Sisäinen turvallisuus

Aluehallintovirasto (AVI) koordinoi toimialueillaan sisäisen turvallisuuden alueellista yhteistyötä. Aluehallintoviraston lakisääteisenä tehtävänä on sisäiseen turvallisuuteen liittyen edistää alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelua.

Sisäisen turvallisuuden ylläpitäminen ja parantaminen vaativat eri toimijoiden välistä yhteistyötä kaikilla hallinnon tasoilla. Alueellisesti keskeisiä toimijoita ovat AVIt, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kunnat, poliisi, pelastustoimi sekä elinkeinoelämä ja järjestöt. Kansalaisten yhdenvertaisuuden sekä turvallisuuden ja turvallisuuspalveluiden saatavuuden kannalta on keskeistä, että eri toimijoiden yhteistyö on säännöllistä, suunnitelmallista ja avointa. Alueellinen yhteistyö edistää myös kuntien edellytyksiä toimia turvallisuuden parantamiseksi.

Julkisen hallinnon rakennemuutokset sekä yhteiskunnan talouden tilanne ja kehitysnäkymät korostavat turvallisuusyhteistyön merkitystä entisestään.

Hallitusohjelman vision mukaan Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja tehdä työtä. Yksi askel tämän vision saavuttamisessa on sisäisen turvallisuuden selonteko, jonka sisäministeriö on valmistellut hallitusohjelman mukaisesti (Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta, sisäministeriön julkaisu 8/2016, 19.5.2016).

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut. Selonteko antaa suunnan toiminnalle, nostaa esiin uudet toimenpiteet ja kartoittaa resurssitarpeet uuteen tilanteeseen vastaamiselle.

Sisäisen turvallisuuden selonteko koostuu

  • sisäisen turvallisuuden tilannekuvasta
  • lähitulevaisuuden haasteiden ja vahvuuksien tarkastelusta
  • sisäisen turvallisuuden seurantaan soveltuvien tavoitteiden ja mittareiden määrittelystä
  • linjauksista viranomaisten yhteistyöstä
  • arviosta sisäisen turvallisuuden varmistamiseen riittävistä resursseista sekä ratkaisumalleista, joilla resurssien vähenemiseen voidaan vastata.

Selonteon pohjalta laaditaan sisäisen turvallisuuden strategia, joka korvaa nykyisen sisäisen turvallisuuden ohjelman. 

Sisäisen turvallisuuden strategiassa on tarkoitus

  • määritellä sisäisen turvallisuuden toimintakenttä
  • arvioida sisäisen turvallisuuden nykytilaa ja analysoida tulevaisuuden haasteet
  • määritellä sisäisen turvallisuuden tehtävät ja vastuut
  • tehdä toimenpide-ehdotuksia hallitusohjelmatyössä hyödynnettäväksi
  • tehdä ehdotus sisäisen turvallisuuden strategiaksi vuoteen 2020.

Tietoa alueelta

Sisäinen turvallisuus - Itä-Suomi

Itä-Suomen alueen sisäiseen turvallisuuteen liittyvää tietoa ja materiaaleja löytyy seuraavilta sivuilta:

Sivuille pääsee myös tämän sivun vasemmassa laidassa olevista linkeistä.


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa