutuotealan laitosten on oltava hyväksyttyjä tai rekisteröityjä ennen toimintansa aloittamista ja toiminnan tulee täyttää asetuksissa (EY) N:o 1069/2009 ja (EU) N:o 142/2011 määrätyt edellytykset. Sivutuotealan laitoksia ovat laitokset, jotka varastoivat, käsittelevät tai hävittävät polttamalla eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita. Hyväksyntää ja rekisteröintiä haetaan ennen toiminnan aloittamista. Ennen hyväksynnän myöntämistä toimivaltainen viranomainen tekee tarkastuskäynnin yritykseen.

AVI hyväksyy ne Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 mainitut  hygienisointiyksiköt, jotka eivät sijaitse sivutuoteasetuksen mukaan hyväksytyn laitoksen yhteydessä.  Tällaisia ovat eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelyä niiden keräämisen jälkeen lajittelu-, paloittelu-, jäähdytys-, jäädytys- tai suolaustarkoituksessa taikka vuotien ja nahkojen tai erikseen määritellyn riskiaineksen poistamistarkoituksessa toimivat laitokset sekä eläimistä saatavien sivutuotteiden varastointia harjoittavat laitokset. Hyväksyntää väliasteen toimintaa harjoittavaksi laitokseksi ei vaadita sivutuotteen syntypaikan läheisyydessä sijaitsevalle sivutuotteen säilytyspaikalle, jossa tilapäisesti säilytetään vain yhdeltä tuottajalta peräisin olevia sivutuotteita.

Hyväksyntää haetaan toimittamalla AVIin täytetty hakemuslomake "Sivutuoteasetuksen mukainen hakemus kunnaneläinlääkärille laitoksen rekisteröintiä ja hyväksyntää varten" (linkki Eviran sivulle oikealla 'Eläimistä saatavat sivutuotteet')  tai vapaamuotoisella hakemuksella. Vapaamuotoisessa hakemuksessa on annettava tiedot käsiteltävien tai varastoitavien sivutuotteiden luokasta ja niiden toimien luonteesta, joissa sivutuotteita käytetään lähtöaineina.

Toimijan tulee rekisteröityä Eviraan rehualan toimijaksi, jos eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevästä laitoksesta toimitetaan käsittelemätöntä pakattua tai pakkaamatonta luokan 3 sivutuotetta eläinten rehuksi.

Poroteurastamot

Elintarvikelain 43§:n muutoksen johdosta lihantarkastuksesta ja valvonnasta vastaava viranomainen pienteurastamoissa ja riistankäsittelylaitoksissa on muuttunut 1.9.2011 alkaen. Pienteurastamoiden ja riistan käsittelylaitosten (laitokset, joissa teurastetaan luonnonvaraista riistaa) lihantarkastus ja valvonta sekä niiden yhteydessä olevien laitosten valvonta siirtyivät kunnilta valtion tehtäviksi. Evira hyväksyy kaikki uudet teurastamot ja riistan käsittelylaitokset lukuun ottamatta poroteurastamoita, jotka hyväksyy aluehallintovirasto.

Tietoa alueelta


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa